การประยุกต์ใช้งาน computer

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์ใช้งาน computer by Mind Map: การประยุกต์ใช้งาน computer

1. ด้านโมบายเทคโนโลยี - เทคโนโลยีมัลติมีเดียในโทรศัพท์เคลื่อนที่ รูปแบบการใช้โมบายเทคโนโลยี M-Billing M-Commerce M-Banking M-Entertainment M-Messaging

1.1. Goals

1.1.1. Goal 1

1.1.2. Goal 2

1.2. Rules

1.2.1. Session Rule 1

1.2.2. Session Rule 2

1.3. Define Problems

1.4. Capture Ideas

1.5. Prioritize Ideas

1.6. Define Action Points

2. ด้านการศึกษา นำเอามัลติมีเดียไปพัฒนาใช้และขยายตัวอย่างรวดเร็ว- สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา - คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ลักษณะมัลติมีเดีย - เกิดการเรียนรู้ทางไกล

3. ด้านความบันเทิง - มัลติมีเดียได้รับความแพร่หลายในวงการบันเทิงเป็นอย่างมาก - เว็บไซต์ทีวี - เกมส์ออนไลน์

3.1. High Priority

3.2. Medium Priority

3.3. Low Priority

4. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบสินค้าและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยควบคุมกระบวนการผลิต

4.1. ด้านการศึกษา นำเอามัลติมีเดียไปพัฒนาใช้และขยายตัวอย่างรวดเร็ว- สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา - คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ลักษณะมัลติมีเดีย - เกิดการเรียนรู้ทางไกล

5. ด้านความเป็นจริงเสมือน - ความจริงเสมือนเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ สามารถเลียนแบบการเรียนรู้ และสัมผัสผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริงเสมือน

6. ด้านการฝึกอบรม - มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยสอน เรียกว่า e-Training - ปัจจุบัน มีการพัฒนาเว็บสำหรับอบรมของสถาบันฝึกอบรมหลายแห่ง เช่น สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

6.1. Problem 1

6.2. Problem 2

7. ด้านธุรกิจ - นำเสนองาน นำเสนอสินค้า - ประชุมทางไกล ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

7.1. Idea 1

7.1.1. Sub Idea 1

7.1.2. Sub Idea 2

7.2. Idea 2

7.3. Idea 3

7.4. Idea 4

8. ด้านการประชาสัมพันธ์ - นำเสนอ และเผยแพร่ข่าวสาร - การโฆษณาและการถ่ายทอด - ตู้ประชาสัมพันธ์

8.1. ด้านการศึกษา นำเอามัลติมีเดียไปพัฒนาใช้และขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดเครื่องมือช่วยสอนต่างๆ มากมาย - สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา - คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ลักษณะมัลติมีเดีย - เกิดการเรียนรู้ทางไกล