Väljundipõhine hindamine

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Väljundipõhine hindamine by Mind Map: Väljundipõhine hindamine

1. Hindamismeetodid II ja III astmes, 4 meetodi analüüs

1.1. projekt

1.1.1. koostöö

1.1.2. erinevad ülesanded

1.1.3. lõiming

1.1.4. tulemuslik

1.1.5. kindel väljund

1.1.6. loovus

1.1.7. ettevõttlikkus

1.2. esitlus

1.2.1. tehnoloogia

1.2.2. suuline eneseväljendus

1.2.3. kindel väljund

1.2.4. loovus

1.3. loovtöö

1.3.1. uurimuslik

1.3.2. loovus

1.3.3. ettevõttlikkus

1.3.4. kindel väljund

1.3.5. lõiming

1.3.6. loovus

1.4. praktiline töö

1.4.1. kindel väljund

1.4.2. loovus

1.4.3. lõiming

1.4.4. ettevõttlikus

2. Mõõtmine

2.1. kindlad kriteeriumid, mis on ühised kõigile

2.2. ei loo lisaväärtust

2.3. testid, tasemetööd

2.4. õppija ei osale hindamisprotsessis

3. Protseduur

3.1. projekt

3.2. kriteeriumid antud

3.3. õppija peaks saama võimaluse osaleda hindamises, kuid tihti see komponent puudub

3.4. loob lisaväärtust

4. Uurimine

4.1. protsess

4.2. õppija eneseanalüüs

4.3. õppija osaleb hindamises

4.4. hindamine lähtub eesmärgist, õpilasest ja vajadusest

4.5. refleksioon

5. Hindamise eesmärgid

5.1. motiveerida

5.2. reflekteerida

5.3. toetada

5.4. pakkuda väljakutseid

5.5. anda tagasisidet

5.6. omandada erinevaid õppimisstrateegiaid

5.7. võimaldada õpilasel jälgida oma arengut

5.8. tõestusmaterjal

6. Hindamises osalejad

6.1. õpilane

6.2. õpetaja

6.3. kaasõpilased

6.4. kool

6.5. e-hindamine

7. Hindamiskriteeriumid

7.1. hinne

7.1.1. kindlad kriteeriumid

7.1.2. traditsiooniline

7.1.3. võib olla subjektiivne

7.1.4. vähe võimalusi

7.2. lävend

7.2.1. kindlad kriteeriumid

7.2.2. õppijakeskne

7.2.3. vähe võimalusi

8. Kujundav hindamine

8.1. info õppija arengu kohta

8.2. kuidas õppetegevust muuta, et see muutub paremaks

8.3. refleksioon

8.4. oluline on luua kindlad kriteeriumid

8.4.1. tagasiside

8.4.2. edasine tegevus

8.4.3. õppija vajadustest lähtuv

8.4.4. õppijal peab olema teadmine: kes, millal, mida, kuidas hindab ning milline on edasine tegevus

8.5. koolis peab olema ühtne süsteem

8.6. suunab õppimist