ระบบประสาท

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบประสาท by Mind Map: ระบบประสาท

1. หน้าที่โดยทั่วไป

1.1. ระบบรับค.รู้สึก

1.1.1. ตัวรับค.รู้สึกที่อยู่ตามผิวหนังและอวัยวะภายใน

1.1.2. รับและส่งกระแสประสาท

1.1.2.1. ให้เซลล์ประสาทรับค.รู้สึก หรือ นำเข้า

1.2. ระบบส่วนกลาง

1.2.1. หน้าที่

1.2.1.1. รับข้อมูล

1.2.1.2. วิเคราะห์ข้อมูล

1.2.1.3. แปลผลข้อมูล

1.2.1.4. ประสานงานข้อมูลที่ได้มาจากส่วนต่างๆของร่างกาย

1.2.2. ประกอบด้วยเซลล์ประสาทส่วนกลางอยู่ที่

1.2.2.1. สมอง

1.2.2.2. ไขสันหลัง

1.3. ระบบสั่งการ

1.3.1. หน้าที่

1.3.1.1. รับกระแสประสาทจาก

1.3.1.1.1. ส่วนกลางไป

1.3.2. ประกอบด้วย

1.3.2.1. เซลล์ประสาท

1.3.2.1.1. สั่งการหรือนำออก

2. ส่วนประกอบ

2.1. เซลล์ประสาท

2.1.1. เป็นหน่วยหน้าที่ของระบบประสาท

2.1.2. ตัวเซลล์

2.1.2.1. เรียก

2.1.2.1.1. cell body

2.1.2.1.2. soma

2.1.2.1.3. perikaryon

2.1.2.2. รวมกลุ่มกัน

2.1.2.2.1. ในสมองและไขสันหลัง

2.1.2.2.2. นอกสมองและไขสันหลัง

2.1.3. แขนง

2.1.3.1. dendrite

2.1.3.1.1. แขนงสั้นๆ ยื่นออกจากตัวเซลล์

2.1.3.1.2. มีหลายแขนง

2.1.3.1.3. หน้าที่

2.1.3.2. axon

2.1.3.2.1. แขนงยาวแขนงเดียว

2.1.3.2.2. มี 2 ชนิด

2.2. neuroglia

2.2.1. แทรกอยู่ระหว่างเซลล์ประสาทต่างๆ

2.2.2. ไม่ได้ทำหน้าที่ในการนำกระแสประสาท

2.2.3. มีหน้าที่สร้างปลอกไมอีลิน

2.2.3.1. เซลล์ชวาน

2.2.3.2. โอลิโกเดนโดรไซต์

3. ชนิดของเซลล์ประสาท

3.1. ขั้วเดียว

3.1.1. unipolar neuron

3.2. สองขั้ว

3.2.1. bipolar neuron

3.2.1.1. รับความรู้สึกอยู่ที่

3.2.1.1.1. เรตินา

3.2.1.1.2. คอเคลีย

3.2.1.1.3. เยื่อบุผิวของโพรงจมูก

3.3. หลายขั้ว

3.3.1. multipolar neuron

3.3.1.1. มักพบที่

3.3.1.1.1. สมอง

3.3.1.1.2. ไขสันหลัง

4. การทำงานของระบบประสาท

4.1. ก.ทำงานที่ง่ายสุดของระบบประสาทคือ

4.1.1. รีเฟลกซ์ (reflex)

4.1.1.1. หน่วยรับความความรู้สึก

4.1.1.2. เซลล์ประสาทรับความรู้สึก

4.1.1.3. ศูนย์กลางรีแฟลกซ์

4.1.1.4. เซลล์ประสาทสั่งการหรือนำออก

4.1.1.5. หน่วยปฏิบัติการ

4.1.2. ชนิดของรีเฟลกซ์

4.1.2.1. รีเฟลกซ์หนึ่งชนิด

4.1.2.2. รีเฟลกซ์หลายชนิด

5. คุณสมบัติ

5.1. ไวต่อการถูกกระตุ้น

5.2. สามารถนำกระแสประสาทจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้

6. กลไกการทำงาน

6.1. ศักย์ไฟฟ้าในภาวะปกติของเซลล์ประสาท

6.2. ศักย์ไฟฟ้าขณะทำงาน

7. ระบบประสาทของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

7.1. สมอง

7.1.1. ซีรีบรัม

7.1.2. ทาลามัส

7.1.3. ไฮโพทาลามัส

7.1.4. สมองส่วนกลาง

7.1.5. พอนส์

7.1.6. เซรีเบลัม

7.2. ไขสันหลัง

8. ระบบประสาทอัตโนมัติ

8.1. ซิมพาเทติก

8.2. พาราซิมพาเทติก