Get Started. It's Free
or sign up with your email address
- R Â V İ - by Mind Map: -       R Â V İ       -

1. KİMLİK

1.1. İsim ve Künye

1.2. Nisbe

1.3. Lakap

1.4. Kardeşler

1.5. Müteşabih

1.6. Akran

2. VASIF

2.1. ADALET

2.1.1. Kizbu’r-ravi

2.1.2. İttihamu’r-ravi bi’l-kizb

2.1.3. Fısku’r-ravi

2.1.4. Bid’atu’r-ravi

2.1.5. Cehaletu’r-ravi

2.2. ZABT

2.2.1. Fuhşu’l-galat

2.2.2. Fartu’l-gaflet

2.2.3. Vehim

2.2.4. Muhâlefetü’s-sikât

2.2.5. Sûu’l-hıfz

3. - M E R V Î -

3.1. KAYNAK

3.1.1. Kudsi Hadis

3.1.2. Merfu Hadis

3.1.3. Mevkuf Hadis

3.1.4. Maktu Hadis

3.2. BİLGİ DEĞERİ

3.2.1. MÜTEVATIR

3.2.1.1. tanımı

3.2.1.1.1. Kelam alimlerinin tanımı

3.2.1.1.2. Usul alimlerinin tanımı

3.2.1.2. çeşitleri

3.2.1.2.1. Lafzi mütevatir

3.2.1.2.2. Manevi mütevatir

3.2.2. AHAD

3.2.2.1. Meşhur Hadis

3.2.2.2. Aziz Hadis

3.2.2.3. Garib veya Ferd Hadis

3.2.2.3.1. Garibü’l-Hadis

3.2.2.3.2. Garib-i Mutlak/Ferd-i Mutlak

3.2.3. SIHHAT

3.2.3.1. Sahih

3.2.3.2. Hasen

3.2.3.3. Zayıf

3.2.3.3.1. Muallak Hadis

3.2.3.3.2. Munkatı’ Hadis

3.2.3.3.3. Mu’dal Hadis

3.2.3.3.4. Mürsel Hadis

3.2.3.3.5. Müdelles Hadis