làm thế nào để nhân viên mới được apply vào dự án có thể handle tốt công việc

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
làm thế nào để nhân viên mới được apply vào dự án có thể handle tốt công việc by Mind Map: làm thế nào để nhân viên mới được apply vào dự án có thể handle tốt công việc

1. Cá nhân tham gia dự

1.1. Kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn

1.2. Đưa outcome dự án chưa đúng

1.3. Chưa có nhiều kỹ năng mềm

1.4. Quản lý thời gian cá nhân chưa hiệu quả

1.4.1. Mất nhiều thời gian để view dự án

1.4.1.1. Giải pháp: Catchup lại những nội dung quan trọng trong các cuộc họp

1.4.1.2. Giải pháp: Xậy dựng logic của dự án

1.4.2. Không sắp xếp được thời gian cho dự án

1.4.2.1. Giải pháp: Dùng công cụ hỗ trợ quản lý dự án

1.4.2.2. Giải pháp: Học về quản lý thời gian

2. Tập thể tham gia dự án

2.1. Đồng nghiệp tham gia dự án

2.2. Timeline dự án

2.3. Các phúc lợi khi tham gia dự án

3. Khách hàng tham gia dự án

3.1. Timeline dự án

3.2. Khách hàng tham gia dự án

3.3. Mức độ của dự án