Tuyển TV Gocnhin

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tuyển TV Gocnhin by Mind Map: Tuyển TV Gocnhin

1. Cơ cấu nhân sự

1.1. Guest

1.2. User

1.2.1. Làm quen công việc

1.3. Power User

1.3.1. Pro

1.3.2. Có quyền Request

1.4. Coach/Manager

1.4.1. Thúc đẩy, hướng dẫn

1.4.2. Giúp đỡ, định hướng

1.5. Leader

1.5.1. Tầm nhìn, chiến lược

2. Check performance

2.1. Thời gian sử dụng máy tính

2.2. Rút ngắn thời gian tìm kiếm, quản lý

3. Tiêu chí

3.1. New node

4. Đầu việc

4.1. Archive/Bookmark

4.1.1. Warez

4.1.2. Mag

4.1.3. Note

4.2. Index

4.2.1. Mag

4.2.2. Ebook

4.3. Tổng hợp

4.3.1. Warez

4.3.2. Note

4.4. Tester/Developer

4.4.1. Cải tiến quy trình

4.4.2. Tinh chỉnh công cụ

4.5. PR

4.5.1. Mạng xã hội

4.6. Viết/Dịch thuật

5. Mục tiêu

5.1. Số lượng : 15

5.2. Mục đích : Xây dựng Power User

5.3. Đối tượng

5.3.1. SV năm 2

5.4. Lợi ích

5.4.1. Tiếng Anh/Tin học

5.4.2. Sử dụng web hiệu quả

5.4.3. Tổng hợp, xử lý thông tin

5.4.4. Personal brand

5.4.5. Kỹ năng mềm