Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Tuyển TV Gocnhin by Mind Map: Tuyển TV Gocnhin
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Tuyển TV Gocnhin

Đầu việc

Archive/Bookmark

Index

Tổng hợp

Tester/Developer

PR

Viết/Dịch thuật

Cơ cấu nhân sự

Guest

User

Power User

Coach/Manager

Leader

Mục tiêu

Số lượng : 15

Mục đích : Xây dựng Power User

Đối tượng

Lợi ích

Check performance

Thời gian sử dụng máy tính

Rút ngắn thời gian tìm kiếm, quản lý

Tiêu chí

New node