Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Tuyển TV Gocnhin by Mind Map: Tuyển TV Gocnhin
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Tuyển TV Gocnhin

Đầu việc

Archive/Bookmark

Warez

Mag

Note

Index

Mag

Ebook

Tổng hợp

Warez

Note

Tester/Developer

Cải tiến quy trình

Tinh chỉnh công cụ

PR

Mạng xã hội

Viết/Dịch thuật

Cơ cấu nhân sự

Guest

User

Làm quen công việc

Power User

Pro

Có quyền Request

Coach/Manager

Thúc đẩy, hướng dẫn

Giúp đỡ, định hướng

Leader

Tầm nhìn, chiến lược

Mục tiêu

Số lượng : 15

Mục đích : Xây dựng Power User

Đối tượng

SV năm 2

Lợi ích

Tiếng Anh/Tin học

Sử dụng web hiệu quả

Tổng hợp, xử lý thông tin

Personal brand

Kỹ năng mềm

Check performance

Thời gian sử dụng máy tính

Rút ngắn thời gian tìm kiếm, quản lý

Tiêu chí

New node