Тест. Тестологія. Класифікація тестів

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Тест. Тестологія. Класифікація тестів by Mind Map: Тест. Тестологія. Класифікація тестів

1. 1. Поняття про тест, тестування

1.1. Тести як інструмент вимірювання використовується в більшості країн світу. Тестологія як теорія і практика тестування існує більше 120 років. За цей час накопичений достатній досвід використання тестів.

1.2. Відмінна риса тесту – можливість вимірювання у кількісній і якісній формі, що дозволяє встановити динаміку якості навчання та виконати його діагностичний аналіз.

1.3. Професійно підготовлений і використаний тестовий інструмент дає якісну інформацію, яка відповідає реальному стану справ. По-перше, тести є об'єктивним способом оцінювання. Об'єктивність тестування досягається шляхом стандартизації процедури проведення та неможливість внесення суб'єктивної складової до оцінки знань студентів.

1.4. По-друге, тести – «об’ємний» інструмент. Тести орієнтовані на визначення рівня засвоєння ключових понять, тем і розділів навчальної програми, умінь, навичок. Тестова форма оцінювання дозволяє визначити рівень досягнень студента з дисципліни, що вивчається. Третьою істотною відмінністю тестів від традиційних методів контролю є те, що це більш м'який гуманний інструмент, який ставить студентів у рівні умови, використовуючи єдину процедуру і єдині критерії оцінювання. По-четверте, тест – «широкий» інструмент. Він розширює традиційну шкалу оцінювання знань. Якщо студент тест виконав на «відмінно», видно, з яким запасом він виконав це завдання. Тестування дозволяє розширити шкалу оцінювання не лише догори, але і донизу.

1.5. По-п'яте, тести ефективні з економічної точки зору. При тестуванні основні витрати часу припадають на складання якісного інструментарію. При збільшенні кількості екзаменованих ці витрати розподіляються на них пропорційно, що призводить до зниження загальних витрат. Досить ефективним та об’єктивним способом оцінювання вважають тестування. Тестування розглядається наразі як спосіб перевірки результатів навчання, визначення рівня навченості чи ступеня готовності до тієї чи іншої діяльності.

1.6. Тестування – це метод вимірювання певних властивостей особи за допомогою тесту.

2. 2. Тестологія як наука. Педагогічний тест

2.1. Ключовим поняттям тестології є поняття «педагогічний тест». В.С. Аванесов дає таке визначення поняття педагогічний тест: «Педагогічним тестом називається система завдань специфічної форми, певного змісту, складності, що зростає – система, яка створюється з метою об’єктивного оцінювання структури і вимірювання рівня підготовленості тих, хто навчається». Тестологія – наука про вимірювання психофізіологічних та особистісних характеристик, а також обсягу та якості знань, умінь, навичок.

2.2. Тестологи вивчають і створюють способи, методи, технології вимірювань психофізіологічних та особистісних характеристик, а також обсягу та якості знань, умінь, навичок. Тестологи створюють тестові комплекси, у яких реалізовано досягнення тестології у вигляді сукупності технологій, рекомендацій, тестів, автоматизованих систем, пристроїв. Тестові комплекси застосовують для атестації ЗУН учнів та абітурієнтів, для вимірювання обсягу та якості навичок і умінь при прийомі людей на роботу та ін.. Визначення поняття тест та тестування намагалися дати багато вчених, та не всі з них були зрозумілими та відображали дійсний зміст цих понять. Наведемо деякі з визначень.

2.3. Так К. Ингенкамп у своїй праці “Педагогическая диагностика ” дає таке визначення поняттю тестування: Тестування – це метод педагогічної діагностики, за допомогою якого вибірка поведінки, що репрезентує передумови чи результати навчального процесу, повинна максимально відповідати принципам співставлення, об’єктивності, надійності та валідності вимірювань, повинна пройти опрацювання та інтерпретацію та бути готовою до використання в педагогічній практиці.

3. 3. Класифікація тестів

3.1. Застосування тестування як методу вимірювання призвело до появи та використання, особливо в розвинутих країнах, великої кількості різноманітних тестів. Це зумовило необхідність їх класифікації. Вона здійснювалася за різними критеріями та принципами багатьма фахівцями, серед яких, В. Аванесов, А. Анастазі, І. Булах , В. Беспалько, О. Киверялг, М. Розенберг та ін.Найпоширенішою є узагальнена класифікація, яка, на думку авторів, найбільш однорідно структурована і за якою класи тестів згруповано за однією певною ознакою.

3.2. За метою, змістом та використанням тестів у навчальному процесі сформована наступна класифікація тестів: – тести особистості – для оцінювання емоційно-вольових якостей індивідуума; – тести інтелекту – для аналізу рівня розвитку пізнавальних процесів та функцій мислення; – тести здібностей – для оцінювання змоги оволодіння різноманітною діяльністю; – тести досягнень, за допомогою яких оцінюють розвиток знань, вмінь, навичок після навчання.

3.3. За процедурою створення можуть бути виділені тести: – стандартизовані – офіційно зареєстровані тести, які складаються авторитетною комісією й перевіряються на великій кількості людей; використовуються для підсумкового контролю студентів; – нестандартизовані – складаються одним викладачем і застосовуються залежно від конкретного завдання протягом навчального року; використовуються у поточному контролі знань студентів.

3.4. За методологією інтерпретації результатів: – нормативно-орієнтований (по відношенню до нормативного зразку); – критеріально-орієнтовний (для оцінки рівня володіння знаннями та вміннями). За цілями використання: – вхідний/попередній – на початку вивчення дисципліни або окремого змістового/залікового модуля (під час лекції, семінару) тощо; – поточний – в процесі вивчення дисципліни (після вивчення певного змістового/залікового модуля) тощо; – підсумковий – наприкінці вивчення дисципліни, семестру тощо.

3.5. За конструкцією: – однорідний – тестові завдання одинакової складності; – нарастаючий – тестові завдання розташовані по мірі ускладнення; – адаптивний – тест являє собою систему завдань, в якій вибір чергового завдання залежить від відповіді на попереднє. За формою: – закритого типу; – відкритого типу; – на встановлення відповідності; – на встановлення вірної послідовності дій тощо. За призначенням: – гомогенний (атестаційний, критеріально-орієнтований) – для виміру знань за однією дисципліною; – гетерогенний – для виміру знань за декількома дисциплінами; – інтегративний (профорієнтований) – призначений для конкретних професій і потребує виконання контрольних завдань, що моделюють професійну діяльнійсть; – прогнозуючий; – класифікаційний; – контролюючий; – навчальний.

3.6. За способом надання: – бланкові (машиночитаємі бланки, тестові зошити тощо); – предметні (маніпуляція матеріальними об’єктами розрахована на швидкість реакції та чіткість дій); – апаратурні (з використанням спеціальної апаратури); – практичні (аналоги лабораторних робіт, але з тестовими умовами завдань); – компьютерні. За характером дій: – вербальні; – невербальні.

3.7. Класифікація тестів

4. АВТОР: Кулецька Катерина 51 ОВ м

5. Словник термінів

5.1. Тест - це стандартизоване завдання, за результатами якого роблять висновок про знання, уміння, навички.

5.2. Тестування – це метод вимірювання певних властивостей особи за допомогою тесту.

5.3. Педагогічним тестом - називається система завдань специфічної форми, певного змісту, складності, що зростає – система, яка створюється з метою об’єктивного оцінювання структури і вимірювання рівня підготовленості тих, хто навчається.

5.4. Тестологія - міждисциплінарна наука про створення якісних та науково обгрунтованих вимірювальних діагностичних методик.

6. Використані джерела

6.1. 1. http://zavantag.com/docs/1562/index-83548.html 2. http://ua-referat.com/Педагогічні_тести_Терміни_та_визначення 3. http://uk.wikipedia.org/Педагогічне_тестування

7. Питання до лекції

7.1. Оберіть найбільш точну відповідь. 1. Що таке «тестування»? а. це метод вимірювання певних властивостей особи за допомогою тесту; б. це форма оцінювання знань учнів; в. це спосіб перевірки знань. 2. Чи вірне твердження : «Тестологія – це міждисциплінарна наука про створення якісних та науково обґрунтованих вимірювальних діагностичних методик.» ? а. Так. б. Ні. 3. За метою, змістом та використанням тести поділяються на: а. вербальні, невербальні; б. бланкові, предметні, апаратурні, практичні, комп’ютерні; в. тести особистості, тести інтелекту, тести здібностей, тести досягнень.