LARAS BAHASA

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LARAS BAHASA by Mind Map: LARAS BAHASA

1. KONSEP LARAS BAHASA

1.1. - Laras bahasa bermaksud gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa. - Ure & Ellis (1977) mengganggap laras sebagai “jenis bahasa yang digunakan mengikut situasi yang berlainan” - Halliday (1968) mendefinisikan laras sebagai variasi bahasa yang berbeza berdasarkan fungsi. - Laras bahasa merupakan satu konvensi sosial. - Laras bahasa sejenis bahasa yang digunakan mengikut situasi yang berlainan. - Jumlah laras bahasa ada kaitan dengan taraf kemajuan sesebuah masyarakat.

2. CIRI-CIRI LARAS BAHASA, KEPERIHALAN DAN LINGUISTIK

2.1. CIRI-CIRI LARAS BAHASA

2.1.1. - Ditentukan oleh dua faktor utama iaitu, ciri-ciri keperihalan dan ciri-ciri linguistik.

2.2. CIRI-CIRI KEPERIHALAN

2.2.1. - Terbahagi kepada dua jenis, iaitu situasi luaran dan situasi persekitaran. - Situasi luaran ialah latar belakang social dan kebudayaan sesuatu masyarakat bahasa. - Situasi persekitaran ialah aspek-aspek yang terlibat secara langsung dalam penggunaan bahasa. - Apek-apek ini menghasilkan laras yang berbeza-beza. - Empat faktor situasi persekitaran yang ketara:- a. Cara penyampaian b. Hubungan social dan peribadi antara pengguna bahasa c. Bahan yang diperkatakan d. Fungsi-fungsi sosial perlakuan

2.3. CIRI-CIRI LINGUISTIK

2.3.1. - Bunyi - Perkataan - Ayat • Aspek Bunyi - Nada suara dan corak pengungkapan • Aspek Perkataan a. Perkataan Khusus b. Unsur Kolokasi c. Perkataan Pinjaman - Perkataan-perkataan atau kosa kata yang digunakan. • Aspek Ayat a. ragam ayat • ayat aktif • ayat pasif b. susunan ayat c. kepanjangan ayat

3. KEPENTINGAN LARAS BAHASA

3.1. -Menggunakan bahasa yang sesuai brdasarkan situasi untuk mendapatkan maklumat dgn lebih tepat.

3.2. -menepati keperluan khalayak supaya tidak timbul masalah kekeliruan.

4. JENIS-JENIS LARAS BAHASA

4.1. *LARAS SAINS *LARAS UNDANG-UNDANG *LARAS AGAMA *LARAS EKONOMI *LARAS RESEPI *LARAS IKLAN *LARAS SASTERA *LARAS SUKAN