พืชใบเลี้ยงเดี่ยว

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว by Mind Map: พืชใบเลี้ยงเดี่ยว

1. ท่อลำเลียงน้ำและท่อลำเลียงอาหารเรียงตัวไม่เป็นระบบ

1.1. Goals

1.1.1. Goal 1

1.1.2. Goal 2

1.2. Rules

1.2.1. Session Rule 1

1.2.2. Session Rule 2

1.3. Define Problems

1.4. Capture Ideas

1.5. Prioritize Ideas

1.6. Define Action Points

2. เป็นข้อปล้อง

2.1. Problem 1

2.2. Problem 2

3. ใบเรียงตัวเป็นเส้นขนาน

3.1. Idea 1

3.1.1. Sub Idea 1

3.1.2. Sub Idea 2

3.2. Idea 2

3.3. Idea 3

3.4. Idea 4

4. กลีบดอกเป็น 3 5 7

4.1. High Priority

4.2. Medium Priority

4.3. Low Priority

5. มีกลีบเลี้ยงเป็นคี่

5.1. Action Point 1

5.2. Action Point 2