KTCTH tiểu tư sản

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KTCTH tiểu tư sản by Mind Map: KTCTH tiểu tư sản

1. SisMondi

1.1. lt về giá trị

1.2. lt tiền tệ

1.3. lt lợi nhuận, địa tô, tiền lương

1.4. lt về khủng hoảng ktế

1.5. lt về vai trò ktế nhà nước

2. Proundhon

2.1. lt về sở hữu

2.2. lt về giá trị

2.3. lt về tiền tệ và tín dụng