ทรัพย์สินทางปัญญา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทรัพย์สินทางปัญญา by Mind Map: ทรัพย์สินทางปัญญา

1. เครื่องหมายการค้า

1.1. รู้จัก รักษา ละเว้น

1.2. ประโยชน์ของการมี กฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

1.2.1. ผู้ผลิต ได้สิทธิในการใช้และโอนให้ผู้อื่นใช้ได้

1.2.2. ผู้บริโภค ไม่ถูกหลอกลวงหรือสับสน

1.2.3. ป้องกันการผูกขาดและส่งเสริมการค้าขายเป็นธรรมขึ้น

1.3. บทบาทหน้าที่

1.3.1. เป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้า & บริการ

1.3.2. แสดงแหล่งที่มา (สินค้าใคร)

1.3.3. แสดงคุณภาพ ชื่อเสียง ของเคื่องหมายการค้า

1.3.4. โฆษณาประชาสัมพันธ์

1.4. ประเภท

1.4.1. เครื่องหมายการค้า

1.4.2. เครื่องหมายบริการ

1.4.3. เครื่องหมายรับรอง

1.4.4. เครื่องหมายร่วม

2. คือ ผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน อุตสาหกรรมและวัฒนธรรม

3. ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

3.1. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industry Property)

3.1.1. สิทธิบัตร

3.1.1.1. สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์

3.1.1.2. สิทธิบัตรกรรมวิธี

3.1.1.3. อนสิทธิบัตร

3.1.2. แผนผังภูมิของวงจรรวม

3.1.3. เครื่องหมายการค้า

3.1.4. ความลับทางการค้า

3.1.5. ชื่อทางการค้า

3.1.6. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

3.2. ลิขสิทธ์ (Copyright)

3.2.1. สิทธิข้างเคียง

3.2.1.1. นักแสดง

3.2.1.2. ผู้แพร่ภาพ

3.2.1.3. แพร่เสียง

3.2.2. Computer Code

3.2.3. Database

4. ความตกลง

4.1. GATT ความตกลงทั่วไปทางภาษีศุลกากรและการค้า

4.1.1. รอบอุรุกวัย (Uruguay Round)

4.1.1.1. WTO

4.1.1.2. การค้าเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPS)

4.2. ความตกลงระหว่างประเทศ ว่าด้วยการจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

4.3. ความตกลงระหว่างประเทศ ว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

5. อนุสัญญา

5.1. อนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม

5.2. อนุสัญญากรุงเบิร์น (Berne Convention) ว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม

5.3. อนุสัญญากรุงโรม (Rome Convention) ว่าด้วยการคุ้มครองนักแสดง ผู้อำนวยการผลิตสิ่งบันทึกเสียง และผู้ดำเนินการ แพร่เสียง แพร่ภาพ

5.3.1. วรรณกรรม

5.3.2. ศิลปกรรม

5.3.3. นาฏกรรม

5.3.4. ดนตรีกรรม

5.4. อนุสัญญาว่าด้วยการก่อตั้งองค์ การทรัพย์สินทางปัญญาโลก WIPO