การประยุกต์ใช้สื่อมัลติมีเดีย

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การประยุกต์ใช้สื่อมัลติมีเดีย by Mind Map: การประยุกต์ใช้สื่อมัลติมีเดีย

1. ด้านการแพทย์

1.1. ให้ความรู้เกี่ยวกับกัมมันตรังสี

1.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=w4nkIIpYa74

2. ด้านสังคม

2.1. ความพอเพียง

2.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=RKKbIPxdEhw

2.2. ความประหยัด

2.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=s6yy1na6CHE

3. ด้านศาสนา

3.1. การสอนเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

3.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=Sj85JsVQ2E4

3.2. นิทานพื้นบ้าน

3.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=HejhZOU3WI8

3.3. นิทานธรรมมะ

3.3.1. http://www.youtube.com/watch?v=8eL__2aMcSs

3.3.2. http://www.youtube.com/watch?v=p9zEVVky5lk

4. ด้านการศึกษา

4.1. การเรียนในอนาคต

4.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=tE32HERiEs4

4.2. สอนการสร้างอนิเมชัน

4.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=9E8hf6R-lmk

4.2.2. http://www.youtube.com/watch?v=IqimT5i_t1U