Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Podnikové informační systémy by Mind Map: Podnikové informační systémy
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Podnikové informační systémy

1. Hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů

Co je informační systém: „Informační systém (IS) představuje konzistentní uspořádanou množinu komponent spolupracujících za účelem tvorby, shromažďování, zpracování, přenášení a rozšiřování informací“ (Ratzan, 2004).

80. léta - automatizované systémy řízení (ASŘ) - jednotlivé aplikace pro podporu podnikových procesů na míru.

Začátek 90. let integrace dílčích aplikací do jednoho společného řešení na bázi jednotné databázové platformy (ERP)

rozvoj existujícího řešení

vývoj nového systému na míru

nákup hotového softwarového systému

Vývoj obsahového zaměření podnikových řešení - 80. a 90. léta - CIM - Compute Integrated Manufacturing - tvar písmene Y

Vývoj z hlediska dat

Nezávisle pracující programy

Samostatné aplikace podporující určitou funkcionalitu

Aplikace začínají být integrované - vyměňují si navzájem data

Integrovaný systém se společnou databází

SOA

Vývojové generace ERP systémů

1970-1985 - období velkých sálových počítačů, ERP bylo spojeno s konkrétním HW

1985-1995 - klient-server architektura

1995-2005 - období internetu

2005-nyní - SOA a SaaS, cloud

2. Hlavní důvody prosazení parametrizovatelných řešení aplikačního softwaru

Hlavní podstatnou parametrizování je možnost automatizovat a integrovat hlavní procesy podniku pouhým nastavení parametrů do hotového software.

rychlá implementace - nižší cena

TASW vs. IASW

společnost přebírá best practises vyspělých firem

Parametrizace součástí kustomizace

Lokalizací se software upravuje dle platné legislativy, národního jazyky a kultruních zvyklostí.

Cutomizace je úprava produktu podle specifickýh potřeb daného zákazníka. Např. úprava datových struktur (účetní osnova), vzhled obrazovek a výstupních sestav. Případně i doprogramování funkcionalit.

Personalizací mohou individuální uživatelé měnit chování a uživatelské rozhraní - změny se projeví pouze u tohoto uživatele.

3. Hlavní funkcionalita logistické části ERP

ERP = MRP II (MRP + CRP) + modul pro finance + modul pro lidské zdroje

ERP = logistika + výroba + finance + lidské zdroje

ERP II = ERP + CRM + SCM + BI (+ další)

PDM - Product Data Management

PLM - Product Lifecycle Management

SRM - Supplier Relationship Management

ERM - Employee Relationship Management

Obsah logistické části:

nákup

prodej

skladování

expedice

Vztah k Portrovu hodnotovému řetězci - pomáhá udržovat integritu podniku, vytvářet marži a realizovat nákup.

Výrobci v zahraničí: SAP, SAGE, MS, Oracle

Výrobci v ČR: ABRA, ALTUS, ASSECO Solutions - Helios

třivrstvá architektura - trend oddělování vrstev

4. Hlavní funkcionalita finanční části ERP

Obecné kecy o ERP - viz předchozí části

Zejména vedení všech finančních operací a sledování především účetnictví

hlavní kniha

saldokonta dodavatelů a odběratelů

správa investičního majetku

finančních konsolidací

Rozsah funkcionalit

Finanční účetnictví

Nákladové účetnictví

Controlling

Investiční majetek

Hotovost

Výpočet a účtování mezd

Normy

Účtování v cizích měnách a kurzové rozdíly

5. Hlavní moduly ERP II a jejich další funkcionalita.

ERP = MRP II + CRP

SCM

CRM

BI

Další funkcionalita - viz výše

6. Hlavní funkční oblasti CRM aplikací

Komplex technologií, podnikových procesů a personálních zdrojů určené pro řízení a průběžné zajišťování vztahu se zákazníky podniku, a to v oblastech podpory obchodních činností, zejména prodeje, marketingu a podpory zákazník a zákaznických služeb.

Funkcionalita

Aktivní CRM

Operativní CRM, prodej, marketing, služby, každá interakce uložena do databáze

Kooperační, přímá interakce se zákazníkem

Analytické CRM, podpora manažerského rozhodování

Abychom se zákazníka nemuseli ptát vícekrát

7. Nástroje BI a jejich význam pro podnikové rozhodování.

= Manažerské informační systémy

využívají data ze společné databáze všech modulů ERP II

Získávají nové údaje z těchto dat

data reprezentována manažerům

podklad pro strategické rozhodování

Princip multidimenzity

OLAP kostky

Práce v reálném čase - data za několik sekund

Základní možnosti manažerských informačních systémů

Reporting

Manažerské aplikace (EIS = Executive Information system), klientská aplikace integrující důležité datové nástroje, agregovaná data v reálném čase

Datamining, doluje v datech - získává informace, které nejsou ihned vidět.

ETL (Extraction, Transformation and Loading) - datová pumpa

vybírá data, očišťuje je, upravuje do požadované formy a nahrává do datového skladu.

Přínosy BI

Zmínka o CI - Competitive Inteligence

8. Vývojové tendence funkcionality IS podniků

od děrných štítků po SaaS a cloud

5 generací ERP - kecačka

Open source řešení - např. OpenERP

Trendy vývoje PIS

Integrace programů

Společná databáze

Balíky

Middleware

Integrace podnikových aplikací

Integrace mezipodnikových aplikací

9. Hlavní vstupy a výstupy algoritmů MRP II

MRP = Material Requirements Planning

MRP II = Manufacture Resource Planning

metoda pro plánování materiálových a výrobních zdrojů a potřeb.

součástí je metoda MRP

CloseLoop MRP - MRP rozšířeno o zpětnou vazbu

CRP - Capacity Requirments Planning

MRP II = MRP + CRP + CloseLoop

Plánování materiálu - první součást

základní logistická úloha

materiál včas a na správném místě

základem je tzv. kusovník - BOM - Bill of Material, vytvořen jako první u daného produktu

Mělo by poskytovat informace pro plánování nákupů, objednávek a výrobních zakázek

MRP

orientováno na produkt, báze výpočtů

orientováno na budoucnost, nelze vycházet z minulých dat

respektuje požadavky v čase

respektuje priority

Kapacitní plánování CRP

detailní plánování kapacity

RCP - Rought-cut Capacity Planning

pro MRP je nutný dostatek disponibilních kapacit - pracoviště, dílny, stroj,...

Vstupem do CRP jsou:, uvolněné výrobní zakázky, plánované výrobní zakázky

10. Hlavní etapy projektu implementace ERP

Implementace a zavádění se vždy bere jako projekt.

Etapa I - Rozhodnutí pro změnu PIS a vytvoření týmu

zda a proč se má PIS do poniku zavádět?, záměr vlastníků, strategické cíle, současný stav IS/IT, procesy podniku, potenciál persoálu, finanční priority

vytvořit tým projektu, vedoucí projektu, rozdělování projektových prací, dokumentace projektu, tým musí rozumět procesům ve firmě

Etapa II - Výběr vhodného řešení

technologie

lidé

řízení

návštěva dodavatelů a test na referenčních ERP

vytvořena skupina ERP, hrubé a jemné filtrování, dvoukanálový výběr, 2-3 do jemného výběru

třídemnizonální pohled - Dodavatel, Systém ERP, uživatel v jedné tabulce.

Podrobný poptávkový dokument.

Posledním krokem etapy je uzavření smlouvy.

Etapa III - Vlastní implementace vybraného ERP

okolo 6 měsíců

implementace často pomocí bestpractices

první etapa je analýza, zaškolení týmu, sestavení pravidel

návrh konkrétního řešení podle analýzy

instalace ERP systému (včetně HW a SW

jednorázový vs. postupný přechod

naplnit ERP potřebnými daty

propojit ERP s dalšími firemními aplikacemi

Etapa IV - Provoz a údržba vybraného ERP

dříve ad hoc procesy, nevýhodné

přechod na metodiky, ITIL

ITIL, soubor bestpractices pro řízení IT služeb, čitelným způsobem, co se má udělat, návody na formy dokumentů, školení, kvalifikace, zkušenosti, 3 úrovně procesů, strategická úroveň, taktická úroveň, operační úroveň

COBIT, komplexní systém cílů a metrik podnikové informatiky, všeobecně přijímaný rámec pro zavádění a provoz IT governance

11. Hlavní kritéria výběru ERP a stav trhu v oblasti

Etapa I a II - předchozí otázka

Stav trhu v oblasti

SAP, Open ERP, ABRAGx, Money S4, Asseco Solutions - Helios, K2

Microsoft Dynamics AX

Oracle E-Business Suite

12. Hlavní kritéria výběru CRM

co je CRM

obecná kritéria

síla a pověst dodavatele

rozsah a úroveň funkcionality

možnost napojení na jiné PIS

podpora a servis

možnosti kustomizace

dokumentace

podpora norem a standardů

lokalizace

konkrétní kritéria výběru CRM

jaké komunikační kanály CRM postihuje

jak často dodáván jako modul do ERP II systémů

propojední 3 hledisek: dodavatel CRM, systém CRM a budoucí uživatel CRM.

13. Hlavní kritéria výběru SCM a stav trhu v oblasti.

Systém pro podporu řízení dodavatelského řetězce.

zkracování času na zpracování a zvýšení spolehlivosti dodání produktu.

Klasický dodavatelský řetězec:

dodavatel - výrobce - distributor - prodejce - zákazník

SCM = řízení dodavatelských řetězců představuje soubor nástrojů a procesů, které slouží k optimalizaci řízení a k maximální efektivitě provozoru všech prvků (článků) celého dodavatelského řetězce s ohledem na koncového zákazníky.

Komponenty SCM dle SCOR

plán

nákup

výroba

expedice

reklamace

Kritéria výběru

obecná kritéria

možnost a rozsah komunikace s dodavatelským řetězcem pomocí SCM

přednost získaných informací z internetu

univerzálně akceptované standardy

využívání metod uplatňovaných v dodavatelských řetězecích, CRP - Continuous Reprlenishemnet Planning, systém plynulého zásobováí odběratele dodavatelem, VMI (Vendor Managed Invetory), řízení zásob dodavatelem, ECR - Efficient Customer Response, spolupráce obchodníka s výrobcem - možnost reakce na požadavky zákazníků, CPFR - Colaborative Planning, Forecasting and Repleneshiment, společné plánování v rámci celého dodavatelského řetězce

využívání principů v metodách, ATP - Available to promise, kalkulace termínu dokončení zakázky podle disponobilní zásoby hotových výrobků na skladě a průběžných dob výroby, CTP - Capable to promise, kalkulace t. podle disponibilní kapacity výrobních kapacit

Supply chain management je hlavně o tom, mı́t správný produkt, na správném mı́stě, za správnou cenu, ve správný čas a za správných podmı́nek.“

Software: SAP Supply Chain Management, Oracle, JDA software, Ariba, Manhatton Solution, české - K2, KARAT Software

APS - podrobné dílenské rozvrhování, APS/SCM

MES - Manufacturing Execution System, bližší výrobnímu systému, řízení výrobního systému, řízení dokumentů, dispečerské řízení výroby, operativní plánování a rozvrhování výroby

14. Z datové / informační dimenze charakterizujte, zda se vzájemně překrývají aplikace ERP, SCM, BI, ECM, CRM

ECM

komponenty

Software (Open Text ECM, Alfresco ECM, Synergy, IBM Filenet, MS SharePoint, Autocont

vnitřní a vnější architektura

ERP

společné relační databáze

oddělení datové vrstvy od aplikační a prezenční

Hlavní data v PIS

číselníky

kmenová data

zákaznická data

Data z hlediska implementace

provozní

školící

testovací

Portály

soustředění dostupných informací z různých informačních zdrojů na jednom místě.

BI

využívání datových skladů a dolování dat

datové pumpy

OLAP kostky

Web 2.0, Enterprise 2.0

Competitive Inteligence

15. Z funkční/procesní dimenze charakterizujte,zda se vzájemně překrývají aplikace ERP, SCM, BI, ECM, CRM

od 90. let přechod od funkční orientace k procesní

BPR - Business Process Reengineering

CPI - Continuous Process Improvement

výsledkem nasazení IS je zlepšení podnikových procesů

definice procesu

modelování procesu pomocí UML

procesy podle významu pro podnik

klíčové

podpůrné

vedlejší

Ericssonův pohled na organizaci

strategický

procesní

strukturní

chování organizace

Procesy podle CMM - Capability Maturity Model

neexistující

náhodný

opakovaný

formalizovaný

měřitelný

optimalizovaný

využití procesního přístupu ke zlepšení podnikových procesů

před implementací

v průběhu implementace

v průběhu provozu IS

BPP - Business Process Performance

16. Charakterizujte metody VMI, CRP, CPFR, ECR uplatňované v dodavatelském řetězci. Pro zvolenou metodu specifikujte nějaké možné reálné IT řešení.

využívány metody

ATP - Available to promise, disponibilní zásoba a fixní průběžné doby výroby

CTP - Capable to promise

VMI - Vendor Managed Inventory

řízení zásob dodavatelem

dodavatel přebírá plnou zodpovědnost za dohodnutou úroveň zásob na skladu odvěratele

Software - Data Alliance, SAP VMI

CRP - Continuous Replenishment Planning

systém plynulého zásobování zákazníka dodavatelem

historický vývoj dodávek

predikce na základě pravidelných informací

MIE Solutions

CPFR - Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment

společné plánování a predikce v dodavatelském řetězci

spojení znalostí více obchodních partnerů

ECR - Efficient Customer Response

spojení a spolupráce s výrobcem s cílem efektivnějšího reagování na požadavky zákazníka.

ECRSoft.com

17. Charakterizujte princip metody Available to promise a jaké požadavky klade použití metody na technologie informačního systému.

Popis ATP - Available to promise

je možné dodat produkt? zdroje z ERP

pokud není možné produkt dodate? ctp

CTP - Capable to promise

požadavky na ICT

spousta informací ze systému

ERP komplexní

ATP implementováno v potřebných modulech, moduly podporující procesy výroby, distrubice, zásobování

Napojení na externí dodavatele

Software

TGI

EnterpriseIQ MES & Manufacturing Software's Capable to Promise

18. Uveďte, proč se v souvislosti s ECM rozlišuje mezi pojmy obsah a dokument a charakterizujte životní cyklus dokument a obsahu.

ECM=Enterprise Contest Management = elektronický systém pro správu podnikového obsahu

Nedílná součást ERP II systémů.

zpracovávat a archivovat veškeré dokumenty v podniku.

požadavek stálého přístupu ke všem důležitým dokumentům.

obsah

všechny typy elektronických dat - souhrnný termín, strukturovaná i nestrukturovaná data

obsah je provázán pomocí XML metadat

obsah pokrývá informační vlastnictví, které organizace má

obecnější charakter - zdůdrazňuje důležitost informací nikoliv formu.

Dokument

hlavní předmět zájmu ECM

množina nestrukturovaných nebo semistrukturovaných dat různého rozměru a formy

životní cyklus dokumentu

pořízení elektronického dokumentu

zařazení dokumentu do systému

zpracování dokumentu

archivace dokumentu (skartace)

životní cyklus obsahu nikdy nekončí

19. Charakterizujte shodnost a rozdílnost datového modelování pro transakční a BI aplikace.

transakční systémy

pracují s nimi uživatelé daných procesů, např. ERP

uživatelé ukládají a získávají z transakčních systémů informace, které zeefektivňují a podporují daný proces.

v reálném čase v kontaktu s databází dat

relační databáze

není žádoucí aby se data opakovala atd.

BI aplikace

určené především manažerům, nejsou vlastníky daného procesu

data jsou vybírána z datových skladů., pomocí ETL pumpy z relačních databází

multidimenzionální struktura

vznikají redundance

rychlý přístup k datům.

20. Charakterizujte koncepty plánování kapacit a nákladů.

MRP s těmito požadavky nepočítalo

CRP - Capacity Resource Planning

věnuje se plánování kapacit

rozšiřuje původní MRP a tvoří MRP II

reálné kapacity pracovišť, strojů a dílen

APS - Advanced Planning and Scheduling

navržen na základě manažerského principu - vstupní materiál a výrobní kapacit jsou optimálně využívány pro uspokojení potřeb zákazníka.

MRP II - prochází postupně jednotlivé technologické operace, ale nedokáže se přizpůsobit rychlým změnám.

systémy APS plánují současné požadavky na materiál s dostupnou kapacitou výrobních zařízení., Make to Stock, Assembly to Order, Make to Order, Engineer to Order, zakázkový projekt

VAT analýza

A-podniky, letadla

V podniky, textilní, ocelářství

T, Ipodnik, farmacie, automobilový průmysl

21. Charakterizujte metody plánování materiálových položek.

JIT - Just in Time

nejznámější metoda

vyrábí se jen to, co je aktuálně potřeba

více menších dodávek

KANBAN

=kartička, štítek

spojení štíhlé výroby s JIT

na pracovišti jsou dodavatelsko-odběratelské vztahy

oddělení si předávají zásoby na základě kartiček - nikdo nemůže dělat zásoby.

vyrábí se přesně na čas a subjekty se najednou kontrolují

MRP

Material Requirment Planning

optimalizována skladové zásoby na úkor okamžité dosažitelnosti materiálu

objednáno pouze to, na co je požadavek

zejména u výrob na zakázku - kusová a malosériová výroba.

TOC

Theory of Constraints, teorie omezení

Hledá v systému tzv. úzká místa, protože ty mohou tvořit velkou část nákladů.

22. Charakterizujte vztah pojmů informatika, informační systém a podnikový informační systém.

viz. prezentace od Gály

nezapomenou na Porterův diagram