Podnikové informační systémy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Podnikové informační systémy by Mind Map: Podnikové informační systémy

1. 1. Hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů

1.1. Co je informační systém: „Informační systém (IS) představuje konzistentní uspořádanou množinu komponent spolupracujících za účelem tvorby, shromažďování, zpracování, přenášení a rozšiřování informací“ (Ratzan, 2004).

1.2. 80. léta - automatizované systémy řízení (ASŘ) - jednotlivé aplikace pro podporu podnikových procesů na míru.

1.3. Začátek 90. let integrace dílčích aplikací do jednoho společného řešení na bázi jednotné databázové platformy (ERP)

1.3.1. rozvoj existujícího řešení

1.3.2. vývoj nového systému na míru

1.3.3. nákup hotového softwarového systému

1.4. Vývoj obsahového zaměření podnikových řešení - 80. a 90. léta - CIM - Compute Integrated Manufacturing - tvar písmene Y

1.5. Vývoj z hlediska dat

1.5.1. Nezávisle pracující programy

1.5.2. Samostatné aplikace podporující určitou funkcionalitu

1.5.3. Aplikace začínají být integrované - vyměňují si navzájem data

1.5.4. Integrovaný systém se společnou databází

1.5.5. SOA

1.6. Vývojové generace ERP systémů

1.6.1. 1970-1985 - období velkých sálových počítačů, ERP bylo spojeno s konkrétním HW

1.6.2. 1985-1995 - klient-server architektura

1.6.3. 1995-2005 - období internetu

1.6.4. 2005-nyní - SOA a SaaS, cloud

2. 2. Hlavní důvody prosazení parametrizovatelných řešení aplikačního softwaru

2.1. Hlavní podstatnou parametrizování je možnost automatizovat a integrovat hlavní procesy podniku pouhým nastavení parametrů do hotového software.

2.2. rychlá implementace - nižší cena

2.3. TASW vs. IASW

2.4. společnost přebírá best practises vyspělých firem

2.5. Parametrizace součástí kustomizace

2.5.1. Lokalizací se software upravuje dle platné legislativy, národního jazyky a kultruních zvyklostí.

2.5.2. Cutomizace je úprava produktu podle specifickýh potřeb daného zákazníka. Např. úprava datových struktur (účetní osnova), vzhled obrazovek a výstupních sestav. Případně i doprogramování funkcionalit.

2.5.3. Personalizací mohou individuální uživatelé měnit chování a uživatelské rozhraní - změny se projeví pouze u tohoto uživatele.

3. 3. Hlavní funkcionalita logistické části ERP

3.1. ERP = MRP II (MRP + CRP) + modul pro finance + modul pro lidské zdroje

3.2. ERP = logistika + výroba + finance + lidské zdroje

3.3. ERP II = ERP + CRM + SCM + BI (+ další)

3.3.1. PDM - Product Data Management

3.3.2. PLM - Product Lifecycle Management

3.3.3. SRM - Supplier Relationship Management

3.3.4. ERM - Employee Relationship Management

3.4. Obsah logistické části:

3.4.1. nákup

3.4.2. prodej

3.4.3. skladování

3.4.4. expedice

3.5. Vztah k Portrovu hodnotovému řetězci - pomáhá udržovat integritu podniku, vytvářet marži a realizovat nákup.

3.6. Výrobci v zahraničí: SAP, SAGE, MS, Oracle

3.7. Výrobci v ČR: ABRA, ALTUS, ASSECO Solutions - Helios

3.8. třivrstvá architektura - trend oddělování vrstev

4. 4. Hlavní funkcionalita finanční části ERP

4.1. Obecné kecy o ERP - viz předchozí části

4.2. Zejména vedení všech finančních operací a sledování především účetnictví

4.2.1. hlavní kniha

4.2.2. saldokonta dodavatelů a odběratelů

4.2.3. správa investičního majetku

4.2.4. finančních konsolidací

4.3. Rozsah funkcionalit

4.3.1. Finanční účetnictví

4.3.2. Nákladové účetnictví

4.3.3. Controlling

4.3.4. Investiční majetek

4.3.5. Hotovost

4.3.6. Výpočet a účtování mezd

4.3.7. Normy

4.3.8. Účtování v cizích měnách a kurzové rozdíly

5. 5. Hlavní moduly ERP II a jejich další funkcionalita.

5.1. ERP = MRP II + CRP

5.2. SCM

5.3. CRM

5.4. BI

5.5. Další funkcionalita - viz výše

6. 6. Hlavní funkční oblasti CRM aplikací

6.1. Komplex technologií, podnikových procesů a personálních zdrojů určené pro řízení a průběžné zajišťování vztahu se zákazníky podniku, a to v oblastech podpory obchodních činností, zejména prodeje, marketingu a podpory zákazník a zákaznických služeb.

6.2. Funkcionalita

6.2.1. Aktivní CRM

6.2.2. Operativní CRM

6.2.2.1. prodej, marketing, služby, každá interakce uložena do databáze

6.2.3. Kooperační

6.2.3.1. přímá interakce se zákazníkem

6.2.4. Analytické CRM

6.2.4.1. podpora manažerského rozhodování

6.3. Abychom se zákazníka nemuseli ptát vícekrát

7. 7. Nástroje BI a jejich význam pro podnikové rozhodování.

7.1. = Manažerské informační systémy

7.2. využívají data ze společné databáze všech modulů ERP II

7.3. Získávají nové údaje z těchto dat

7.3.1. data reprezentována manažerům

7.3.2. podklad pro strategické rozhodování

7.4. Princip multidimenzity

7.4.1. OLAP kostky

7.5. Práce v reálném čase - data za několik sekund

7.6. Základní možnosti manažerských informačních systémů

7.6.1. Reporting

7.6.2. Manažerské aplikace (EIS = Executive Information system)

7.6.2.1. klientská aplikace integrující důležité datové nástroje

7.6.2.2. agregovaná data v reálném čase

7.6.3. Datamining

7.6.3.1. doluje v datech - získává informace, které nejsou ihned vidět.

7.7. ETL (Extraction, Transformation and Loading) - datová pumpa

7.7.1. vybírá data, očišťuje je, upravuje do požadované formy a nahrává do datového skladu.

7.8. Přínosy BI

7.9. Zmínka o CI - Competitive Inteligence

8. 8. Vývojové tendence funkcionality IS podniků

8.1. od děrných štítků po SaaS a cloud

8.2. 5 generací ERP - kecačka

8.3. Open source řešení - např. OpenERP

8.4. Trendy vývoje PIS

8.4.1. Integrace programů

8.4.2. Společná databáze

8.4.3. Balíky

8.4.4. Middleware

8.4.5. Integrace podnikových aplikací

8.4.6. Integrace mezipodnikových aplikací

9. 9. Hlavní vstupy a výstupy algoritmů MRP II

9.1. MRP = Material Requirements Planning

9.2. MRP II = Manufacture Resource Planning

9.2.1. metoda pro plánování materiálových a výrobních zdrojů a potřeb.

9.2.2. součástí je metoda MRP

9.2.3. CloseLoop MRP - MRP rozšířeno o zpětnou vazbu

9.2.4. CRP - Capacity Requirments Planning

9.2.5. MRP II = MRP + CRP + CloseLoop

9.3. Plánování materiálu - první součást

9.3.1. základní logistická úloha

9.3.2. materiál včas a na správném místě

9.3.3. základem je tzv. kusovník - BOM - Bill of Material

9.3.3.1. vytvořen jako první u daného produktu

9.4. Mělo by poskytovat informace pro plánování nákupů, objednávek a výrobních zakázek

9.5. MRP

9.5.1. orientováno na produkt

9.5.1.1. báze výpočtů

9.5.2. orientováno na budoucnost

9.5.2.1. nelze vycházet z minulých dat

9.5.3. respektuje požadavky v čase

9.5.4. respektuje priority

9.6. Kapacitní plánování CRP

9.6.1. detailní plánování kapacity

9.6.2. RCP - Rought-cut Capacity Planning

9.6.3. pro MRP je nutný dostatek disponibilních kapacit - pracoviště, dílny, stroj,...

9.6.4. Vstupem do CRP jsou:

9.6.4.1. uvolněné výrobní zakázky

9.6.4.2. plánované výrobní zakázky

10. 10. Hlavní etapy projektu implementace ERP

10.1. Implementace a zavádění se vždy bere jako projekt.

10.2. Etapa I - Rozhodnutí pro změnu PIS a vytvoření týmu

10.2.1. zda a proč se má PIS do poniku zavádět?

10.2.1.1. záměr vlastníků

10.2.1.2. strategické cíle

10.2.1.3. současný stav IS/IT

10.2.1.4. procesy podniku

10.2.1.5. potenciál persoálu

10.2.1.6. finanční priority

10.2.2. vytvořit tým projektu

10.2.2.1. vedoucí projektu

10.2.2.2. rozdělování projektových prací

10.2.2.3. dokumentace projektu

10.2.2.4. tým musí rozumět procesům ve firmě

10.3. Etapa II - Výběr vhodného řešení

10.3.1. technologie

10.3.2. lidé

10.3.3. řízení

10.3.4. návštěva dodavatelů a test na referenčních ERP

10.3.5. vytvořena skupina ERP

10.3.5.1. hrubé a jemné filtrování

10.3.5.2. dvoukanálový výběr

10.3.5.2.1. 2-3 do jemného výběru

10.3.6. třídemnizonální pohled - Dodavatel, Systém ERP, uživatel v jedné tabulce.

10.3.7. Podrobný poptávkový dokument.

10.3.8. Posledním krokem etapy je uzavření smlouvy.

10.4. Etapa III - Vlastní implementace vybraného ERP

10.4.1. okolo 6 měsíců

10.4.2. implementace často pomocí bestpractices

10.4.3. první etapa je analýza

10.4.3.1. zaškolení týmu

10.4.3.2. sestavení pravidel

10.4.4. návrh konkrétního řešení podle analýzy

10.4.5. instalace ERP systému (včetně HW a SW

10.4.6. jednorázový vs. postupný přechod

10.4.7. naplnit ERP potřebnými daty

10.4.8. propojit ERP s dalšími firemními aplikacemi

10.5. Etapa IV - Provoz a údržba vybraného ERP

10.5.1. dříve ad hoc procesy

10.5.1.1. nevýhodné

10.5.2. přechod na metodiky

10.5.2.1. ITIL

10.5.3. ITIL

10.5.3.1. soubor bestpractices pro řízení IT služeb

10.5.3.2. čitelným způsobem, co se má udělat

10.5.3.3. návody na formy dokumentů, školení, kvalifikace, zkušenosti

10.5.3.4. 3 úrovně procesů

10.5.3.4.1. strategická úroveň

10.5.3.4.2. taktická úroveň

10.5.3.4.3. operační úroveň

10.5.4. COBIT

10.5.4.1. komplexní systém cílů a metrik podnikové informatiky

10.5.4.2. všeobecně přijímaný rámec pro zavádění a provoz IT governance

11. 11. Hlavní kritéria výběru ERP a stav trhu v oblasti

11.1. Etapa I a II - předchozí otázka

11.2. Stav trhu v oblasti

11.2.1. SAP, Open ERP, ABRAGx, Money S4, Asseco Solutions - Helios, K2

11.2.2. Microsoft Dynamics AX

11.2.3. Oracle E-Business Suite

12. 12. Hlavní kritéria výběru CRM

12.1. co je CRM

12.2. obecná kritéria

12.2.1. síla a pověst dodavatele

12.2.2. rozsah a úroveň funkcionality

12.2.3. možnost napojení na jiné PIS

12.2.4. podpora a servis

12.2.5. možnosti kustomizace

12.2.6. dokumentace

12.2.7. podpora norem a standardů

12.2.8. lokalizace

12.3. konkrétní kritéria výběru CRM

12.3.1. jaké komunikační kanály CRM postihuje

12.3.2. jak často dodáván jako modul do ERP II systémů

12.3.3. propojední 3 hledisek: dodavatel CRM, systém CRM a budoucí uživatel CRM.

13. 13. Hlavní kritéria výběru SCM a stav trhu v oblasti.

13.1. Systém pro podporu řízení dodavatelského řetězce.

13.2. zkracování času na zpracování a zvýšení spolehlivosti dodání produktu.

13.3. Klasický dodavatelský řetězec:

13.3.1. dodavatel - výrobce - distributor - prodejce - zákazník

13.4. SCM = řízení dodavatelských řetězců představuje soubor nástrojů a procesů, které slouží k optimalizaci řízení a k maximální efektivitě provozoru všech prvků (článků) celého dodavatelského řetězce s ohledem na koncového zákazníky.

13.5. Komponenty SCM dle SCOR

13.5.1. plán

13.5.2. nákup

13.5.3. výroba

13.5.4. expedice

13.5.5. reklamace

13.6. Kritéria výběru

13.6.1. obecná kritéria

13.6.2. možnost a rozsah komunikace s dodavatelským řetězcem pomocí SCM

13.6.3. přednost získaných informací z internetu

13.6.4. univerzálně akceptované standardy

13.6.5. využívání metod uplatňovaných v dodavatelských řetězecích

13.6.5.1. CRP - Continuous Reprlenishemnet Planning

13.6.5.1.1. systém plynulého zásobováí odběratele dodavatelem

13.6.5.2. VMI (Vendor Managed Invetory)

13.6.5.2.1. řízení zásob dodavatelem

13.6.5.3. ECR - Efficient Customer Response

13.6.5.3.1. spolupráce obchodníka s výrobcem - možnost reakce na požadavky zákazníků

13.6.5.4. CPFR - Colaborative Planning, Forecasting and Repleneshiment

13.6.5.4.1. společné plánování v rámci celého dodavatelského řetězce

13.6.6. využívání principů v metodách

13.6.6.1. ATP - Available to promise

13.6.6.1.1. kalkulace termínu dokončení zakázky podle disponobilní zásoby hotových výrobků na skladě a průběžných dob výroby

13.6.6.2. CTP - Capable to promise

13.6.6.2.1. kalkulace t. podle disponibilní kapacity výrobních kapacit

13.6.7. Supply chain management je hlavně o tom, mı́t správný produkt, na správném mı́stě, za správnou cenu, ve správný čas a za správných podmı́nek.“

13.6.8. Software: SAP Supply Chain Management, Oracle, JDA software, Ariba, Manhatton Solution

13.6.8.1. české - K2, KARAT Software

13.6.9. APS - podrobné dílenské rozvrhování

13.6.9.1. APS/SCM

13.6.10. MES - Manufacturing Execution System

13.6.10.1. bližší výrobnímu systému

13.6.10.2. řízení výrobního systému

13.6.10.3. řízení dokumentů, dispečerské řízení výroby

13.6.10.4. operativní plánování a rozvrhování výroby

14. 14. Z datové / informační dimenze charakterizujte, zda se vzájemně překrývají aplikace ERP, SCM, BI, ECM, CRM

14.1. ECM

14.1.1. komponenty

14.1.2. Software (Open Text ECM, Alfresco ECM, Synergy, IBM Filenet, MS SharePoint, Autocont

14.1.3. vnitřní a vnější architektura

14.2. ERP

14.2.1. společné relační databáze

14.2.2. oddělení datové vrstvy od aplikační a prezenční

14.3. Hlavní data v PIS

14.3.1. číselníky

14.3.2. kmenová data

14.3.3. zákaznická data

14.4. Data z hlediska implementace

14.4.1. provozní

14.4.2. školící

14.4.3. testovací

14.5. Portály

14.5.1. soustředění dostupných informací z různých informačních zdrojů na jednom místě.

14.6. BI

14.6.1. využívání datových skladů a dolování dat

14.6.2. datové pumpy

14.6.3. OLAP kostky

14.7. Web 2.0, Enterprise 2.0

14.8. Competitive Inteligence

15. 15. Z funkční/procesní dimenze charakterizujte,zda se vzájemně překrývají aplikace ERP, SCM, BI, ECM, CRM

15.1. od 90. let přechod od funkční orientace k procesní

15.2. BPR - Business Process Reengineering

15.3. CPI - Continuous Process Improvement

15.4. výsledkem nasazení IS je zlepšení podnikových procesů

15.5. definice procesu

15.6. modelování procesu pomocí UML

15.7. procesy podle významu pro podnik

15.7.1. klíčové

15.7.2. podpůrné

15.7.3. vedlejší

15.8. Ericssonův pohled na organizaci

15.8.1. strategický

15.8.2. procesní

15.8.3. strukturní

15.8.4. chování organizace

15.9. Procesy podle CMM - Capability Maturity Model

15.9.1. neexistující

15.9.2. náhodný

15.9.3. opakovaný

15.9.4. formalizovaný

15.9.5. měřitelný

15.9.6. optimalizovaný

15.10. využití procesního přístupu ke zlepšení podnikových procesů

15.10.1. před implementací

15.10.2. v průběhu implementace

15.10.3. v průběhu provozu IS

15.11. BPP - Business Process Performance

16. 16. Charakterizujte metody VMI, CRP, CPFR, ECR uplatňované v dodavatelském řetězci. Pro zvolenou metodu specifikujte nějaké možné reálné IT řešení.

16.1. využívány metody

16.1.1. ATP - Available to promise

16.1.1.1. disponibilní zásoba a fixní průběžné doby výroby

16.1.2. CTP - Capable to promise

16.2. VMI - Vendor Managed Inventory

16.2.1. řízení zásob dodavatelem

16.2.2. dodavatel přebírá plnou zodpovědnost za dohodnutou úroveň zásob na skladu odvěratele

16.2.3. Software - Data Alliance, SAP VMI

16.3. CRP - Continuous Replenishment Planning

16.3.1. systém plynulého zásobování zákazníka dodavatelem

16.3.2. historický vývoj dodávek

16.3.3. predikce na základě pravidelných informací

16.3.4. MIE Solutions

16.4. CPFR - Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment

16.4.1. společné plánování a predikce v dodavatelském řetězci

16.4.2. spojení znalostí více obchodních partnerů

16.5. ECR - Efficient Customer Response

16.5.1. spojení a spolupráce s výrobcem s cílem efektivnějšího reagování na požadavky zákazníka.

16.5.2. ECRSoft.com

17. 17. Charakterizujte princip metody Available to promise a jaké požadavky klade použití metody na technologie informačního systému.

17.1. Popis ATP - Available to promise

17.1.1. je možné dodat produkt? zdroje z ERP

17.1.2. pokud není možné produkt dodate? ctp

17.2. CTP - Capable to promise

17.3. požadavky na ICT

17.3.1. spousta informací ze systému

17.3.2. ERP komplexní

17.3.3. ATP implementováno v potřebných modulech

17.3.3.1. moduly podporující procesy výroby, distrubice, zásobování

17.3.4. Napojení na externí dodavatele

17.4. Software

17.4.1. TGI

17.4.2. EnterpriseIQ MES & Manufacturing Software's Capable to Promise

18. 18. Uveďte, proč se v souvislosti s ECM rozlišuje mezi pojmy obsah a dokument a charakterizujte životní cyklus dokument a obsahu.

18.1. ECM=Enterprise Contest Management = elektronický systém pro správu podnikového obsahu

18.2. Nedílná součást ERP II systémů.

18.3. zpracovávat a archivovat veškeré dokumenty v podniku.

18.4. požadavek stálého přístupu ke všem důležitým dokumentům.

18.5. obsah

18.5.1. všechny typy elektronických dat - souhrnný termín

18.5.1.1. strukturovaná i nestrukturovaná data

18.5.2. obsah je provázán pomocí XML metadat

18.5.3. obsah pokrývá informační vlastnictví, které organizace má

18.5.4. obecnější charakter - zdůdrazňuje důležitost informací nikoliv formu.

18.6. Dokument

18.6.1. hlavní předmět zájmu ECM

18.6.2. množina nestrukturovaných nebo semistrukturovaných dat různého rozměru a formy

18.7. životní cyklus dokumentu

18.7.1. pořízení elektronického dokumentu

18.7.2. zařazení dokumentu do systému

18.7.3. zpracování dokumentu

18.7.4. archivace dokumentu (skartace)

18.8. životní cyklus obsahu nikdy nekončí

19. 19. Charakterizujte shodnost a rozdílnost datového modelování pro transakční a BI aplikace.

19.1. transakční systémy

19.1.1. pracují s nimi uživatelé daných procesů

19.1.1.1. např. ERP

19.1.2. uživatelé ukládají a získávají z transakčních systémů informace, které zeefektivňují a podporují daný proces.

19.1.3. v reálném čase v kontaktu s databází dat

19.1.4. relační databáze

19.1.5. není žádoucí aby se data opakovala atd.

19.2. BI aplikace

19.2.1. určené především manažerům

19.2.1.1. nejsou vlastníky daného procesu

19.2.2. data jsou vybírána z datových skladů.

19.2.2.1. pomocí ETL pumpy z relačních databází

19.2.3. multidimenzionální struktura

19.2.4. vznikají redundance

19.2.5. rychlý přístup k datům.

20. 20. Charakterizujte koncepty plánování kapacit a nákladů.

20.1. MRP s těmito požadavky nepočítalo

20.2. CRP - Capacity Resource Planning

20.2.1. věnuje se plánování kapacit

20.2.2. rozšiřuje původní MRP a tvoří MRP II

20.2.3. reálné kapacity pracovišť, strojů a dílen

20.3. APS - Advanced Planning and Scheduling

20.3.1. navržen na základě manažerského principu - vstupní materiál a výrobní kapacit jsou optimálně využívány pro uspokojení potřeb zákazníka.

20.3.2. MRP II - prochází postupně jednotlivé technologické operace, ale nedokáže se přizpůsobit rychlým změnám.

20.3.3. systémy APS plánují současné požadavky na materiál s dostupnou kapacitou výrobních zařízení.

20.3.3.1. Make to Stock

20.3.3.2. Assembly to Order

20.3.3.3. Make to Order

20.3.3.4. Engineer to Order

20.3.3.5. zakázkový projekt

20.4. VAT analýza

20.4.1. A-podniky

20.4.1.1. letadla

20.4.2. V podniky

20.4.2.1. textilní, ocelářství

20.4.3. T, Ipodnik

20.4.3.1. farmacie, automobilový průmysl

21. 21. Charakterizujte metody plánování materiálových položek.

21.1. JIT - Just in Time

21.1.1. nejznámější metoda

21.1.2. vyrábí se jen to, co je aktuálně potřeba

21.1.3. více menších dodávek

21.2. KANBAN

21.2.1. =kartička, štítek

21.2.2. spojení štíhlé výroby s JIT

21.2.3. na pracovišti jsou dodavatelsko-odběratelské vztahy

21.2.4. oddělení si předávají zásoby na základě kartiček - nikdo nemůže dělat zásoby.

21.2.5. vyrábí se přesně na čas a subjekty se najednou kontrolují

21.3. MRP

21.3.1. Material Requirment Planning

21.3.2. optimalizována skladové zásoby na úkor okamžité dosažitelnosti materiálu

21.3.3. objednáno pouze to, na co je požadavek

21.3.4. zejména u výrob na zakázku - kusová a malosériová výroba.

21.4. TOC

21.4.1. Theory of Constraints

21.4.1.1. teorie omezení

21.4.2. Hledá v systému tzv. úzká místa, protože ty mohou tvořit velkou část nákladů.

22. 22. Charakterizujte vztah pojmů informatika, informační systém a podnikový informační systém.

22.1. viz. prezentace od Gály

22.2. nezapomenou na Porterův diagram