Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Podnikové informační systémy by Mind Map: Podnikové informační systémy
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Podnikové informační systémy

1. Hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů

Co je informační systém: „Informační systém (IS) představuje konzistentní uspořádanou množinu komponent spolupracujících za účelem tvorby, shromažďování, zpracování, přenášení a rozšiřování informací“ (Ratzan, 2004).

80. léta - automatizované systémy řízení (ASŘ) - jednotlivé aplikace pro podporu podnikových procesů na míru.

Začátek 90. let integrace dílčích aplikací do jednoho společného řešení na bázi jednotné databázové platformy (ERP)

Vývoj obsahového zaměření podnikových řešení - 80. a 90. léta - CIM - Compute Integrated Manufacturing - tvar písmene Y

Vývoj z hlediska dat

Vývojové generace ERP systémů

2. Hlavní důvody prosazení parametrizovatelných řešení aplikačního softwaru

Hlavní podstatnou parametrizování je možnost automatizovat a integrovat hlavní procesy podniku pouhým nastavení parametrů do hotového software.

rychlá implementace - nižší cena

TASW vs. IASW

společnost přebírá best practises vyspělých firem

Parametrizace součástí kustomizace

3. Hlavní funkcionalita logistické části ERP

ERP = MRP II (MRP + CRP) + modul pro finance + modul pro lidské zdroje

ERP = logistika + výroba + finance + lidské zdroje

ERP II = ERP + CRM + SCM + BI (+ další)

Obsah logistické části:

Vztah k Portrovu hodnotovému řetězci - pomáhá udržovat integritu podniku, vytvářet marži a realizovat nákup.

Výrobci v zahraničí: SAP, SAGE, MS, Oracle

Výrobci v ČR: ABRA, ALTUS, ASSECO Solutions - Helios

třivrstvá architektura - trend oddělování vrstev

4. Hlavní funkcionalita finanční části ERP

Obecné kecy o ERP - viz předchozí části

Zejména vedení všech finančních operací a sledování především účetnictví

Rozsah funkcionalit

5. Hlavní moduly ERP II a jejich další funkcionalita.

ERP = MRP II + CRP

SCM

CRM

BI

Další funkcionalita - viz výše

6. Hlavní funkční oblasti CRM aplikací

Komplex technologií, podnikových procesů a personálních zdrojů určené pro řízení a průběžné zajišťování vztahu se zákazníky podniku, a to v oblastech podpory obchodních činností, zejména prodeje, marketingu a podpory zákazník a zákaznických služeb.

Funkcionalita

Abychom se zákazníka nemuseli ptát vícekrát

7. Nástroje BI a jejich význam pro podnikové rozhodování.

= Manažerské informační systémy

využívají data ze společné databáze všech modulů ERP II

Získávají nové údaje z těchto dat

Princip multidimenzity

Práce v reálném čase - data za několik sekund

Základní možnosti manažerských informačních systémů

ETL (Extraction, Transformation and Loading) - datová pumpa

Přínosy BI

Zmínka o CI - Competitive Inteligence

8. Vývojové tendence funkcionality IS podniků

od děrných štítků po SaaS a cloud

5 generací ERP - kecačka

Open source řešení - např. OpenERP

Trendy vývoje PIS

9. Hlavní vstupy a výstupy algoritmů MRP II

MRP = Material Requirements Planning

MRP II = Manufacture Resource Planning

Plánování materiálu - první součást

Mělo by poskytovat informace pro plánování nákupů, objednávek a výrobních zakázek

MRP

Kapacitní plánování CRP

10. Hlavní etapy projektu implementace ERP

Implementace a zavádění se vždy bere jako projekt.

Etapa I - Rozhodnutí pro změnu PIS a vytvoření týmu

Etapa II - Výběr vhodného řešení

Etapa III - Vlastní implementace vybraného ERP

Etapa IV - Provoz a údržba vybraného ERP

11. Hlavní kritéria výběru ERP a stav trhu v oblasti

Etapa I a II - předchozí otázka

Stav trhu v oblasti

12. Hlavní kritéria výběru CRM

co je CRM

obecná kritéria

konkrétní kritéria výběru CRM

13. Hlavní kritéria výběru SCM a stav trhu v oblasti.

Systém pro podporu řízení dodavatelského řetězce.

zkracování času na zpracování a zvýšení spolehlivosti dodání produktu.

Klasický dodavatelský řetězec:

SCM = řízení dodavatelských řetězců představuje soubor nástrojů a procesů, které slouží k optimalizaci řízení a k maximální efektivitě provozoru všech prvků (článků) celého dodavatelského řetězce s ohledem na koncového zákazníky.

Komponenty SCM dle SCOR

Kritéria výběru

14. Z datové / informační dimenze charakterizujte, zda se vzájemně překrývají aplikace ERP, SCM, BI, ECM, CRM

ECM

ERP

Hlavní data v PIS

Data z hlediska implementace

Portály

BI

Web 2.0, Enterprise 2.0

Competitive Inteligence

15. Z funkční/procesní dimenze charakterizujte,zda se vzájemně překrývají aplikace ERP, SCM, BI, ECM, CRM

od 90. let přechod od funkční orientace k procesní

BPR - Business Process Reengineering

CPI - Continuous Process Improvement

výsledkem nasazení IS je zlepšení podnikových procesů

definice procesu

modelování procesu pomocí UML

procesy podle významu pro podnik

Ericssonův pohled na organizaci

Procesy podle CMM - Capability Maturity Model

využití procesního přístupu ke zlepšení podnikových procesů

BPP - Business Process Performance

16. Charakterizujte metody VMI, CRP, CPFR, ECR uplatňované v dodavatelském řetězci. Pro zvolenou metodu specifikujte nějaké možné reálné IT řešení.

využívány metody

VMI - Vendor Managed Inventory

CRP - Continuous Replenishment Planning

CPFR - Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment

ECR - Efficient Customer Response

17. Charakterizujte princip metody Available to promise a jaké požadavky klade použití metody na technologie informačního systému.

Popis ATP - Available to promise

CTP - Capable to promise

požadavky na ICT

Software

18. Uveďte, proč se v souvislosti s ECM rozlišuje mezi pojmy obsah a dokument a charakterizujte životní cyklus dokument a obsahu.

ECM=Enterprise Contest Management = elektronický systém pro správu podnikového obsahu

Nedílná součást ERP II systémů.

zpracovávat a archivovat veškeré dokumenty v podniku.

požadavek stálého přístupu ke všem důležitým dokumentům.

obsah

Dokument

životní cyklus dokumentu

životní cyklus obsahu nikdy nekončí

19. Charakterizujte shodnost a rozdílnost datového modelování pro transakční a BI aplikace.

transakční systémy

BI aplikace

20. Charakterizujte koncepty plánování kapacit a nákladů.

MRP s těmito požadavky nepočítalo

CRP - Capacity Resource Planning

APS - Advanced Planning and Scheduling

VAT analýza

21. Charakterizujte metody plánování materiálových položek.

JIT - Just in Time

KANBAN

MRP

TOC

22. Charakterizujte vztah pojmů informatika, informační systém a podnikový informační systém.

viz. prezentace od Gály

nezapomenou na Porterův diagram