การพูดและความสำคัญของการพูด

Mind map เรื่องการพูด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การพูดและความสำคัญของการพูด by Mind Map: การพูดและความสำคัญของการพูด

1. ความหมาย

1.1. เป็นการสื่อสารของมนุษย์โดยใช้ปากและกล่องเสียงเพื่อเปล่งเสียงออกมา เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล โดยอาศัย ภาษา เป็นตัวสื่อความหมายของสิ่งที่พูด การพูดเป็นความสามารถเฉพาะของมนุษย์ แต่ก็มีสัตว์บางประเภทสามารถเลียนเสียงพูดของมนุษย์ได้ เช่น นกแก้ว ผู้ที่พูดไม่ได้เรียกว่าเป็น คนใบ้

2. ความสำคัญ

2.1. มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอันมาก ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด ประกอบกิจการงานใด หรือคบหาสมาคมกับผู้ใด ก็ต้องสื่อสารด้วยการพูดเสมอ จึงมักพบว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในกิจธุระการงาน การคบหาสมาคมกับผู้อื่น ตลอดจนการทำประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ล้วนแต่เป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการพูดทั้งสิ้นส่วนหนึ่งของการพูดสามารถสอนและฝึกได้

3. มารยาทในการพูด

3.1. มารยาทในการพูดระหว่างบุคคล

3.1.1. เรื่องที่พูดควรเป็นเรื่องที่ทั้ง 2 ฝ่าย มีความสนใจและพอใจร่วมกัน

3.1.2. ไม่พูดเรื่องของตนเองมากจนเกินไป ควรฟังในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งพูด ไม่สอดแทรกเมื่อเขาพูดยังไม่จบ

3.1.3. พูดตรงประเด็น อาจออกนอกเรื่องบ้างพอผ่อนคลายอารมณ์

3.1.4. เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่บังคับให้ผู้อื่นเชื่อหรือคิดเหมือนตน

3.2. มารยาทในการพูดในที่สาธารณะ

3.2.1. มาถึงสถานที่พูดให้ตรงเวลาหรือก่อนเวลาเล็กน้อย

3.2.2. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเหมาะแก่โอกาสและสถานที่

3.2.3. ก่อนพูดควรแสดงความเคารพต่อผู้ฟังตามธรรมเนียมนิยม

3.2.4. ไม่แสดงกิริยาอาการอันไม่สมควรต่อหน้าที่ประชุม

3.2.5. ใช้คำพูดที่ให้เกียรติแก่ผู้ฟังเสมอ

3.2.6. ไม่พูดพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่นในที่ประชุม

3.2.7. ไม่พูดหยาบโลนหรือตลกคะนอง

3.2.8. พูดให้ดังพอได้ยินทั่วกันและไม่พูดเกินเวลาที่กำหนด

4. ประเภทของการพูด

4.1. การพูดระหว่างบุคคล

4.1.1. การทักทายปราศัย

4.1.2. การแนะนำตนเอง

4.1.3. การสนทนา

4.2. การพูดในกลุ่ม

4.2.1. เป็นเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมาเล่าให้ฟังกัน