Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн by Mind Map: Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн

1. навчальна дисципліна

1.1. Модуль 1

1.1.1. лекції - 4

1.1.2. семінари - 3

1.1.3. МКР - 1

1.2. Модуль 2

1.2.1. лекції - 4

1.2.2. семінари - 3

1.2.3. МКР - 1

1.3. Самостійна робота

1.4. ІНДЗ

1.5. Підсумковий контроль - ПМК (залік)

2. Джерельна база

2.1. Основна література

2.2. Додаткова література

3. ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

3.1. кафедра романо-герамнських і східних мов

3.2. старший викладач кафедри О.В.Зайченко

3.3. для студентів 4 курсу

3.4. напрям підготовки "Філологія. Мова і література (англійська)

4. форма роботи

4.1. лекції

4.2. семінари

4.3. модульний контроль

4.4. самостійна робота

4.4.1. творчі завдання

4.4.1.1. реферування статей

4.4.1.2. презентації

5. Структура навчальної дисципліни

5.1. кількість кредитів - 2

5.2. кількість модулів - 2

5.3. загальна кількість годин - 72

5.3.1. лекції - 16

5.3.2. семінарські заняття - 12

5.3.3. індивідуальні заняття - 4

5.3.4. модульний контроль - 4

5.3.5. самостійна робота -36

5.4. аудиторні години на тиждень - 2

6. І-ресурси

6.1. moodle.kubg.edu.ua/gi

6.2. мультимедійні презентації до кожної лекції