Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

fysik-grunderna by Mind Map: fysik-grunderna
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

fysik-grunderna

raster

syfte- hindra spridd strålniong från att träffa detektor

absorberar även primärfotoner vilket leder till att patientdos ökar med raster

olika typer

fokuserande

paralella

olika ratio

8,10,12

högre ratio absorberar mer spridd strålning, men betyder också att dosen ökar

detektorer

önskvärda egenskaper

hög känslighet, betyder låg dos OCH bra bild med lite brus

bra upplösning, små pixlar

stabila, helst stöttåliga, inte för känsliga för värmeväxlingar, inte "driva" över tiden

olika typer

bildplattor-CR, CR står för Computed Radiography. Med det menas att bilden måste läsas av och beräknas fram (compute=beräkna), +, portabla, "billiga", -, Tiden- tar tid att ta fram bild vilket påverkar genomflödet av patienter.

digitala detektorer-DR, finns 2 typer, direktdigitala, Selen, fotonen absorberas och den absorberade energin omvandlas till signal direkt, ofta bra upplösning, dyra, ca 1/2 mille, indirekt digitala, fotonen absorberas och det skapas först en ljusblixt-ljusblixten omvandlas sen i nästa steg till en elektrisk signal, känsliga -> kräver lägre doser, sämre upplösning för ljuset sprids, dessa ser likadana ut men funkar på olika sätt, DR står för Direct Radiography- med "direct" menas att bilden kommer upp direkt, det krävs ingen processning som i fallet med bildplattor

röret

ANOD +

i anoden skapas vad vi kallar primärstrålning genom..., bromsstrålning, ca 1% av elektronerna blir bromsstrålning resten värme, elektronerna attraheras av den positivt laddade kärnan i anoden-bromsas in, den förlorade energin avges som en foton, karaktäristisk strålning, bildas när en inre elektron i atomskalet slås ut och en yttre elektron ersätter dess plats, efter som energiintervallet är samma så skapas fotoner med en viss energi, dvs karaktäristisk

material, wolfram, Z=74, smältpunkt 3370 grader C, molybden, mammo, Z= 42, smältpunkt 2623 grader C, högt Z, hög smältpunkt

Hur hanteras värmen?, anoden roterar-fördelar värmen över större yta, hög smältpunkt, olja runt röret som leder bort värme

KATOD -

fokus

fin, småskelett, ger fina detajer, mindre geometrisk oskärpa, klarar korta exponeringar

grov, större objekt lungor , ländrygg etc, klarar längre exponeringar

bildbehandling

pre-processing

signal behandling

LUT-curves

post-processing

brusreducering

kantförstärkning

kant/fält detektion

hi/lo pass filter

window-level

Histogram

produktion av xrays

generator

Kv, bestämmer fotonernas energi, påverkar output, med output menas hur många fotoner som skapas per mAS, högre kV-> högre output, därför behövs det lägre mAs när man ökar kV

mAs, bestämmer hur många fotoner som skapas, mA= C/s -> mAs=C dvs laddning eller antal elektroner som träffar anoden, högre mAs ger..., lågt brus, hög patientdos

bländare

bländarna reglerar strålfältet

kallas också kollimatorer

man har ett ljusfält som markerar var strålfältet går

filter

är en liten metallbit av Al, eller Cu

sitter i strålfältet inne i bländarhuset

filtret absorberar fotoner med lägre energi

minskar dos till patienten då dessa fotoner ändå inte skulle gå igenom patienten

strålkvalitet

växelverkan mellan fotoner och materia

går ige

Transmission

inget händer alltså, fotonerna passerar patienten och kan träffa detektorn

Absorption

absorption är ett resultat av växelverkan dvs fotoelektrisk effekt och compton

innebär att fotoner tas ur strålknippet

VAD KAN HÄNDA?

fotoelektrisk effekt, Totalabsorption av foton, elektron slås loss-> stråldos

compton, sekundär foton (spridd strålning) + elektron slåss loss= stråldos, påverkar kontrast och slärpa i bild negativt

(pairproduction), inte relevant vid en röntgenundersökning, skapas bara om fotonerna har energi >511keV

bildkvalitet

att mäta

SNR, Signal to Noise Ratio, ju högre signalen är j'ämfört med bruset desto bättre

CNR, Contrast Noise Ratio, om ett objekt ska kunna synas bra måste skillnaden i svärtning mellan objekt och bakgrund dvs. kontrasten vara högre än bruset. CNR ska vara så högt som möjligt.

homogenitet

BEGREPP

kontrast

brus, kvantbrus-slumpmässiga variationer i signal, även elektroniken bidrar med brus i bilden då den inte är helt perfekt

detaljupplösning, mäts i linjepar per mm, högre frekvener=tätare linjer detaljer i bilden, låga frekvenser-> tjockare linjer->

skärpa, hänger ihop med detaljupplösning, anger hur väl skarpa kanter återges i bilden.

Patient Stråldoser

STRÅLSKYDD

Optimering, ALARA, As Low As Reasonabla Achievable, avstånd, komprimering, inbländning, skärmning, tid

Berättigande, nytta med US> risken med bestrålning, avgörs i varje US

DOSBEGREPP

ABsorberad dos, D, absorberad energi per massa

Ekvivalent dos, H=D*w, H är korrigerad för typ av strålslag, LET, tätjoniserande, alfa, w=20, neutroner, w=5-17 beroende på energi, glesjoniserande, fotoner, w=1, elektroner (Beta), w=1

effektiv dos, E=H*w, Helkroppsdos-viktningsfaktorn korrigerar för olika organs strålkänslighet, celler som delar sig ofta är mer känsliga för stråldos, t.ex. tarm, röd benmärg, lungor, mage , bröst, cellen är sårbar under mitosfasen, tillåter att j'ämfööra riskerna med olika typer av bestrålningar

DAP, mäter dos area produkt, kan ge ingångsdos/huddos till patient, från huddios kan man räkna ut effektiv dos, övervaka patientdoser, samlas in till diagnostisk referensdoser

CT, DLP, CTDI