Vývojová psychologie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vývojová psychologie by Mind Map: Vývojová psychologie

1. Kojenecké období

1.1. Definice

1.2. Vývoj motoriky

1.2.1. hrubé

1.2.2. jemné

1.3. Vývoj řeči

1.4. Lezení

1.5. Kognitivní vývoj

1.5.1. Stadium reflexní

1.5.2. Stadium primární kruhové reakce

1.5.3. Stadium sekundární kruhové reakce

1.5.4. Stadium koordinace sekundárních schémat

1.6. Socializace

1.6.1. Stadium preobjektální

1.6.2. Stadium předběžného objektu

1.6.3. Stadium objektu

1.7. Vztah matky a dítěte

2. Stáří

2.1. Ranné stáří

2.1.1. Ageismus

2.1.2. Pět modelů stárnutí

2.2. Tělesné změny

2.3. Psychické změny

2.4. Změny v poznávacích procesech

2.4.1. Úroveň aktivace

2.4.2. Orientace v prostředí

2.4.3. Úbytek paměti a učení

2.4.4. Změny inteletktu

2.4.5. Změny emočního proažívání

2.5. Změny osobnosti

2.6. Potřeby člověka ve stáří

2.7. Změny vůle

2.8. Sociální role

2.9. Odchod do důchodu

2.10. Manželství

2.11. Smrt partnera

2.12. Vztah k dětem

2.13. Identita

3. Dospělost

3.1. Partnerství

3.1.1. Fáze partnerského vztahu

3.1.2. Potřeby

3.2. Mladá dospělost

3.2.1. Charakteristika

3.2.2. Rozvoj poznávacích procesů

3.2.2.1. Myšlení

3.2.2.2. Socializace

3.2.3. Význam fáze mladé dospělosti

3.2.4. Základní rozpor dospělosti

3.2.5. Manželství

3.2.5.1. Stadia manželství

3.2.5.2. Rozvod

3.2.6. Život bez trvalého partnera

3.2.7. Rodičovství

3.2.7.1. Období před narozením dítěte

3.2.7.2. Období po narození dítěte

3.2.8. Identita

3.3. Střední dospělost

3.3.1. Intimita

3.3.2. Somatické změny

3.3.3. Profesní role

3.3.4. Manželství ve střední dospělosti

3.3.4.1. Rozvod

3.3.4.2. Druhé manželství

3.3.5. Identita

3.3.6. Vztahy k vlastním rodičům

3.4. Starší dospělost

3.4.1. Tělesné změny

3.4.2. Stárnutí žen

3.4.3. Sexualita

3.4.4. Poznávací procesy

3.4.5. Profesní role

3.4.6. Generativita

3.4.7. Manželství ve starší dospělosti

3.4.8. Vývoj osobnosti

3.4.9. Smrt rodičů

3.4.10. Identita

3.5. Krize středního věku

3.5.1. Způsoby řešení

3.6. Pojem dospělost

3.7. Sociální role dospělého

3.8. Změny v dospělosti

3.8.1. Změna vztahů s rodiči

3.8.2. Vztah k hodnotám a normám různých skupin

3.8.3. Vztahy k lidem

3.8.4. Sexuální zralost

3.8.5. Ekonomická nezávislost

4. Období batolete

4.1. Motorika

4.1.1. Hrubá motorika

4.1.2. Jemná motorika

4.2. Vývoj kresby

4.3. Vývoj poznávacích procesů

4.3.1. Předpojmové a symbolické myšlení

4.3.2. Předpojmové období

4.3.3. Vnímání

4.3.4. Pozornost

4.3.5. Paměť

4.4. Řeč

4.4.1. pasivní úroveň

4.4.2. aktivní úroveň

4.4.3. Styl používání řeči

4.4.4. Výslovnost

4.4.5. Stavba vět

4.5. Vývoj osobnosti

4.5.1. Vědomí sebe sama

4.5.1.1. Separace od matky

4.5.1.1.1. Aktivní

4.5.1.1.2. Pasivní

4.5.1.2. Sebeprosazení

4.6. Možné duševní potíže

4.6.1. Opoždění vývoje

4.6.2. Dětský autismus

4.6.3. Abnormní emocionalita

4.6.4. Nezdravý vzdor

4.6.5. Maladaptace

4.7. Výchovné aspekty

5. Předškolní věk

5.1. Motorický vývoj

5.1.1. Jemná motorika

5.1.2. Hrubá motorika

5.2. Vývoj kresby

5.2.1. Kresba lidské postavy

5.3. Socializace

5.4. Kognitivní procesy

5.4.1. Vnímání

5.4.1.1. Vnímání prostoru

5.4.1.2. Vnímání času

5.4.1.3. Vnímání počtu

5.4.2. Myšlení

5.4.3. Pozornost

5.4.4. Paměť

5.4.5. Řeč

5.4.5.1. Slovní zásoba

5.4.5.1.1. Aktivní

5.4.5.1.2. Pasivní

5.4.5.2. Vnitřní řeč - samomluva

5.4.5.3. Typy řečí

5.4.5.4. Sociální řeč

5.4.5.5. Výslovnost

5.5. Prosociální chování

5.6. Agresivita

5.7. Hra

5.7.1. Teorie her

5.7.2. Druhy her

5.7.2.1. Sociální

5.7.2.2. Kognitivní

6. Školní věk

6.1. Fyzická zralost

6.2. Psychická zralost

6.3. Sociální zralost

6.4. Emocionální zralost

6.5. Znaky školní zralosti

6.5.1. Věk

6.5.2. Zralost smyslového vnímání

6.5.2.1. Zrakové rozlišování

6.5.2.2. Sluchové rozlišování

6.5.2.3. Zralost grafomotoriky a vizuomotorické koordinace

6.5.3. Řeč

6.5.4. Rozumové schopnosti

6.5.5. Paměť

6.5.6. Chování

6.5.6.1. sousteděnost

6.5.6.2. citová zralost

6.5.6.3. sociální zralost

6.5.6.4. pracovní zralost

6.5.7. Motivace

6.5.8. Lateralita

6.6. Nezralost

6.6.1. Projevy nezralosti

6.7. Nácvik

6.7.1. Zrakové vnímání

6.7.2. Sluchové vnímání

6.7.3. Příprava držení tužky

6.7.4. Početní představy

6.7.5. Paměť

6.8. Odklad školní docházky

6.8.1. Kdy dát dítěti odklad

6.8.2. Kdo pozná nezralost dítěte

6.8.2.1. Rodiče

6.8.2.2. Lékař

6.8.2.3. MŠ

6.8.2.4. ZŠ

6.8.2.5. Odborná pracoviště

6.9. Předčasný nástup do školy

7. Dospívání

7.1. Pubescence

7.1.1. Identita

7.1.2. Socializace

7.1.3. Vrstevníci

7.2. Adolescence

7.2.1. A. jako bouře a konflikt

7.2.2. A. z pohledu psychoanalýzy

7.2.3. A. jako čas pro splnění vývojového úkolu

7.2.4. A. z pohledu psychosociální teorie

7.2.5. A. jako proces učení, poznávání a přijímání rolí

7.2.6. A. jako konceptualizace vlastního životního prostoru

7.2.7. A. jako utváření vlastního vývoje

7.2.8. Diferenciace období

7.2.8.1. Časná adolescence

7.2.8.2. Střední adolescence

7.2.8.3. Pozdní adolescence

7.2.9. Fyzické změny

7.2.9.1. Pubertální změny

7.2.9.2. Pohlavní změny u dívek

7.2.9.3. Pohlavní změny u chlapců

7.2.10. Kognitivní změny

7.2.11. Emocionalita

7.2.12. Vztahy k rodičům

7.2.13. Identita

7.2.14. Vrstevníci

7.2.15. Erotické vztahy

7.2.16. Socializace

7.2.17. Problematické chování