Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GEN 111 by Mind Map: GEN 111

1. หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1.1. แผนการสอน

1.1.1. หัวข้อ

1.1.1.1. แนะนำวิชาและมหาวิทยาลัย (ประวัติ ร.4 & มจธ.)

1.1.1.2. ปรัชญาและแนวคิดในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

1.1.1.3. คุณธรรมและจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม

1.1.1.4. การเผชิญและการแก้ไขปัญหาในชีวิต

1.1.1.5. การเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคม

1.1.1.6. คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

1.1.1.7. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต

1.1.1.8. การนำหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต

1.1.1.9. มารยาทในสังคม

1.1.1.10. โครงงานและการนำเสนอ (สัปดาห์ที่1, 9, 11-15)

1.1.2. กิจกรรม/สื่อ

1.1.2.1. สื่อวีดิทัศน์

1.1.2.2. การบรรยาย

1.1.2.3. เว็บไซต์

1.1.2.4. การอ่านหนังสือนอกเวลา

1.1.2.5. กรณีศึกษา

1.1.2.6. ทัศนศึกษา

1.2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

1.2.1. สอบกลางภาค 20%

1.2.2. สอบโครงงาน 20%

1.2.3. สอบปลายภาค 20%

1.2.4. คะแนนเก็บ 30%

1.2.5. การนำเสนอการดำเนินโครงงาน 10%

2. หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (Curriculum Mapping)

2.1. คุณธรรม จริยธรรม

2.1.1. ลักษณะที่พึงประสงค์

2.1.1.1. ความซื่อสัตย์

2.1.1.2. การรับรู้และให้คุณค่า

2.1.1.3. ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม

2.1.1.4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1.2. วิธีการสอน

2.1.2.1. การบรรยาย

2.1.2.2. สื่อวีดิทัศน์

2.1.2.3. อภิปรายกลุ่ม

2.1.2.4. บทบาทสมมุติ

2.1.2.5. การสอนแบบโครงงาน

2.1.2.6. การสัมมนาในวันศึกษาทั่วไป (GE Day)

2.1.3. วิธีการประเมินผล

2.1.3.1. การสอบ

2.1.3.2. การนำเสนอ

2.1.3.3. การประเมินตนเอง

2.1.3.4. การประเมินจากอาจารย์

2.1.3.5. วัดจากผลงานของโครงงาน

2.1.3.6. บันทึกความดี

2.2. ความรู้

2.2.1. สิ่งที่ต้องได้รับ

2.2.1.1. ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง

2.2.1.2. การใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

2.2.1.3. การนำความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์/งานที่รับผิดชอบ

2.2.1.4. การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผล

2.2.2. วิธีการสอน

2.2.2.1. การบรรยาย

2.2.2.2. สื่อวีดิทัศน์

2.2.2.3. อภิปรายกลุ่ม

2.2.2.4. บทบาทสมมุติ

2.2.2.5. การสอนแบบโครงงาน

2.2.2.6. การสัมมนาในวันศึกษาทั่วไป (GE Day)

2.2.3. วิธีการประเมินผล

2.2.3.1. การสอบ

2.2.3.2. การนำเสนอ

2.2.3.3. การประเมินตนเอง

2.2.3.4. การประเมินจากอาจารย์

2.2.3.5. วัดจากผลงานของโครงงาน

2.3. ทักษะทางปัญญา

2.3.1. สิ่งที่ต้องพัฒนา

2.3.1.1. การคิดวิเคราะห์ และการวิพากษ์

2.3.1.2. การคิดเชิงสร้างสรรค์

2.3.1.3. การคิดเชิงมโนทัศน์

2.3.2. วิธีการสอน

2.3.2.1. สื่อวีดิทัศน์

2.3.2.2. กรณีศึกษา

2.3.2.3. อภิปรายกลุ่ม

2.3.2.4. การสอนแบบโครงงาน

2.3.2.5. ทัศนศึกษา

2.3.2.6. ดูงาน

2.3.2.7. การสัมมนาในวันศึกษาทั่วไป (GE Day)

2.3.3. วิธีการประเมินผล

2.3.3.1. การนำเสนอ

2.3.3.2. การประเมินตนเอง

2.3.3.3. การประเมินจากอาจารย์

2.3.3.4. วัดจากผลงานของโครงงาน

2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

2.4.1. สิ่งที่ต้องพัฒนา

2.4.1.1. ความรับผิดชอบต่อสังคม

2.4.1.2. การเคารพผู้อื่น

2.4.1.3. ความอดทนและการยอมรับความแตกต่าง

2.4.1.4. การรู้จักตนเอง การปรับตัว และการจัดการอารมณ์

2.4.1.5. การทำงานเป็นทีม

2.4.1.6. ความเป็นผู้นำ

2.4.1.7. การบริหารจัดการ

2.4.1.8. สุขภาพและอนามัยที่ดี

2.4.2. วิธีการสอน

2.4.2.1. สื่อวีดิทัศน์

2.4.2.2. กรณีศึกษา

2.4.2.3. อภิปรายกลุ่ม

2.4.2.4. การสอนแบบโครงงาน

2.4.2.5. ทัศนศึกษา

2.4.2.6. ดูงาน

2.4.2.7. การสัมมนาในวันศึกษาทั่วไป (GE Day)

2.4.3. วิธีการประเมินผล

2.4.3.1. การนำเสนอ

2.4.3.2. การประเมินตนเอง

2.4.3.3. การประเมินจากอาจารย์

2.4.3.4. วัดจากผลงานของโครงงาน

2.5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.5.1. สิ่งที่ต้องพัฒนา

2.5.1.1. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

2.5.1.2. การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร

2.5.1.3. การใช้ภาษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

2.5.1.4. การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

2.5.2. วิธีการสอน

2.5.2.1. การบรรยาย

2.5.2.2. สื่อวีดิทัศน์

2.5.2.3. รายงานหน้าชั้น

2.5.2.4. การสอนแบบโครงงาน

2.5.2.5. การสัมมนาในวันศึกษาทั่วไป (GE Day)

2.5.3. วิธีการประเมินผล

2.5.3.1. การนำเสนอ

2.5.3.2. การประเมินจากอาจารย์

2.5.3.3. วัดจากผลงานของโครงงาน

2.5.3.4. การใช้ภาษา

2.6. การเรียนรู้

2.6.1. สิ่งที่ต้องพัฒนา

2.6.1.1. การเรียนรู้ผ่านชีวิตประจำวัน

2.6.1.2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

2.6.1.3. การเรียนรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

2.6.2. วิธีการสอน

2.6.2.1. การสัมมนาในวันศึกษาทั่วไป (GE Day)

2.6.3. วิธีการประเมินผล

3. หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่่วไป

3.1. อาจารย์/ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

3.1.1. อาจารย์

3.1.1.1. ผศ.วิภาวี เอี่ยมวรเมธ (ผู้ประสานงาน)

3.1.1.2. ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชูเดช

3.1.1.3. ผศ.ดร.จุรีพร กาญจนการุณ

3.1.1.4. ผศ.วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์

3.1.1.5. ดร.วันเพ็ญ วรวงศ์พงศา

3.1.1.6. อ.สุรัตน์ เพชรนิล

3.1.2. อาจารย์ (เพิ่มเติม)

3.1.2.1. อ.วิสุทธิ์ ดามาพงษ์

3.1.2.2. รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์

3.1.2.3. รศ.สุวรรณา สมบุญสุขโข

3.1.3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

3.1.3.1. ศ.ดร.ระวี ภาวิไล

3.1.3.2. พระไพศาล วิสาโล

3.1.3.3. ท่าน ว.วชิรเมธี

3.1.3.4. พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

4. หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

4.1. จุดมุ่งหมาย

4.1.1. 1. ทราบถึงพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

4.1.2. 2. ทราบถึงประวัติและความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี

4.1.3. 3. ทราบถึงปรัชญาและแนวคิดการดำเนินชีวิตและการทำงาน

4.1.4. 4. มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อสังคม การเคารพผู้อื่น ความอดทนและการยอมรับความแตกต่าง ความมีวินัยในตนเอง เคารพในหลักประชาธิปไตย และจิตอาสา

4.1.5. 5. สามารถเผชิญและสามารถแก้ปัญหาในชีวิตได้

4.1.6. 6. สามารถเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคม

4.1.7. 7. เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

4.1.8. 8. สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต

4.1.9. 9. สามารถเข้าใจหลักศาสนาเปรียบเทียบ

4.1.10. 10. เรียนรู้มารยาทในสังคม

4.1.11. 11. จัดกิจกรรมโครงงานเพื่อสังคม

4.2. วัตถุประสงค์

4.2.1. เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาการจัดการศึกษาทั่วไปที่เน้นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ มจธ.

5. หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

5.1. คำอธิบายรายวิชา

5.1.1. รายวิชานี้มุ่งสอนแนวคิดในการดำเนินชีวิตและแนวทางในการทำงานตามแนวศาสนาปรัชญาและจิตวิทยา โดยเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมโดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อสังคม การเคารพผู้อื่น ความอดทนและการยอมรับความแตกต่าง ความมีวินัยในตนเอง เคารพในหลักประชาธิปไตย และจิตอาสา เป็นต้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นๆ ได้อย่างมีความสุข

5.2. จำนวนชั่วโมง 3 (3-0-6)

5.2.1. บรรยาย-ปฏิบัติ 45 ชั่วโมง

5.2.2. การศึกษาด้วยตนเอง 90 ชั่วโมง

6. หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

6.1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

6.1.1. แบบประเมินตนเองของนักศึกษา

6.2. กลยุทธ์การประเมินการสอน

6.2.1. คะแนนสอบข้อเขียน

6.2.2. คะแนนสอบนำเสนอโครงงาน

6.2.3. คะแนนการปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน

6.2.4. งานที่มอบหมาย

6.3. การปรับปรุงการสอน

6.3.1. กำหนดให้ต้องประเมินและปรับปรุงการสอนทุก ๆ 5 ปีการศึกษา

6.4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

6.4.1. การประเมินผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์

6.4.1.1. คะแนนสอบข้อเขียน

6.4.1.2. คะแนนสอบนำเสนอโครงงาน

6.4.1.3. คะแนนการปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน

6.4.1.4. งานที่มอบหมาย

6.4.2. แบบประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน

6.5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

6.5.1. คะแนนการประเมินตนเองของนักศึกษา

6.5.2. คะแนนการประเมินผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์

6.5.3. คะแนนการประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน

7. หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

7.1. ตำราและเอกสารหลัก

7.1.1. คู่มือการเรียนวิชามนุษยกับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต (จัดทำโดยคณาจารย์ผู้สอน)

7.2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ

7.2.1. คู่มือมนุษย์ (พุทธทาส ภิกขุ, 2535)

7.2.2. คุณค่าชีวิต (ระวี ภาวิไล, 2539)

7.2.3. ชีวิตที่ดีงาม (ระวี ภาวิไล, 2540)

7.2.4. แห่งความเข้าใจชีวิตและการศึกษาที่แท้ (โสรีช์ โพธิแก้ว, 2541)

7.2.5. สมบัติผู้ดี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2541)

7.2.6. จิตวิทยาการปรับตัว (วราภรณ์ ตระกูลสกฤตดิ์, 2545)

7.3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ

7.3.1. เวบไซต์พุทธทาสดอทคอม (http://www.buddhadasa.com/index.html)

7.3.2. เวบไซต์วัดญาณเวศกวัน - พระพรหมคุณาภรณ์ (http://www.watnyanaves.net/th/web_page/papayutto)