Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Literatúra by Mind Map: Literatúra
5.0 stars - 5 reviews range from 0 to 5

Literatúra

Antika

znaky polyteizmus podriadenosť ľudí bohom polobohovia apoteóza - premena človeka na boha osudová neodvratnosť kalokagatia spracovanie najstarších príbehov - história, mytológia propozícia, invokácia, in medias res jednota času, miesta, deja iba herci, masky, kostýmy

Sumeri

Grécko

Rím

Stredovek

znaky orientácia na duchovný život askéza anonymita, kolektívnosť námety z Biblie, imitácia, parafrázy "modli sa a pracuj" forma > obsah alegória symboly duchovná a svetská literatúra hrdina - svätec, mučeník, rytier, kráľ - idealizovaný  

Konštantín - Proglas

veršovaný predspev k staroslovienskemu prekladu svätého Evanjelia chválospev obhajoba - obhajuje staroslovienčinu ako liturgický jazyk

Moravsko-panónske legendy

umelecká próza, historické dokumenty, autori sa držali faktov a udalostí

Maurus - Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi

Humanizmus a renesancia

14. - 16. stor. znaky   oživenie kalokagatie znovuzrodenie témy lásky a erotických vzťahov individualizmus zameranie sa na človeka koniec anonymity radionalizmus senzualizmus popieranie asketizmu tvorba v národných jazykoch   humanizmus - myšlienkové, spoločenské a umelecké hnutie, učená spoločnosť, štúdium, preklady, napodobňovanie antiky renesancia - umelecký a myšlienkový smer, pokračovala v narúšaní stredovekýh ideálov, napodobňovanie antiky, národné jazyky Slovensko - Matej Korvín, sobáš s talianskou princeznou

Giovanni Boccacio - Decameron

cyklus 100 krátkych noviel, ktoré si počas 10 dní rozprávajú po 10 obyvatelia Florencie ako unikajú z tohoto mesta v čase moru ľubostná až erotická téma všetky vrstvy vtedajšej spoločnosti postavy s kladnými aj zápornými vlastnosťami autor záporné postavy neodsudzuje, ale sa na nich zabáva

Cervantes - Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha

  1. moderný román ovplyvnený rytierskymi eposmi hlavná postava, šľachtic Don Quijote de la Mancha, je posadnutý rytierskymi eposmi, podľa ktorých sa začne správať, vydá sa do sveta robiť rytierske hrdinské činy ľuďom je na smiech, pretože v tej dobe žije už iba podľa stredovekých ideálov jeho sluha je jediný racionálny prvok, používa zdravý sedliacky rozum pôvodne paródia na rytierske eposy  

Francesco Petrarcha - Sonety pre Lauru

366 sonetov venované Laure, jej kráse, cnosti, činom

W. Shakespear - Hamlet

  neobmedzenosť tém, miesta, času plagiátorstvo tém povolené 5 dejstiev obraz pozemského života postavy s kladnými aj zápornými vlastnosťami hrdinovia - silný, výnimočný, berú osud do vlastných rúk, ich činy vyplývajú z ich charakterov ženy sú aktívne, rozhodnujú samy za seba príčina tragédie - ľudská vášeň alebo náhoda komické prvky nie sú oddelené od tragických veršovaný jazyk - 5 stopový verš, 10-11 slabičný jamb - blankvers, nerýmuje sa postavy kráľ Hamlet - dobrý, spravodlivý, ochranca krajiny Hamlet - princ, koná pudovo a racionálne kráľovná Gertrúda Claudius - brat kráľa Hamleta, túži po moci Ofélia - dcéra Polónia Laertes - syn Polónius - radca kráľa  

Martin Rakovský - O spol. vrstách v štáte a príčinách prevratov v kráľovstvách a cisárstvach

Barok

16.-18. storočie znaky   vanitas vanitatum - márnosť nad márnosť opätovný príkon k náboženskej ideológii rozpoltenosť barokového človeka protikladnosť v obsahu a výrazových prostriedkoch obrovská snaha posobiť na city a zmysly človeka dekoratívnosť, patetickosť, hyperbolizácia zmena poznávanej skutočnosti na znaky a symboly, ktoré majú vyjadriť niečo tajomné zložité trópy a figúry  

Ján Ámos Komenský - Veľká didaktika, Labyrint světa a ráj srdce

Komenský - "učiteľ národov", zakladateľ modernej pedagogiky, filozof, kňaz

Hugolín Gavlovič - Valašská škola mravúv stodola

  slovakizovaná čeština sylabický veršový systém rytmicko-syntaktický paralelizmus najprv rukopis, neskôr tlač poučenia a praktické rady, vzťah jednotlivca k bohu, blížnym, spoločnosti pastierske nóty, za každou je 29 básní kompozícia básne - prológ (titul básne), jadro, epilóg (záverečné dvojveršie)  

Klasicizmus

17. - 18. storočie, Francúzsko znaky   racionalizmus, osvietenstvo, feudálny absolutizmus napodobňuje formy antického umenia, prísne estetické pravidlá a normy vysoké a nízke žánre vznešené námety (vysoké žánre) antická trojjednota hrdina z vysokej vrstvy   racionalizmus - myšlienkový smer, rozum ako rozhodujúci zdroj poznania osvietenectvo - myšlienkové hnutie o skvalitnení života rozvojom vedy na Slovensku sú to bernolákovci

Moliére - Lakomec

  5 dejstiev bez prológu, epilógu, chóru neveršované jednota miesta, času, deja satira - postava má jednu negatívnu vlastnosť hyperbolizovanú jednoduchá zápletka konflikt nastáva stretom záujmov otca a detí rozuzlenie nečakané, prekvapujúce svieže vtipné dialógy slovný a situačný humor plagiátorstvo tém povolené námet - Komédia o hrnci   postavy   Harpagon - úžerník Eliza - dcéra Kleant - syn Marianna - chudovné dievča, Kleantova milá, Harpagonova vyhliadnutá nevesta Valér - sluha, Elizin milý Frozína - dohadzovačka Šidlo - sluha Anzelm - bohatý šlachtic  

J. I. Bajza - René mláďenca príhodi a skusenosťi

prvý slovenský román

Ján Kolár - Slávy dcera

básnická skladba predspev a 5 spevov elégia

Ján Hollý - Svatopluk

hrdinský epos 12 spevov

Romantizmus

  konflikt sen-realita oproti klasicistickým pravidlám uplatňovaná tvorivá sloboda umelca namiesto racionalizmu cit, vášeň, fantázia, vôľa individualizmus subjektivizmus voľnosť verša, rýmu i prózy synkretizmus, lyrizácia prózy romantický hrdina - výnimočná osobnosť, búri sa proti spoločnosti, idealizovaný, často nešťastne miluje vysnívaný ideál Slovensko - štúrovci  

Alexander Puškin - Kapitánova dcéra

  historická novela aj prvky realizmu milostný príbeh, pugačovské povstanie   postavy   Peter Griňov Mironov Mária (Máša) Švabrin Pugačov   dej   Belogorská pevnosť rámcovaný pugačovským povstaním  

Janko Kráľ - Zakliata panna vo Váhu a divný Janko

Andrej Sládkovič - Marína

básnická skladba ľúbosná a reflexívna lyrika sylabický veršový systém básnické otázky, poetizmy, antonymá, metafory, personifikácie Marína - ideál krásy

Ján Botto - Smrť Jánošíkova

  lyricko epická básnická skladba elégia, hrdinský spev predspev, 9 spevov ľudová poézia, obraznosť, symbolika, alegória sklamanie po revolúcii zlapanie, väznenie a poprava Jánošíka symboly, hyperboly, zdrobneniny, rečnícke otázky, epizeuxy, prirovnania, personifikácie  

Samo Chalupka - Mor ho!

hrdinská epická báseň kolektívny hrdina (junáci) kompozičný postup - kontrast hyperbolizácia, zvukomaľba, prirovnania, metafory, epitetá slovenský junáci - mierumilovnosť, sloboda cár - otroctvo

Realizmus

2. polovica 19. storočia znaky konflikt 2 realít - 2 spoločenských vrstiev typizácia postáv 2 fázy - opisný a kritický kritické poznávanie skutočnosti, pravdivé zobrazenie, analýza všetky spoločenské vrstvy pozitivizmus poznanie na základe faktov zánik feudalizmu, priemyslená revolúcia, rozvoj vedy a techniky  

Honoré de Balzac - Otec Goriot

zakladateľ realizmu, tvorca románového cyklu Ľudská komédia dielo epika, spoločenský román obraz spoločenských vrstiev vtedajšieho Francúzska prostredie má obrovský vplyv na postavy metóda padajúceho balvana láska otca k dcéram moc peňazí na charakter človeka postavy otec Goriot - obetavý, na začiatku majetný, celý majetok dá dcéram, aby sa dobre vydali, tie od neho už pýtajú iba peniaze, hanbia sa za neho, umiera chudobný a opustený Anastázia - vydala sa za šľachtica Delfína - vydala sa za bankára Ratignaq

A. P. Čechov - Dom s manzardou

Ján Palárik - Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

veselohra 3 dejstvá potreba tolerancia a zmierenia medzi národmi (Slováci a Maďari) a medzi spoločenskými vrstvami (šlachta a inteligencia) vlastenectvo, rodný jazyk postavy Miluša - dcéra vlasteneckého učiteľa, vzdelaná, bystrá, sebavedomá grófka Eliza Hrabovská - sirota, krásavica, milá, priateľská k Miluši, hovorí po slovensky slovenský pôvod barón Ľudovít Kostrovicky - snúbenec grófky Hrabovskej, ušľachtilý, priateľský k Rohonovi, úprimný, hlási sa k maďarskému národu, slovenský pôvod zememerač Rohon - pôvodom slovák, pomaďarčený, priateľ baróna Kostovického dej   zámena postáv Rohon vyznáva lásku nepravej grófke Miluši barón vyznáva lásku Elise, nepravému dievčaťu z ľudu priznanie svadba, požehnanie    

Martin Kukučín - Keď Báčik z Chochoľova umrie, Dom v stráni

opisný realizmus Keď Báčik z Chochoľova umrie poviedka dielo napísané na Slovensku kritizuje zemiansku vrstvu, je odsúdená na zánik protiklad (Aduš a Ondrej), hyperbola, slovný a situačný humor 6 častí postavy Aduš Domanický (= doma nič) - zeman, vlastnou príčinou nemá majetok, klamár, podfukár Ondrej Tráva - podnikateľ, predstaviteľ novej spoločenskej vrstvy dej Aduš zoberie od Ondreja preddavok za neexistujúci jačmeň po čase si Ondrej ide po jačmeň Aduš nemá ani ječmeň, ani peniaze Ondrej žiada jasene nad hrobmi jeho predkov Aduš sa uvedomí, o týždeň spláca dlh Báčik umiera, nezanechal žiadne dedičstvo   Dom v stráni   spoločenský román napísaný v Chorvátskej Dalmácii, ostrov Brač život 3 spoločenských vrstiev - statkári, težaci, veľkopodnikatelia 18 kapitol klasická vnútorná kompozícia zobrazuje neprekonatelné hranice medzi statkármi a težakmi   postavy   šora Anzula, šor Niko Dubčic Mate Berac, jeho žena Jera a dcéry Matija a Katica Paško Zandome Zorkovič, dcéra Dorica   dej   Niko a Katica sa do seba zaľúbia rodičia vnútorne nesúhlasia, ale nebránia im Niko sa zaujíma o sedliactvo, Katica mení životný štýl Niko si uvedomuje rozdiely Dorica sa vracia domov, Katica si uvedomuje, že nemá šancu, nevie sa správať zmierenie, Mate umiera, Paško žiada Katicu o ruku  

P. O. Hviezdoslav - Hájnikova žena, Krvavé sonety

lyrická skladba zložená zo sonetov, reakcia na vojnu, jamb hore-dole

J. G. Tajovský - Maco Mlieč, Statky-zmätky

Maco mlieč kriticko-realistická poviedka, život a životné podmienky najbiednejšieho človeka kritizuje zdieranie pracovitého človeka, ľahostajnosť voči slabším a postihnutým krátky príbeh bez zvratov a napätia s komplikovanou stavbou autor si viac všíma osoby ako prostredie skvelé opisy a charakteristiky dej autor sa stretáva s Macom Mliečom, priamy rozprávač vysvetlenie rozprávača, prečo zachytil stretnutie prerozprávanie života Maca Mlieča od dôb, kedy začal pracovať, do jeho smrti Statky-zmätky   sociálna dráma, činohra 4 dejstvá vlastníctvo a jeho vplyv na rodinné vzťahy a životné hodnoty dej je rámcovaný vianočným obdobím postavy Jano, Žofa, Ďurko Ľavko Kata, Tomáš, Zuzka Kamenská Mara a Ondrej Palčíkovci

Božena Slančíková Timrava - Ťapákovci

  poviedka chronologická kompozícia ťapánkovská neschopnosť konať, lenivosť mená - symboly - Iľa kráľovná, Anča zmija  

Literárna moderna

koniec 19. storočia   kapitalizmus, skepticizmus, dezilúzia symbolizmus - symboly, nepriamy vzťah ku skutočnosti, pesimizmus, smrť, príroda, náboženstvo, antická mytológia impresionizmus - dojem reality na autora dekadencia - úpadok, negatíva, tabuizmy, symbolizmus, nové slová, násilie, zlo, morbídnosť, kult smrti parnassizmus - dokonalé umenie, harmónia, forma, lexika, umenie pre umenie, formát dôležitejší ako obsah individualizmus rýchle životné tempo boj spoločenských vrstiev pesimizmus, beznádej jednotlivca   Slovensko   neskôr ako v EU zložitá spoločenská a politická situácia veľké sociálne problémy národný útlak pesimizmus kraskova básnická škola symbolizmus, impresionizmus pocity lyrického subjektu - osobný smútkok, nešťastie autorov symboly z prírody, Biblie, antickej mytológie osobný zážitok, spoločenské problémy autor = lyrický subjekt sylabo-tonický veršový systém  

Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Jean Arthur Rimbaud, Edgar Alan Poe

zakladatelia "prekliati básnici" bohémsky život neviazaní, voľní, veľa cestovali, túlali sa alkohol, drogy neuznávajú tradičné hodnoty provokujú pokrytectvo meštianstva

Ivan Krasko - Nox et solitudo

  symbolizmus, impresionizmus na slovensku 1. zbierka slovenskej moderny = noc a samota motívy prírody - večer, tma, súmrak, noc, prírodné živly - búrka, blesk 28 básní autor sa rozhodol vyjadriť svoje vnútorné pocity a stavy, odhaliť svoju dušu smútok z nenaplnenej lásky, spomienok na matku, túžby po domove, pocitu vlastnej ničotnosti uvažuje nad zmyslom života, smrťou, otázkou, čo je po smrti osobná reflexná lyrika symboly svetlo a tma - náboženský význam  

Avantgarda

umelecké smery 1. polovice 20. storočia, protitradičné, experimentálne

Futurizmus

  začiatok avantgardy odmieta zaužívané normy, konvencie obdivoval techniku a mestskú civilizáciu  

Kubizmus

úzko súvisí s futurizmom zmena v prístupe ku spoločnosti realita rozkladaná na najjednoduchšie tvary a prostredníctvom umelcovej inteligencie skladaná do novej podoby

Dadaizmus

nezlúčiteľnosť umenia s logikou anarchia v živote a kultúre absolútna sloboda

Surrealizmus

automatický text spontánne a bez rozumovaj kontroly vyjadriť to, čo sa deje v ľudskom podvedomí prestavy, sny

Poetizmus

  aktívny vzťah životu zachytenie prostredníctvom citových a fantazijných schopností umelcov hravosť dadaizmu uprednostňoval imagináciu, fantáziu, sen, voľné asociácie pásmo metafora  

Expresionizmus

výraz autorových citových reakcií na jeho zážitok zo skutočnosti pocity tiesne, úzkosti, zveličovanie záporných javov naturalizmus - detailné opisy realismus - pravdivý obraz skutočnosti pesimistický, kritický, skeptický postoj psychika postavy dôležitejšia ako dejo pocity bolesti, práznoty, zúfalstva, bezmocnosti, beznádeje subjektívnosť autora kontrast

Ernest Hemingway - Starec a more

Neosymbolizmus

  vychádza zo symbolizmu motívy smútku, bolesti tragika, skepsa, pesimizmus vážne nadčasové problémy náročná poézia  

Vitalizmus

  optimizmus, životná energia oslava života, radosť aktivita, činorodosť, senzualizmus, dobrodružstvo témy - žena, láska, krása, očarenie životom epitetá, metafory, exotické slová  

Nadrealizmus

vychádza zo surrealizmu snaha o novátorstvo odmietanie tradičných hodnôt tvorba na základe psychického automatizmu polytematickosť

Katolícka moderna

Naturizmus

  lyrizácia prózy človek spojený s prírodou dedinské prostredie rozprávkovosť - dobre víťazí nad zlom, nadprirodené sily neprítomnostť historického času (len biologický - vek) a miesta rozdelenie sveta - hore (príroda, hory,pokoj), dole (dediny, mestá, neprajnosť) hrdina - individualista, vyčlenený z kolektívu, často aj rozprávač  

Literatúra po 1945

Existencializmus

filozofický a umelecký smer zaoberá sa otázkami existencie človeka základné otázky ľudského bytia osobná sloboda jednotlivca jednotlivec prekonáva pocit nezmyselnosti, opustenosti, úzkosti, beznádeje, nepodriaďuje sa konvencii spoločnosť je nepriateľská, lebo mu vnucuje morálku, náboženstvo, zvyky pocit absurdity

Absurdná dráma

nezmyselná dráma vnikla vo Francúzsku po 2. svetovej vojne, preniká do západného sveta ako moderné stvárnenie pocitov človeka, do východného ako niečo zakázané, škodlivé, nezrozumiteľné zamieta tradičné formy divadla chýba súvislý dej, často aj zápletka nejasná motivácia postáv, nezmyselné činy bez rozuzlenia nezmyslené a bezvýchodiskové situácie

Psychologická dráma

Beatnici

  Amerika, koniec 50. rokov odpor proti materializmu nezávislosť, individualizmus, intenzívny vnútorný život poézia určená k prednesu  

Magický realizmus

karibik, latinská amerika prelýnanie reálneho a magického

Nový román a odpsychologizovaný človek

narúša všetky princípy tradičného románu uprednostňuje formu a štýl pred obsahom rozkúskovaný dej bez chronologických súvislostí zápletka nebýva rozuzlená postava nemá vnútorný život dialógy, opisy nový rozprávač - oko kamery

Neorealizmus

  zobrazuje drsné podmienky života bezzemkov na juhu Talianska, ťažký život v biede, neskôr aj život talianskej aristokracie  

Postmoderna

umelecký smer vznikol v USA súvisí so vznikom PC éri, ktorá nahradila industriálnu spoločnosť informačnou odmietavý postoj ku konzumnej spoločnosti roková hudba popart citácie, parodácie symboly - knižnica, labyrint, zrkadlo žánrový synkretizmus paródia pastiš irónia palimpsová technika - technika vkladania citátov Slovensko začiatky - komunizmus kritika režimu - irónia, komika, paradox podanie príbehu dôležitejšie ako dej intímny život jednotlivca krátke útvary

Socialistický realizmus

Kritický realizmus

Poézia