Історія України

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Історія України by Mind Map: Історія України

1. Матеріали

1.1. Відоси

1.1.1. Еще відоси

1.2. Історія України

2. Глосарій

2.1. Авторитарний режим - форма державного правління за якої: правителі призначають самі себе на високі посади і громадяни не можуть змістити їх шляхом вільних виборів.

2.2. Акціонерне товариство — один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ). Акціонерні товариства створюються в формі публічних або приватних товариств.

2.3. Анархія - стан суспільства, в якому відсутні організована влада, закони, не має певних обов'язкових норм поведінки

2.4. Антисеміти́зм — одна з форм національної та релігійної нетолерантності та дискримінації, що виражається у ворожому ставленні до семітів

2.5. Бі́женці — особи, які внаслідок обґрунтованих побоювань стали жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань, перебувають за межами своєї країни та не можуть або не бажають користуватися захистом цієї країни внаслідок таких побоювань

2.6. Білогвардієць - той хто воював проти радянської влади в лавах Білої Гвардії, контрреволюціонер

2.7. БІЛЬШОВИЗМ одна з версій марксизму, пов’язана з партією більшовиків, утвореною в 1903 році після розколу Російської соціал-демократичної робітничої партії, і зокрема з Леніним. При цьому робиться наголос на значенні згуртованого «авангарду» партії як органу, що прищеплює пролетаріату революційну свідомість.

2.8. Воєнний комунізм — назва внутрішньої політики більшовиків в 1918—1921 роках під час Громадянської війни. Основною ціллю більшовиків було утримання власної влади в країні та забезпечення Червоної гвардії та Червоної Армії продовольством та іншими необхідними ресурсами — в умовах війни, відсутності легітимної політичної влади та бездії звичайних економічних механізмів керування економікою та народним господарством.

2.9. Демокра́тія — політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її народ. При цьому управління державою здійснюється народом, безпосередньо (пряма демократія), або опосередковано через обраних представників (представницька демократія).

2.10. Депортáція — примусове переселення, вигнання чи висилка з постійного місця проживання або з держави окремих осіб чи народів. Застосовується як засіб карного чи адміністративного покарання.

2.11. Експансіоні́зм — здійснення державою зовнішньої політики, спрямованої на розповсюдження і зміцнення свого панування над іншими державами, регіонами. Існують різні види експансіонізму: військовий, економічний, ідеологічний. Збройна експансія передбачає захоплення чужих територій збройним шляхом.

2.12. Злука - те саме що і з'єднання

2.13. Інкорпорація - Приєднання, включення

2.14. Інтелігенція — суспільний прошарок, соціокультурне співтовариство; у широкому розумінні — люди розумової праці, що заняті у різних галузях культури, освіти, науки, охорони здоров'я, виробництва, і мають для цього відповідну освіту.

2.15. Комуні́зм — політична ідеологія, заснована на ідеї суспільної власності на засоби виробництва, суспільства загальної рівності та свободи, безгрошового забезпечення товарами та послугами.

2.16. Контрреволюція — суспільний процес, протилежний революції, що являє собою реакцію поваленого класу на соціальну революцію, спрямований на реставрацію або збереження поваленого суспільного та державного ладу. Термін зародився у Франції доби Великої французької революції.

2.17. Коопера́ція — це форма організації економічної діяльності людей і організацій для спільного досягнення загальних цілей або задоволення потреб. Використовується також для позначення характеру економічних та політичних взаємин.

2.18. Лю́мпени — декласовані й деморалізовані верстви населення, що опинилися на «дні» суспільства й нездатні до самостійного організованого руху, хоча висувають завищені соціальні вимоги й претензії.

2.19. Шовіні́зм — пропагування національної переваги на чужих етнічних територіях (на територіях іншої етнічної спільноти одним народом (нацією) — іншим народам (націям)). В ширшому значенні, це ідеологія, яка пропагує національну перевагу однієї нації над іншими і обґрунтовує «право» на дискримінацію та пригнічення інших націй.

2.20. Універса́л — актовий документ, який доводить до загального відома певну постанову влади, її розпорядження адміністративно-політичного характеру.

2.21. Ультима́тум — вимога, пов'язана з обмеженням часу, який даний на її виконання, а також з погрозою серйозних наслідків у випадку її невиконання.

3. Тема 1. Україна на початку 20ст.

3.1. 1.Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперії

3.2. 2.Економічне становище України на початку 20 ст.

3.3. 3.Початок політичного етапу визвольного руху

3.4. 4.Російська революція 1905-1907 в Україні

3.5. 5.Передумови економічного піднесення після революції 1905-1907

3.6. 6.Політичні зміни в Україні 1908-1913

3.7. 7.Західноукраїнські землі на початку 20ст.

3.8. 8. Особливості розвитку кулбтури України

3.9. Тести до першої теми

3.9.1. 1. Співвіднесіть дату утворення з назвою політичної партії.1) 1900 р.;2) 1902 р. ;3)1905 p ; а) Українська соціал-демократична робітнича партія; б)Революційна українська партія;в) Народна українська партія.

3.9.2. 2. Вкажіть ім’я історичного діяча, який висунув гасло «однієї, нероздільної, вільної, самостійної України від Карпат аж по Кавказ».1) В. Липинський; 2) М. Міхновський; 3) І. Франко.

3.9.3. 3. Дайте відповідь.Який із суспільних рухів в українських землях ХІХ ст. є наймасо-вішим?1) Робітничий; 2) масонський; 3) селянський.

3.9.4. 4. Завершіть речення.На початку ХХ ст. для українського національно-визвольного руху найсприятливішими були 1) 1903–1905 рр.; 2) 1905–1907 рр.; 3) 1910–1913 рр.

3.9.5. 5.Виберіть правильну відповідь.У Наддніпрянській Україні основною формою монопольного об’єднання були1) картелі; 2) синдикати; 3) трести

3.9.6. 6.Позначте тлумачення, яке відповідає терміну.1) «Автономія» у перекладі з грецької мови означаєа) незалежність; б) самостійність; в) самоврядування.2) «Модернізація» у перекладі з французької мови означає а) новітня; б) сучасна; в) оновлення.

3.9.7. 7. Вкажіть правильну відповідь.Українські фракції в I та II Державних думах вимагали для Укра-їни1) незалежності; 2) автономії; 3) федерації.

3.9.8. 8. Назвіть автора українського православного релігійного гімну «Боже великий, єдиний, нам Україну храни».1) М. Лисенко; 2) К. Стеценко; 3) М. Леонтович.

3.9.9. 9. Встановіть послідовність подій.1) Скликання I Державної думи;2) повстання на панцернику «Потьомкін»;3) Маніфест Миколи II про конституційні свободи;4) створення Революційної української партії.

3.9.10. 10. Назвіть риси, властиві політичному розвиткові українських зе-мель на початку ХХ ст.1) Більшість політичних сил виступала за незалежність україн-ських земель;2) закриття царською владою «Просвіт»;3) виникнення політичних партій;4) найвпливовішою силою були більшовики;5) рушійною силою національно-визвольного руху була інтеліген-ція;6) рушійною силою національно-визвольного руху було духовен-ство.

4. Тема 2. Україна в роки Першої світової війни

4.1. 9. "Українське питання" на передодні війни

4.2. 10. Воєнні дії на території України 1914-1917

4.3. 11. Посилення економічної та політичної кризи в Російській та Австро-Угорських імперіях. Життя на фронті і в тилу.

4.4. 12. Зміни в "українському питанні"

4.5. Тести до другої теми

4.5.1. 1. Завершіть речення (необхідне позначте).У 1914–1917 рр. бойові дії на території українських земель відбу-валися в районі:1) Східної Галичини;2) Східної Галичини, Волині, Північної Буковини;3) Східної Галичини, Волині, Київщини.

4.5.2. 2. Виберіть правильне твердження.Союз визволення України – це політична організація, створена1) у західноукраїнських землях українцями за допомогою Росії з метою антиавстрійської пропаганди;2) емігрантами з Наддніпрянщини в серпні 1914 р.; ставила за мету пропаганду ідеї самостійної України;3) у Західній Україні австро-угорською владою з метою антиросій-ської пропаганди.

4.5.3. 3. Вкажіть територію, на якій почалося формування легіону Україн-ських січових стрільців.1) в Росії з військовополонених галичан;2) в Австро-Угорщині з місцевих українців на добровільних заса-дах;3) в Австро-Угорщині з полонених українців Російської імперії.

4.5.4. 4. Позначте назви держав, найбільше зацікавлених у розв’язані «українського питання».1) Німеччина; 2) Великобританія; 3) Росія; 4) Австро-Угорщина; 5) Франція.

4.5.5. 5. Дайте відповідь (необхідне позначте).Українські землі напередодні Першої світової війни входили до складу1) Російської імперії;2) Австро-Угорської імперії; 3) Російської і Австро-Угорської імперій.

4.5.6. 6. Назвіть у переліку імен діячів українського національного руху.1) В. Дорошенко; 2) Д. Донцов; 3) О. Бобринський; 4) С. Петлюра; 5) В. Винниченко; 6) К. Левицький; 7) П. Струве; 8) П. Мілюков

4.5.7. 7. Встановіть хронологічну послідовність.1) битва біля г. Маківка;2) Брусиловський прорив;3) Галицька битва.

4.5.8. 8.Поясніть значення понять «українська ідея», «українське питан-ня». Якого змісту набуло поняття «українське питання» в роки Першої світової війни?

5. Тема 3. Українська Революція березень 1917- початок 1918

5.1. 13. Лютнева демократична революція і Україна

5.2. 14. Проголошення автономії України

5.3. 15. Другий Універсал

5.4. 16. Наростання політичної боротьби в Україні липні-жовтня 1917

5.5. 17. Проголошення Української Народної Республіки. Спроба більшовиків захопити владу в Україні

5.6. 18. Війна Радянської Росії проти УНР.Проголошення незалежності УНР.

5.7. Тести до третьої теми

5.7.1. 1. Вкажіть, коли було створено ЦР і хто був її головою: 1) березень 1917, 2) квытень 1917, 3) листопад 1917: а) С.Петлюра, Б)М.Грушевський, В) В.Винниченко

5.7.2. 2. Де і коли відбувся Український національний конгрес: 1) Київ,2) Харків,3) Львів;А) 4 березня 1917,Б) 19 квітня 1917,В) 25 жовтня 1917

5.7.3. 3. Назвіть дату підписання УНР договору із державами Четвертого союзу. 1)січень 1918,2) лютий 1918,3) березень 1918

5.7.4. 4. ЦР відправила надіслала до Брест-Литовська делегацію яку очолив. 1) Грушевський,2) Голубович,3) Христюк

5.7.5. 5. Яка подія відбулася 29 квітня 1918р . 1) Проголошення УНР, 2) Прийняття Конституції УНР, 3) Утворення ЦР

5.7.6. 6. Позначте подію що відбулася раніше. 1) Проголошення УНР, 2) Утворення ЦР, 3) Проголошення 1 Універсалу

5.7.7. 7. Укажіть назву першого уряду автономної України. 1) ЦР, 2) Тичасовий уряд, 3) Генеральний секретаріат

5.7.8. 8. Четвертий Універсал проголосив. 1) автономію України, 2) утворення УНР, 3) Незалежність України

6. Тема 4. Українська державність 1918-1921

6.1. 19. Українська Держава

6.2. 20. Директорія УНР

6.3. 21. Західноукраїнська Народна Республіка

6.4. 22. Встановлення радянської влади в Україні 1919

6.5. 23-24. Україна: події 1919 - початок 1920

6.6. 25. Українські зумлі: 1920 - 1921

6.7. Тести до четвертої теми

6.7.1. 1.Державний переворот, що зумовив перехід до влади Скоропадського відбувся .1)18 квітня 1918, 2) 28 квітня 1918, 3) 29 квітня 1918

6.7.2. 2. За часів правління гетьмана Скоропадського Україну було перейменовано на, 1) УНР,2) Українську Державу,3) УСРР

6.7.3. 3. Ознакою кадрової політики Скоропадського було те, що апарат управління формувався за .1) національною ознакою, 2) принципом партійної чи класової приналежності, 3) принципом професійності

6.7.4. 4. Директорія виникла в . 1) жовтні 1918, 2) грудні 1918, 3) листопаді 1918

6.7.5. 5. Назвіть прізвища історичних діячів що входили до складу директорії. 1) Грушевський, 2) Винниченко, 3) Петлюра, 4) Скоропадський, 5) Швець, 6)Макаренко,7) Андрієвський

6.7.6. 6. Директорія з латинської означає 1) управління,2) керівництво,3)уряд

6.7.7. 7. Назвіть діяча який мав історичне прізвисько "батько", 1) Терпило, 2) Григор'єв, 3) Махно

6.7.8. 8. 6 січня 1919 Україну було проголошено.1) УНР ,2) УСРР, 3) Українською Державою

7. Тема 5. Культурне і Духовне життя в Україні 1917 - 1921

7.1. 26-27. Культурне і Духовне життя в Україні 1917 - 1921

7.2. Тести до п'ятої теми

7.2.1. 1. Українська академія наук було заснована.1) 1918,2)1920,3)1919

7.2.2. 2.Назвіть першого президента Української академії наук. 1) Богомолець,2) Вернадський,3) Грушевський

7.2.3. 3. Першим ректором Української академії мистецтв був .1)Нарбут,2)Ф.Кричевський,3)В.Кричевський

7.2.4. 4. Громадський і політичний діяч, педагог, письменник, перекладач. Дійсний член НТШ. Член ЦР, голова Товариства шкільної освіти. В уряді ЦР здійснив українізацію шкільництва. 1) Багалій,2) Огієнко,3) Стешенко

7.2.5. 5. Укажіть прізвище фундатора Молодого українського театру.1) Лесь Курбас,2) Садовський, 3)Мар'яновський

7.2.6. 6. В жовтні 1921 відбувся Всеукраїнський церковний собор, на якому було обрано першого митрополита УАПЦ. Ним став 1) Морозов,2) Липківський.,3)Храповицький

7.2.7. 7. Серед історичних діячів укажіть імена представників.А)Української,Б) Російської,В) Французької, Г) Англійської літератури та мистецтв 1)Л.Толстой,2)Б.Шоу,3) П.Сезан,4) Г.Нарбут, 5) М.Бойчук, 6) М.Горький,7) П.Чайковский,8) К.Моне, 9) Е.Золя, 10) П.Тичина,11) О.Архипенко

7.2.8. 8. Модернізм в перекладі з французької мов означає.1) оновлення,2) новітній, 3) сучасний

8. Тема 6. Наш Край 1900 - 1921

8.1. 28. Особливості модернізації регіону та краю 1900-1921

8.2. 29. Вплив воєнно-політичних подій 1917-1921 на становище в краї