බුදු සරණ

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
බුදු සරණ by Mind Map: බුදු සරණ

1. ධර්‍මය හැදෑරීම

1.1. සූත්‍ර

1.1.1. පිටක

1.2. විනය

1.3. අභිධර්මය

1.4. ගුරු උපදෙස්

1.4.1. පිටකෝපදේස

1.4.1.1. විසුද්ධිමග්ග

1.4.2. කමටහන්

2. අනෙකුත් දර්ශණ හා සැසදීම

2.1. ඉන්දීය

2.2. ග්‍රීක

2.3. මහායාන

3. ප්‍රායෝගික භාවිතය

3.1. ශීල

3.2. සමාධි

3.3. ප්‍රඥා

4. බුදු දහම අවබෝධ කිරීම

4.1. මෙලොව සුඛවිහරණය

4.2. පරලොව සුඛවිහරණය

4.3. විමුක්ති සුඛය