Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Tứ Diệu Đế by Mind Map: Tứ Diệu Đế
5.0 stars - 2 reviews range from 0 to 5

Tứ Diệu Đế

Định nghĩa

Tứ: bốn

Diệu: hay, đẹp, quí báu

Đế: sự chắc chắn, rõ ràng, đúng đắn

Tứ diệu đế: là bốn sự thật chắc chắn, quí báu, hoàn toàn nhất, không có một giáo lý ngoại đạo nào có thể sánh kị

Tóm tắt

Khổ đế: Trình bày tất cả những nỗi đau trên thế gian này mà mỗi chúng sinh đều phải chịu

Tập đế: Trình bày nguyên nhân của bể khổ trần gian, là lý do vì đâu có những nỗi khổi ấy

Diệt đế: Trình bày rõ ràng hoàn cảnh quả vị an lành, tốt đẹp mà chúng sanh sẽ đạt đến khi đã diệt trừ được những nỗi khổ và những nguyên nhân của đau khổ

Đạo đế: Ðạo đế là những phương pháp đúng đắn, chắc thật để diệt trừ đau khổ

Khổ đế

Định nghĩa

Phân loại

Mục đính

Tập đế

Định nghĩa

Nguyên nhân gây đau khổ: 10 thứ

Thuộc tính của các nguyên nhân gây đau khổ

Diệt đế

Định nghĩa

Các bậc để diệt trừ mê lầm

Các tầng bậc tu chứng

Diệt đế là niết bàn

Đạo đế

Định nghĩa: là phần quan trọng được Phật dạy để thành Đạo quả

Gồm 37 phẩm, chia ra làm 7 loại