ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ by Mind Map: ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์

1. Gene

1.1. อยู่บน DNA

1.2. ควบคุมลักษณะทางเพศ

1.3. ประกอบด้วย

1.3.1. ส่วนที่ถูกทอดรหัส (transcription)

1.3.2. ส่วนที่ไม่ถูกแปรรหัส (translation)

1.4. เป็นได้ทั้ง DNA และ RNA

1.4.1. RNA จะพบในไวรัสบางชนิด

1.5. ถ้ามีการกลายพันธ์เรียก (mutation)

2. DNA

2.1. Johann Friedrich Miecher

2.1.1. ค้นพบแต่ไม่รู้โครงสร้าง

2.2. Jame D. Watson and Francis Crick

2.2.1. สร้างแบบจำลอง

2.3. เก็บข้อมูลจากรุ่นพ่อแม่ (parent) ในรูปแบบ รหัสพันธุกรรม (genetic code)

2.4. รูปร่างเป็นเกลียวคู่ (double helix)

2.5. ประกอบด้วย

2.5.1. Deoxyribose Sugar

2.5.2. Phosphhate Group

2.5.3. Nitrogenous Base

2.5.3.1. Adenine,A

2.5.3.2. Thymine,T

2.5.3.3. Cytosine,C

2.5.3.4. Guanine,G

3. Chromosome

3.1. มี 23 คู่ ออโตโซมคู่ที่ 1 - 22 โครโมโซมเพศคู่ที่ 23

3.2. เพศชาย XY เพศหญิง XX

3.3. ส่วนประกอบ

3.3.1. Homologous

3.3.1.1. ลักษณะ รูปร่าง ขนาด เหมือนกัน

3.3.2. Centromere

3.3.2.1. ปมที่ยึดโครมาทิดไว้ด้วยกัน

3.3.3. Alleles

3.3.3.1. ซึ่งมีตำแหน่งตรงกันบน Homologous chomosome

3.3.4. Locus

3.3.4.1. ตำแหน่งของยีนบนโครโมโซม

4. RNA

4.1. Ribosomal RNA (rRNA)

4.1.1. สังเคราะห์โปรตีน

4.2. Messwnger RNA (mRNA)

4.2.1. ถอดรหัสจาก DNA

4.3. Transfer RNA (tRNA)

4.3.1. นำกรดอะมิโนมาเรียงร้อยต่อกันเป็นโปรตีน