Prawo Unii Europejskiej

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Prawo Unii Europejskiej by Mind Map: Prawo Unii Europejskiej

1. 2.wtórne

1.1. rozporządzenia- akty prawne skierowane do państw , wszystkie państwa powinny stosować jej w identyczny sposób , instrument unifikacji prawa

1.1.1. rozporządzenia wykonawcze ( szczególny rodzaj wydawany przez komisje europejską )

1.2. dyrektywy - służą harmonizacji prawa , nie wywołują bezpośrednich skutków prawnych

1.3. decyzje - Swoim charakterem odpowiadają decyzjom wydawanym w polskim porządku prawnym. Swoim charakterem odpowiadają decyzjom wydawanym w polskim porządku prawnym.

1.4. opinie - Nie mają mocy wiążącej, zawierają określone oceny, często stosowane w postępowaniu między organami wspólnot

1.5. zalecenia - Nie mają mocy wiążącej, sugerują podjęcie określonych działań.

2. 3.Zasady wspólnotowego systemu prawnego

2.1. Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego Zasada bezpośredniego stosowania Zasada bezpośredniej skuteczności prawa wspólnotowego Zasada jednolitości Zasada proporcjonalności Zasada równowagi kompetencyjnej

2.2. Zasada autonomii prawa wspólnotowego Zasada solidarności (Unia Europejska) Zasada wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem wspólnotowym Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich wobec jednostek za naruszenie prawa wspólnotowego

3. 1. pierwotne

3.1. Traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej :

3.2. Traktat paryski z 1951 r. (obowiązywał w latach 1952 - 2002) Traktaty rzymskie z 1957 r. (weszły w życie w 1958 r.)

3.3. Traktat z Maastricht z 1992 r. (wszedł w życie w 1993 r.) Konstytucja dla Europy z 2004 roku

3.4. umowy zawarte między państwami członkowskimi zmieniające i uzupełniające traktaty założycielskie

3.5. traktaty akcesyjne