Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Prawo Unii Europejskiej by Mind Map: Prawo Unii Europejskiej
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Prawo Unii Europejskiej

1. pierwotne

Traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej :

Traktat paryski z 1951 r. (obowiązywał w latach 1952 - 2002) Traktaty rzymskie z 1957 r. (weszły w życie w 1958 r.)

Traktat z Maastricht z 1992 r. (wszedł w życie w 1993 r.) Konstytucja dla Europy z 2004 roku

umowy zawarte między państwami członkowskimi zmieniające i uzupełniające traktaty założycielskie

traktaty akcesyjne

2.wtórne

rozporządzenia- akty prawne skierowane do państw , wszystkie państwa powinny stosować jej w identyczny sposób , instrument unifikacji prawa

dyrektywy - służą harmonizacji prawa , nie wywołują bezpośrednich skutków prawnych

decyzje - Swoim charakterem odpowiadają decyzjom wydawanym w polskim porządku prawnym. Swoim charakterem odpowiadają decyzjom wydawanym w polskim porządku prawnym.

opinie - Nie mają mocy wiążącej, zawierają określone oceny, często stosowane w postępowaniu między organami wspólnot

zalecenia - Nie mają mocy wiążącej, sugerują podjęcie określonych działań.

3.Zasady wspólnotowego systemu prawnego

Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego Zasada bezpośredniego stosowania Zasada bezpośredniej skuteczności prawa wspólnotowego Zasada jednolitości Zasada proporcjonalności Zasada równowagi kompetencyjnej

Zasada autonomii prawa wspólnotowego Zasada solidarności (Unia Europejska) Zasada wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem wspólnotowym Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich wobec jednostek za naruszenie prawa wspólnotowego