Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Samfunnsøkonomi by Mind Map: Samfunnsøkonomi
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Samfunnsøkonomi

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Arbeidsmarkedet og Lånemarkedet

Arbeidsmarkedet

Tilbudet av Arbeidskraft

Etterspørselen etter arbeidskraft

Lønnsdannelsen

Lånemarkedet

Tilbud og etterspørsel etter lån

Rentedannelsen

Behov og Etterspørsel

Behov

Frie Økonomiske goder

Kollektive goder og private goder

Betalingsvilje

Etterspørsel

Ulike forhold som påvirker etterspørselen

Produksjon og Tilbud

Produksjonsfaktorene

Produksjonene i den enkelte bedriften

Bedrifter i markeder med fullkommen konkurranse

Tilbudet av goder

Ulike forhold som påvirker tilbudet av varer og tjenseter

Markedets tilbudskurve

Markedene for varer og tjenester

Markedet for varer og tjenester

Prisdannelse

Endring av likevektsprisen

Skifte i etterspørselskurven

Skifte i tilbudskurven

Markedskreftenes funksjoner

Monopol

Monopolets markedsmakt

Virkningen av monopolet

Naturlige monopoler

Andre markedsfaktorer

Monopolistisk monkurrangse

Oligopol

Kartellavtaler

Virkningen av svekket konkurranse

Konkurranseloven

Mikroøkonomi

Makroøkonomi

Den økonomiske politikken

Mer rettferdig inntektsfordeling

Korrigering av markedssvikt, Eksterne virkninger

Stabiliseringspolitikken, Finanspolitikk, Pengepolitikk, Inntektspolitikk

Nasjonalregnskapet - et viktig verktøy i stabiliseringspolitikken, Samfunnets tilgang til varer og tjenster, Samf. bruk av varer, Tilgang og bruk av varer og tjenester

Arbeidsledighet

Hvorfor er det et problem?

Hvordan måles det?

Årsaker, Klassisk ledighet, Etterspørselbestemt ledighet, Naturlig arb.ledighet, Sesongledighet og skjult ledighet

Virkemidler for å redusere abr. ledighet, Virkemidler mot klassisk ledighet, Virkemidler mot etterspørselbestemt ledighet, Hvordan bekjempe naturlig ledighet, Virkemidler mot sesongledighet og skjult ledighet

Inflasjon og Pengepolitikk

Måling av utviklingen i prisnivået, Forbrukerundersøkelser, konsumprisindeksen (kpi)

Inflasjon og deflasjon, Ulemper ved inflasjon, Årsaker til inflasjon, Tiltak mot inflasjon

Lav arb. ledighet og lav inflasjon ?, Phillipskurven

Norges bank og pengepolitikken, Norges bank

Finansmarkedenes betydning i samfunnsøkonomien

Bankene

Akjsemarkedet, første og annenhåndsmarkedet, Kjøp av aksjer, Aksjemarkedets samfunnsøkonomiske funksjoner

Fordelingen av inntektene

Årsaker til inntektsforskjeller

Ulike barrierer beskytter ulike yrker

Målkonflikten mellom utjevning og effektivitet

Fordelingspolitikken i Norge, Skatte- og avgiftspolitikken, Trygdesystemet, Andre måter å påvirke inntektsfordelingen

Valuta og valutakurser

Virkningen av endringer i valutakursene

Grunner til eksport

Driftsregnskapet overfor utlandet

Faste og flytende kurser

Konkurranse overfor utlandet, Lønnskostnader, Produktivitet, Valutakurser

Virkningen av underskudd på driftsbalansen

Økonomisk vekst

Drivkreftene bak den økonomiske veksten

Perspektiv på økonomisk vekst

Begrensninger i bruken av begrepet

Bruttonasjonalprodukt

Samspill mellom økonomi og natur, Grønt nasjonalprodukt

Bærekraftig utvikling

Naturkapitalens betydning for den økonomiske virksomheten, Rekreasjonstjenester, Ekstraksjonstjenester, Renovasjonstjenester

Ulike typer typer miljøproblemer

Miljøpolitikk, Virkemidler

Internasjonal økonomi

Internasjonal handel og økonomisk samarbeid

Årsaker til internasjonal handel, Ulike produksjonsforutsetninger, Stordriftsfordeler, Forbrukernes ulike preferanser

Utviklingen i internasjonal handel, Internasjonalt samarbeid, De flernasjonale selskapene, Globalisering

Global ulikhet

Hvordan måle ulikhet

Har forskjellene blitt mindre

Årsaker, Lave råvarepriser, Korrupsjon, Globale kriminelle nettverk, Sterk befolkningsvekst, Dårlig helseforhold

Hva bør gjøres og hva blir gjort?, FNs tusenårsmål, Behov for reformer, Befolkningspolitikk

Utfordringer i norsk økonom

Utformingen av den økonomiske politikken

Statsbudsjettet

Nasjonalbudsjettet

Det langsiktige perspektivet

Organiseringen av felleskapets økonomiske interesser, Arbeidsdelingen mellom privat og offentlig sektor, Debatten om markedskreftene

Forvaltningsnivået

Det norske oljeeventyret

Olje- og gassvirksomhetens betydning for norsk økonomi

Høyere velferd - nå og fremtid

Endringer i næringsstrukturen

Debatten om bruken av oljepengene

Teknologisk kompetanseheving

Når tar oljen og gassen slutt?