Samfunnsøkonomi

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Samfunnsøkonomi by Mind Map: Samfunnsøkonomi

1. Makroøkonomi

1.1. Den økonomiske politikken

1.1.1. Mer rettferdig inntektsfordeling

1.1.2. Korrigering av markedssvikt

1.1.2.1. Eksterne virkninger

1.1.3. Stabiliseringspolitikken

1.1.3.1. Finanspolitikk

1.1.3.2. Pengepolitikk

1.1.3.3. Inntektspolitikk

1.1.4. Nasjonalregnskapet - et viktig verktøy i stabiliseringspolitikken

1.1.4.1. Samfunnets tilgang til varer og tjenster

1.1.4.2. Samf. bruk av varer

1.1.4.3. Tilgang og bruk av varer og tjenester

1.2. Arbeidsledighet

1.2.1. Hvorfor er det et problem?

1.2.2. Hvordan måles det?

1.2.3. Årsaker

1.2.3.1. Klassisk ledighet

1.2.3.2. Etterspørselbestemt ledighet

1.2.3.3. Naturlig arb.ledighet

1.2.3.4. Sesongledighet og skjult ledighet

1.2.4. Virkemidler for å redusere abr. ledighet

1.2.4.1. Virkemidler mot klassisk ledighet

1.2.4.2. Virkemidler mot etterspørselbestemt ledighet

1.2.4.3. Hvordan bekjempe naturlig ledighet

1.2.4.4. Virkemidler mot sesongledighet og skjult ledighet

1.3. Inflasjon og Pengepolitikk

1.3.1. Måling av utviklingen i prisnivået

1.3.1.1. Forbrukerundersøkelser

1.3.1.2. konsumprisindeksen (kpi)

1.3.2. Inflasjon og deflasjon

1.3.2.1. Ulemper ved inflasjon

1.3.2.2. Årsaker til inflasjon

1.3.2.3. Tiltak mot inflasjon

1.3.3. Lav arb. ledighet og lav inflasjon ?

1.3.3.1. Phillipskurven

1.3.4. Norges bank og pengepolitikken

1.3.4.1. Norges bank

1.4. Finansmarkedenes betydning i samfunnsøkonomien

1.4.1. Bankene

1.4.2. Akjsemarkedet

1.4.2.1. første og annenhåndsmarkedet

1.4.2.2. Kjøp av aksjer

1.4.2.3. Aksjemarkedets samfunnsøkonomiske funksjoner

1.5. Fordelingen av inntektene

1.5.1. Årsaker til inntektsforskjeller

1.5.2. Ulike barrierer beskytter ulike yrker

1.5.3. Målkonflikten mellom utjevning og effektivitet

1.5.4. Fordelingspolitikken i Norge

1.5.4.1. Skatte- og avgiftspolitikken

1.5.4.2. Trygdesystemet

1.5.4.3. Andre måter å påvirke inntektsfordelingen

1.6. Valuta og valutakurser

1.6.1. Virkningen av endringer i valutakursene

1.6.2. Grunner til eksport

1.6.3. Driftsregnskapet overfor utlandet

1.6.4. Faste og flytende kurser

1.6.5. Konkurranse overfor utlandet

1.6.5.1. Lønnskostnader

1.6.5.2. Produktivitet

1.6.5.3. Valutakurser

1.6.6. Virkningen av underskudd på driftsbalansen

1.7. Økonomisk vekst

1.7.1. Drivkreftene bak den økonomiske veksten

1.7.2. Perspektiv på økonomisk vekst

1.7.3. Begrensninger i bruken av begrepet

1.7.4. Bruttonasjonalprodukt

1.7.5. Samspill mellom økonomi og natur

1.7.5.1. Grønt nasjonalprodukt

1.8. Bærekraftig utvikling

1.8.1. Naturkapitalens betydning for den økonomiske virksomheten

1.8.1.1. Rekreasjonstjenester

1.8.1.2. Ekstraksjonstjenester

1.8.1.3. Renovasjonstjenester

1.8.2. Ulike typer typer miljøproblemer

1.8.3. Miljøpolitikk

1.8.3.1. Virkemidler

2. Internasjonal økonomi

2.1. Internasjonal handel og økonomisk samarbeid

2.1.1. Årsaker til internasjonal handel

2.1.1.1. Ulike produksjonsforutsetninger

2.1.1.2. Stordriftsfordeler

2.1.1.3. Forbrukernes ulike preferanser

2.1.2. Utviklingen i internasjonal handel

2.1.2.1. Internasjonalt samarbeid

2.1.2.2. De flernasjonale selskapene

2.1.2.3. Globalisering

2.2. Global ulikhet

2.2.1. Hvordan måle ulikhet

2.2.2. Har forskjellene blitt mindre

2.2.3. Årsaker

2.2.3.1. Lave råvarepriser

2.2.3.2. Korrupsjon

2.2.3.3. Globale kriminelle nettverk

2.2.3.4. Sterk befolkningsvekst

2.2.3.5. Dårlig helseforhold

2.2.4. Hva bør gjøres og hva blir gjort?

2.2.4.1. FNs tusenårsmål

2.2.4.2. Behov for reformer

2.2.4.3. Befolkningspolitikk

3. Utfordringer i norsk økonom

3.1. Utformingen av den økonomiske politikken

3.1.1. Statsbudsjettet

3.1.2. Nasjonalbudsjettet

3.1.3. Det langsiktige perspektivet

3.1.4. Organiseringen av felleskapets økonomiske interesser

3.1.4.1. Arbeidsdelingen mellom privat og offentlig sektor

3.1.4.2. Debatten om markedskreftene

3.1.5. Forvaltningsnivået

3.2. Det norske oljeeventyret

3.2.1. Olje- og gassvirksomhetens betydning for norsk økonomi

3.2.2. Høyere velferd - nå og fremtid

3.2.3. Endringer i næringsstrukturen

3.2.4. Debatten om bruken av oljepengene

3.2.5. Teknologisk kompetanseheving

3.2.6. Når tar oljen og gassen slutt?

4. Arbeidsmarkedet og Lånemarkedet

4.1. Arbeidsmarkedet

4.1.1. Tilbudet av Arbeidskraft

4.1.2. Etterspørselen etter arbeidskraft

4.1.3. Lønnsdannelsen

4.2. Lånemarkedet

4.2.1. Tilbud og etterspørsel etter lån

4.2.2. Rentedannelsen

5. Behov og Etterspørsel

5.1. Behov

5.1.1. Frie Økonomiske goder

5.1.2. Kollektive goder og private goder

5.2. Betalingsvilje

5.3. Etterspørsel

5.3.1. Ulike forhold som påvirker etterspørselen

6. Produksjon og Tilbud

6.1. Produksjonsfaktorene

6.2. Produksjonene i den enkelte bedriften

6.2.1. Bedrifter i markeder med fullkommen konkurranse

6.3. Tilbudet av goder

6.3.1. Ulike forhold som påvirker tilbudet av varer og tjenseter

6.4. Markedets tilbudskurve

7. Markedene for varer og tjenester

7.1. Markedet for varer og tjenester

7.1.1. Prisdannelse

7.2. Endring av likevektsprisen

7.2.1. Skifte i etterspørselskurven

7.2.2. Skifte i tilbudskurven

7.3. Markedskreftenes funksjoner

7.4. Monopol

7.4.1. Monopolets markedsmakt

7.4.2. Virkningen av monopolet

7.4.3. Naturlige monopoler

7.5. Andre markedsfaktorer

7.5.1. Monopolistisk monkurrangse

7.5.2. Oligopol

7.5.3. Kartellavtaler

7.5.4. Virkningen av svekket konkurranse

7.5.5. Konkurranseloven

8. Mikroøkonomi