Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Petroli by Mind Map: Petroli

1. Origen

1.1. A on s'origina?

2. Llocs

2.1. Els processos geològics i la lenta acció bacteriana sobre la matèria orgànica acumulada al fons del mar van donar lloc a aquesta barreja d’hidrocarburs, en la qual s’ha basat el desenvolupament de la societat occidental actual.

3. Obtenció

3.1. El petroli s’obté dels components químics del petroli se separen i obtenen per destil·lació mitjançant un procés de refineria.

4. Tipus

4.1. N’hi han diferents tipus de petroli de color negre i viscòs, viscosos, groguencs… o també es poden trobar una gran varietat de productes com el propà, butà, la gasolina, el querosè, el gasoil, o també el fuel oil, o inclús els olis lubricants, els asfalts, també el carbó de coc...

4.1.1. Querosè

4.1.2. Benzina

4.1.3. Butà

4.1.4. Fuel Oil

5. Usos

5.1. La utilització del petroli com a combustible es pot fer servir per cuinar, en vehicles automotors, combustibles per a avions i jets, amb motor de combustió interna, d’ús comú en camions i autobusos, en estufes elèctriques i equips industrials, combustible domestic industrial, matèria prima per al fabricació de dissolvents alifàtics, combustible pesat per forns i calderes industrials, per a la construcció d'asfalt i com a un tap en la industria de la construcció, matèria prima per a fabricació de olis lubricants, producció de veles i derivats, matèria prima per la industria del plàstic, matèria prima per l'elaboració de negre de fum, per preparar sals metàl·liques, per fabricar cicle hexanol, però produir Nylon, dissolvent en la fabricació de pintures y derivats, i també es fa servir en la industria de detergents.

5.2. Com i quins s'utilitzen?

6. Conseqüències

6.1. Les conseqüències la combustió del petroli genera diòxid de carboni, que és molt perjudicial per a l'atmosfera ja que hi obre forats i deixa entrar els raigs UVA, que provoquen l'escalfament de la Terra i són molt perjudicials per a la pell humana. Una altra de les conseqüències mediambientals és la destrucció del mar i de les platges, a causa dels accidents marins, ja que si cau el petroli al mar s'estén i pot perjudicar els animals i les plantes del fons marí, tal com va succeir en l'accident del "Prestige" al gener de 2003. A més, el petroli al mar és molt difícil de fer desaparèixer, tant de les platges com al mig de l'oceà. Les conseqüències finals són que els combustibles dels cotxes fan que augmenti el CO2 de l’atmosfera i això fa que augment la temperatura i provoca el canvi climàtic. I què fa el canvi climàtic? Doncs que augmenti el nivell del mar, la pèrdua de boscos, que es desfacin les glaceres, etc.

6.2. Tortuga babua plena de petroli rescatada

6.3. Forat capa ozó

6.4. Mar amb petroli

6.5. Accident Prestige

6.6. Conseqüències

7. Problemes

7.1. Un dels problemes més estudiats en l'actualitat és el que sorgeix de la immensa quantitat de CO 2 que estem emetent a l'atmosfera en cremar els combustibles fòssils. Com estudiem amb detall, aquest gas té un important efecte hivernacle i es podria estar provocant un escalfament global de tot el planeta amb canvis en el clima que podrien ser catastròfics.

7.2. Un altre impacte negatiu associat a la crema de petroli i gas natural és la pluja àcida, en aquest cas no tant per la producció d'òxids de sofre, com en el cas del carbó, sinó sobretot per la producció d'òxids de nitrogen.

7.3. Els danys derivats de la producció i el transport es produeixen sobretot pels abocaments de petroli, accidentals o no, i pel treball en les refineries.

7.4. Problemes ambientals

8. Soucions

8.1. -Utilitzariem altres coses que fagin la funció del petroli però sense contaminar o bé, no utilitzar constantment el petroli per evitar tot això perquè si seguim així, l'atmosfera desapareixerà i no podrem viure perquè no hi,haurà oxigen. -Una altra solució és que millor utilitzar cotxes elèctrics o anar amb uns altres transports com la bicicleta que no perjudica. -També podria haver-hi més persones netejant el mar i menys persones contaminant-lo. -I per acabar, reduir la extracció de petroli per tal de no contaminar tant i per estslviar-ho perquè s'acaba. I amb aquestes solucions podriem aconseguir un món molt millor!