สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น by Mind Map: สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

1. เพิ่มเติม

1.1. ม.4 - ม.6 เล่ม 4

1.1.1. บทที่ 3 ความน่าจะเป็น

1.1.1.1. กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

1.1.1.2. วิธีเรียงสับเลี่ยน

1.1.1.3. วิธีจัดหมู่

1.1.1.4. ทฤษฎีบททวินาม

1.1.1.5. ความน่าจะเป็นและกฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น

1.2. ม.4 - ม.6 เล่ม 5

1.2.1. บทที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

1.2.1.1. การวัดค่ากลางของข้อมูล

1.2.1.1.1. 1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

1.2.1.1.2. 2. มัธยฐาน

1.2.1.1.3. 3. ฐานนิยม

1.2.1.1.4. 4. ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต

1.2.1.1.5. 5. ค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิก

1.2.1.2. การวัดตำแหน่งที่หรือตำแหรน่งสัมพัทธ์ของข้อมูล

1.2.1.3. การวัดการกระจายของข้อมูล

1.2.1.3.1. 1. การวัดการกระจายสัมบูรณ์

1.2.1.3.2. 2. การวัดการกระจายสัมพัทธ์

1.2.1.3.3. 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ ค่ากลาง และการกระจายของข้อมูล

1.2.2. บทที่ 2 การแจกแจงปกติ

1.2.2.1. คะแนนมาตรฐาน

1.2.2.2. การแจกแจงปกติ และเส้นโค้งปกติ

1.2.3. บทที่ 3 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

1.2.3.1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

1.2.3.2. แผนภาพการกระจาย

1.2.3.3. การประมาณค่าของค่าคงตัวแโดยใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุด

1.2.3.4. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา

2. พื้นฐาน

2.1. ม.4 - ม.6 เล่ม 2

2.1.1. บทที่ 3 ความน่าจะเป็น

2.1.1.1. กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

2.1.1.2. ความน่าจะเป็น

2.1.1.2.1. 1.การทดลองสุ่ม

2.1.1.2.2. 2. ความน่าจะเป็น

2.2. ม.4 - ม.6 เล่ม 3

2.2.1. บทที่ 1 สถิติและข้อมูล

2.2.1.1. ตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติ

2.2.1.2. ความหมายของสถิติ

2.2.1.3. สถิติกับการตัดสินใจและวางแผน

2.2.1.4. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล

2.2.1.4.1. 1. ความหมายของข้อมูล

2.2.1.4.2. 2. ประเภทของข้อมูล

2.2.1.4.3. 3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

2.2.1.4.4. 4. ปัญหาในการใช้ข้อมูล

2.2.2. บทที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

2.2.2.1. การแจกแจงความถี่ของข้อมูล

2.2.2.1.1. 1. การแจกแจงความถี่สะสม

2.2.2.1.2. 2. การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์

2.2.2.1.3. 3. การแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์

2.2.2.2. การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ

2.2.2.2.1. 1. ฮิสโทแกรม

2.2.2.2.2. 2. แผนภาพต้น - ใบ

2.2.2.3. การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล

2.2.2.4. การวัดค่ากลางของข้อมูล

2.2.2.4.1. 1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

2.2.2.4.2. 2. มัธยฐาน

2.2.2.4.3. 3. ฐานนิยม

2.2.2.4.4. 4. ข้อสังเกตและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการใช้ค่ากลางชนิดต่างๆ

2.2.2.5. การวัดการกระจายของข้อมูล

2.2.2.5.1. 1. พิสัย

2.2.2.5.2. 2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2.2.2.5.3. 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ ค่ากลาง และการกระจายของข้อมูล

2.2.3. บทที่ 3 การสำรวจความคิดเห็น

2.2.3.1. วิธีสำรวจความคิดเห็น

2.2.3.1.1. 1. ขอบเขตของการสำรวจ

2.2.3.1.2. 2. วิธีเลือกตัวอย่าง

2.2.3.1.3. 3. การสร้างแบบสำรวจความคิดเห็น

2.2.3.2. ตัวอย่างเรื่องที่เคยมีการสำรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ

2.2.3.3. การนำผลการสำรวจความคิดเห็นไปใช้ประโยชน์