หญิงสูงอายุ วัย75ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการตาข้างขวามัว มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง รักษาต่อเนื่...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หญิงสูงอายุ วัย75ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการตาข้างขวามัว มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง รักษาต่อเนื่อง มาตามนัดเพื่อผ่าตัด Phaco ECCE With IOL by Mind Map: หญิงสูงอายุ วัย75ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการตาข้างขวามัว มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง รักษาต่อเนื่อง มาตามนัดเพื่อผ่าตัด Phaco ECCE With IOL

1. เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากสายตาพร่ามัว

2. วิตกกังวลเนื่องจากขาดความรู้ในการดูแลตนเองก่อนการผ่าตัด

3. เลนส์แก้วตาเทียมชนิดโฟกัสหลายระยะ (Multifocal IOL)

4. ความดันโลหิตสูงเกิดได้จากการที่หลอดเลือด มีโปรตีนมาเกาะสะสมบริเวณผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดเเข็งตัวมากขึ้น ความยืดหยุ่นและการหดตัวลดลง การขนส่งเลือดจึงต้องใช้แรงดันสูงยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ทฤษฎีการเชื่อมไขว้( cross - linkage Theory ) เชื่อว่าเมื่อชรา สาร  Fibrous Protein จะเพิ่มขึ้น และจับตัวกันมากขึ้นทำให้ collagen Fiber หดตัว ขาดความยืดหยุ่นและจับกันไม่เป็นระเบียบมีผลให้ cell ตาย และเสียหน้าที่การทำงาน

5. แบบแผนการนอนหลับเปลี่ยนแปลงเนื่องจากไม่คุ้นเคยกับสถานที่

6. IOL (Intraocular lens implantation) คือ เป็นการผ่า ตัดฝังวัสดุที่เรียกว่า แก้วตาเทียมหรือเลนส์เทียม (Intraocular lens หรือเรียกย่อว่า IOL) เข้าไปภายในลูกตา จุดประสงค์ 1.เพื่อแทนที่แก้วตาธรรมชาติที่ขุ่นมัว และบดบังการมองเห็น จากโรคต้อกระจก 2.เพื่อเป็นเลนส์เสริมแก้ไขสายตาที่ผิดปกติ โดยการเสริมเข้าไปในขณะที่แก้วตาธรรม ชาติยังอยู่ปกติ

7. ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล

7.1. เสี่ยงต่อการติดเชื้อเนื่องจากมีทางเปิดของบาดแผล

8. ชนิดของเลนส์แก้วตาเทียม

8.1. เลนส์แก้วตาเทียมชนิดระยะโฟกัสระยะเดียว (Standard IOL)

8.2. เลนส์แก้วตาเทียมชนิดแก้ไขสายตาเอียง (Toric IOL)

9. อายุมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดทั่วไร่างกาย ทำให้หลอดเลือดตีบ TPR เพิ่มขึ้น

10. อายุมากเลนตาเสื่อม

10.1. การรักษา