Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Chapter 3 Application Software by Mind Map: Chapter 3 Application Software
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Chapter 3 Application Software

Packaged software

โปรแกรมสำเร็จในทางคอมพิวเตอร์ใช้หมายถึง application package ซึ่งก็คือ โปรแกรมสำเร็จที่มีผู้เขียนไว้จำหน่าย มีการจดลิขสิทธิ์ (ห้ามการคัดลอก) ปัจจุบันได้รับความนิยมมาก ราคาถูกกว่าการจ้างเขียน การใช้ก็ไม่ยาก ผู้ที่ซื้อไปใช้เพียงแต่อ่านคู่มือเอาเอง หรือเรียนรู้วิธีใช้คำสั่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ผู้ผลิตจะแข่งขันกันในการทำให้โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย มีทั้งโปรแกรมระบบ เช่น MS DOS และ Windows โปรแกรมตารางจัดการเช่น Excel, Lotus โปรแกรมประมวลผลคำ เช่น Word Perfect, MS Word, CU Writer ฯลฯ

Custom software

ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นเองตามความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบให้เป็นโปรแกรมที่ใช้เฉพาะด้าน

Web application

เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งที่ Server ซึ่ง Web Application สามารถใช้งานแทนโปรแกรมทั้งแบบ Desktop และแบบ Client - Server

Open source software

เป็นซอฟต์แวร์ ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงซอฟต์แวร์ มักจะตอบสนองความต้องการของ Open Source Definition แหล่งซอฟแวร์บางเปิดใช้ได้ภายใน โดเมนสาธารณะ ซอฟต์แวร์ที่มาเปิดมาก มักจะพัฒนาในลักษณะความร่วมมือประชาชน,

Shareware

เป็นลักษณะของการใช้ซอฟต์แวร์ฟรีอีกประเภทหนึ่ง โปรแกรมนี้จะมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมายและให้นำไปใช้โดยไม่คิดมูลค่า แต่ถ้าเราชอบโปรแกรมนี้หรือได้ประโยชน์จากโปรแกรมนี้ หรือตัดสินใจว่าจะต้องใช้ต่อไป เราควรจะต้องส่งเงินไปให้ผู้ที่เขียนโปรแกรมนั้นด้วย

Freeware

เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ที่แจกจ่ายให้กับผู้ใช้โดยไม่คิดมูลค่า ใช้งานได้ฟรี

Public‐domain software

เป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์และแจกจ่ายให้ผู้ที่ต้องการใช้โดยไม่คิดมูลค่า ไม่ต้องมีการขออนุญาตหรือเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งจะมี Public Domain ที่บริการให้ใช้ซอฟต์แวร์ฟรี

Application Software - เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาช่วยทำงาน

การที่เราจะใช้ซอฟต์แวร์หนึ่งๆ นั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้ก่อนว่าเราจะใช้ซอฟต์แวร์นั้นทำงานอะไร และซอฟต์แวร์ที่ต้องการนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไร และจะหามาใช้ได้อย่างไร การได้มาซึ่งซอฟต์แวร์นั้นมีหลายลักษณะเช่น การซื้อ การทำสำเนา (Copy) อย่างถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์