ให้นักเรียนร่วมกันเขียนแผนผังความคิด แสดงปัญหาที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเด็นต่างๆ โดยบอกถึงสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
by Mind Map: จ

1. ไม่เลือกปฏิบัติ

2. การยึดติดกับอดีตที่ชนชาตินั้นเคยทำกับตน

3. แนวทางแก้ไข

4. ผลกระทบ

5. การดูถูกความเชื่อของผู้อื่น

6. สงคราม การประท้วง

7. อาชีพ

8. การช่วยเหลือกัน

9. การค้ามนุษย์

10. แนวทางแก้ไข

11. ขยันทำงาน

12. การมีนำ้ใจให้กัน

13. การละเมิดสิทธิมนุษยชน

14. วิถีการดำรงชีวิต

15. ไม่เห็นเเก่ตัว

16. สงคราม การประท้วง

17. การไม่ไว้วางใจกัน

18. การยอมรับ เเละเข้าใจความแตกต่างทางวิถีชีวิต เเละวัฒนธรรม

19. การให้อภัย

20. การยึึดติดในคำคสอน

21. ปัญหาจากความแตกต่างทาง เชื้อชาติและชาติพันธุ์

21.1. ผลกระทบ

22. สีผิว

23. แนวทางแก้ไข

23.1. การตีความหมายคำสอนผิดๆ

24. การเเตกความสามัคคี

25. แตกความสามัคคี

26. พัฒนาศักยภาพตนเอง

27. ปัญหาจากความแตกต่างต่าง ศาสนาและความเชื่อ

28. ปรับปรุงนโยบายรัฐบาย

29. ฃ

29.1. วางตัวเป็นกลาง

30. การเลือกปฏิบัติ

31. เเรงงานเด็ก

32. การไม่พัฒนาศักยภาพของตนเอง

32.1. การมองกันเพียงฐานะเพื่อนมนุษย์

33. ภาษา

34. เกิดสงครามระหว่างศาสนา

35. พยายามช่วยเหลือตนเองก่อน หากไม่ไว้จริงๆค่อยขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น

36. การไม่ยึดติดกับอดีต

37. สาเหตุ

38. การดูหมิ่นกัน

39. ความชื่นชอบส่วนตัว

39.1. ไม่ก่าวก่ายความเชื่อหรือคำสอนของศาสนาอื่น

40. า

41. ผลกระทบ

41.1. การค้ามนุษย์

42. ยอมรับในความแตกต่างของศาสนา

43. ศักยภาพ ความสามารถของบุคคล

44. มีนำ้ใจให้กัน

45. ปัญหาจากความแตกต่างด้านเศรษฐกิจ

46. นโยบายของรัฐบาล

46.1. ศึกษาข้อมูล ข่าวสารให้ดี

47. เกิดกลุ่มก่อการร้ายต่างๆ

48. รูปร่างสรีระทางร่างกาย

49. ความรู้ของเเต่ละบุคคล

50. การอพยพย้ายถิ่นฐาน

51. ความขยันของเเต่ละบุคคล

52. สาเหตุ

53. เกิดความว่นวาย

54. คนรอบข้าง

55. ผลประโยชน์ที่ตนได้รับ

56. สงคราม การประท้วง

57. เเนวคิด ทัศนะคติในการดำรงชีวิต

58. สาเหตุ

59. การคิดที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

60. เกิดความขัดแย้งระหว่างศาสนา

61. เเนวทางการเเก้ไข

62. ทัศนคติที่มีต่อการเมือง

63. มีความคิดเห็นและอุดมการณ์ทางการเมืองที่รุนแรง

64. ้้้

65. 9