Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÖĞRENME by Mind Map: ÖĞRENME

1. düşünme stilleridir

1.1. Bilişsel Stil Kuramı

1.1.1. iki boyutludur

1.1.1.1. Bütüncül/Çözümleyici

1.1.1.2. Görsel/Sözel

2. Davranışcı Öğrenme Kuramı

2.1. üçe ayrılır

2.1.1. Klasik Koşullanma Kuramı (Pavlov)

2.1.1.1. ilkeleridir

2.1.1.1.1. Bitişiklik

2.1.1.1.2. Habercilik

2.1.1.1.3. Pekiştireç

2.1.1.1.4. Sönme

2.1.1.1.5. Genelleme

2.1.1.1.6. Ayırt Etme

2.1.1.1.7. Birden Fazla Uyarıcıya Koşullanma

2.1.1.1.8. Gölgeleme

2.1.1.1.9. Öğrenilmiş Çaresizlik

2.1.2. Edimsel Koşullanma Kuramı (Skinner)

2.1.2.1. ögeleridir

2.1.2.1.1. Pekiştirme

2.1.2.1.2. Sönme

2.1.2.1.3. Ceza

2.1.3. Bağlaşımcılık Kuramı (Thorndike)

2.1.3.1. kanunlarıdır

2.1.3.1.1. Hazırbulunuşluk Kanunu

2.1.3.1.2. Tekrar Kanunu

2.1.3.1.3. Etki Kanunu

3. öğrenme türünü savunur

3.1. Mayer

3.1.1. Tepki Güçlendirme

3.1.1.1. yöntem/teknik

3.1.1.1.1. Tekrar

3.1.1.1.2. Alıştırma

3.1.2. Bilgi Birikimini Genişletme

3.1.2.1. yöntem/teknik

3.1.2.1.1. Dersler

3.1.2.1.2. Kitaplar

3.1.2.1.3. Alıştırma Kitapları

3.1.3. Bilgi Birikimini Yapılandırma

3.1.3.1. yöntem/teknik

3.1.3.1.1. Tartışma

3.1.3.1.2. Keşfetmeye Rehberlik

3.1.3.1.3. Anlamlandırmaya Süpervizyon

3.2. Reigeluth

3.2.1. Ezberleme

3.2.1.1. öğrenme adımları

3.2.1.1.1. Sunma

3.2.1.1.2. Tekrar

3.2.1.1.3. Chunking

3.2.1.1.4. Mnemonics

3.2.1.1.5. Motivasyon

3.2.2. Nedenselliği Anlama

3.2.2.1. öğrenme adımları

3.2.2.1.1. Tahmin Etme

3.2.2.1.2. Açıklama

3.2.2.1.3. Çözüm

3.2.2.1.4. Elde Etme

3.2.2.1.5. Uygulama

3.2.3. Kavramsal Öğrenme

3.2.3.1. öğrenme adımları

3.2.3.1.1. Bağlam

3.2.3.1.2. Zıtlık

3.2.3.1.3. Ayırt Etme

3.2.3.1.4. Örneklendirme

3.2.3.1.5. Analoji

4. öğrenme temelleridir

4.1. Üç Temel İlke

4.1.1. İkili Kanal

4.1.2. Sınırlı Kapasite

4.1.3. Etkin İşleme

4.2. Üç Temel Bellek

4.2.1. Algısal Bellek

4.2.2. İşleyen Bellek

4.2.3. Uzun Süreli Bellek

4.3. Üç Temel Bilişsel Süreç

4.3.1. Seçme

4.3.2. Örgütleme

4.3.3. Bütünleştirme

4.4. Beş Tür Bilgi Birikimi

4.4.1. Olgular

4.4.2. Kavramlar

4.4.3. Süreçler

4.4.4. Stratejiler

4.4.5. İnanışlar

5. öğrenme kuramlarıdır

5.1. Bilişsel Öğrenme Kuramı

5.1.1. modelde yer alan unsurlar

5.1.1.1. Dış Ortamdan Alınan Uyarıcılar

5.1.1.2. Algısal Kayıt

5.1.1.3. Kısa Süreli Bellek

5.1.1.4. Uzun Süreli Bellek

5.1.2. bellek türleri

5.1.2.1. Uzun Süreli Bellek

5.1.2.1.1. İşlemsel

5.1.2.1.2. Anısal

5.1.2.1.3. Anlamsal

5.1.2.2. Kısa Süreli Bellek

5.1.2.3. Çalışan Bellek

5.1.2.3.1. Merkez Yürütücü

5.1.2.3.2. Ayrıştırıcı Döngü

5.1.2.3.3. Görsel/Uzamsal Taslak Yüzey

5.1.3. kontrol süreçleridir

5.1.3.1. Tanıma

5.1.3.2. Tekrar

5.1.3.3. Örgütleme

5.1.3.4. Anlamlandırma

5.1.4. kuram türleridir

5.1.4.1. Üst Biliş

5.1.4.1.1. iki temel adımıdır

5.1.4.2. Durumlu Öğrenme

5.1.4.2.1. beş temel adımıdır

5.1.4.2.2. stratejileridir

5.1.4.3. Sunuş Yoluyla Öğrenme (Ausubel)

5.1.4.3.1. ön örgütleyicileridir

5.1.4.3.2. safhalarıdır

5.1.4.4. Buluş Yoluyla Öğrenme (Bruner)

5.1.4.4.1. düşünme çeşitleridir

5.1.4.4.2. bilişsel gelişim modlarıdır

5.1.4.5. Sosyal Bilişsel Öğrenme (Bandura)

5.1.4.5.1. iki çeşit öğrenme

5.1.4.5.2. kuram ilkeleridir

5.2. Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı

5.2.1. üçe ayrılır

5.2.1.1. Bilişsel Gelişim Kuramı (Piaget)

5.2.1.1.1. gelişim dönemleridir

5.2.1.1.2. kavramlarıdır

5.2.1.2. Sosyal Bilişsel Gelişim Kuramı (Vygotsky)

5.2.1.2.1. gelişim dönemleridir

5.2.1.2.2. kavramlarıdır

5.2.1.3. Tam Öğrenme Modeli (Bloom)

5.2.1.3.1. ana değişkenleridir

6. .

7. öğrenme stilleridir

7.1. Witkin Düşünme Stili

7.1.1. Alan Bağımlı

7.1.2. Alan Bağımısz

7.2. Kolb

7.2.1. öğrenme stilleri

7.2.1.1. Uyarlayıcı

7.2.1.2. Ayrıştırıcı

7.2.1.3. Birleştirici

7.2.1.4. Özümseyici

7.2.2. öğrenme stili modelleri

7.2.2.1. Somut Yaşantı

7.2.2.2. Yansıtıcı Gözlem

7.2.2.3. Soyut Kavramsallaştırma

7.2.2.4. Aktif Yaşantı

7.3. Gregorc

7.3.1. öğrenme stilleri

7.3.1.1. Somut/Soyut

7.3.1.2. Sıralı/Rasgele

7.3.2. öğrenme stili modelleri

7.3.2.1. Algılama (Somut/Soyut)

7.3.2.2. Düzenleme (Ardışık/Rasgele)

7.4. Honey ve Mumford Öğrenme Stili

7.4.1. Eylemci

7.4.2. Yansıtıcı

7.4.3. Kuramcı

7.4.4. Yararcı

7.4.5. Yansıtıcı

7.4.6. Kuramcı

7.4.7. Yararcı

7.5. Riding ve Cheema Öğrenme Stili

7.5.1. Bütüncül/Çözümleyici

7.5.2. Sözelci/İmgeci

7.5.3. Bütüncül/Çözümleyici

7.6. Dunn ve Dunn Öğrenme Stili Modelleri

7.6.1. Çevresel

7.6.2. Duygusal

7.6.3. Sosyal

7.6.4. Psikolojik

7.6.5. Fizyolojik

7.7. Sarasin Öğrenme Stili Modelleri

7.7.1. İşitseller

7.7.2. Görseller

7.7.3. Dokunsal/Kinestetikler

8. sürecini etkileyen faktörlerdir

8.1. Öğretimin Düzenlenmesi

8.2. Öğrenen Özellikleri

8.3. Öğrenme Bağlamı

8.4. Öğrenme Süreçleri

8.5. Öğrenme Çıktıları

8.6. Çıktı Performansı

9. öğretim stratejileridir

9.1. Doğrudan Öğretim Stratejileri

9.2. Dolaylı Öğretim Stratejileri

9.3. Sorgulama Stratejileri

9.4. Öz Yönelimli Stratejiler

9.5. İşbirlikli Stratejiler

10. öğrenen özelliği türleridir

10.1. Bilişsel

10.1.1. özellikleridir

10.1.1.1. Zeka Bölümü

10.1.1.2. Yetenek Türü/Düzeyi

10.1.1.3. Bilişsel Gelişim Düzeyi

10.1.1.4. Dil Gelişim Düzeyi

10.1.1.5. Sözcük Bilgisi Düzeyi

10.1.1.6. Görsel Okuryazarlık Düzeyi

10.1.1.7. Bilişse Stili

10.1.1.8. Öğrenme Stratejileri

10.1.1.9. Ön Bilgi Düzeyi

10.2. Duyuşsal

10.2.1. özellikleridir

10.2.1.1. Kişilik Yapısı

10.2.1.2. İlgileri

10.2.1.3. Güdülenme Türü/Düzeyi

10.2.1.4. Akademik Benlik Algısı

10.2.1.5. Kaygı Düzeyi

10.2.1.6. Denetim Odağı

10.2.1.7. Epistemolojik İnançları

10.2.1.8. Öz-Yeterlik Algısı

10.2.1.9. Diğer İnançları

10.3. Toplumsal

10.3.1. özellikleridir

10.3.1.1. Akran İlişkileri

10.3.1.2. Otoriteye Karşı Tepkisi

10.3.1.3. Ahlaki Gelişim Düzeyi

10.3.1.4. İşbirliği/Yarışma Yapma Eğilimi

10.3.1.5. Irksal Kökeni

10.3.1.6. Sosyo Ekonomik Düzeyi

10.3.1.7. Aile Yapısı ve Desteği

10.4. Fizyolojik

10.4.1. özellikleridir

10.4.1.1. Duyusal Algılama

10.4.1.2. Beynin Bilgi İşleme Kapasitesi

10.4.1.3. Genel Sağlık Durumu

10.4.1.4. Yaşı

11. bireysel farklılıklardır

11.1. Zeka/Yetenek

11.2. İlgiler

11.3. Öğrenme Biçimi

11.4. Ön Bilgi

11.5. Güdülenme

11.6. Kişilik Yapısı

11.7. Denetim Odağı

11.8. Epistemolojik İnançlar

11.9. Öz Yeterlik

11.10. Cinsiyet

12. öğrenme yaklaşımlarıdır

12.1. Derin Öğrenme

12.2. Yüzeysel Öğrenme

13. öğrenme yöntem ve teknikleridir

13.1. İşbirlikli Öğrenme

13.1.1. özellikleridir

13.1.1.1. Olumlu Bağlılık

13.1.1.2. Ferdi Sorumluluk

13.1.1.3. Grupların ve Grup Ruhunun Oluşturulması

13.1.1.4. Öğretmenin Rolü

13.1.1.5. Yüz Yüze Etkileşim

13.1.1.6. Ödüller

13.1.2. teknikleridir

13.1.2.1. Öğrenci Grupları-Başarı Bölümleri Tekniği

13.1.2.2. Takım Turnuva Tekniği

13.1.2.3. Takım Destekli Bireyselleştirme

13.1.2.4. Ayrılıp Birleştirme Tekniği

13.1.2.5. Takım Etkinliği

13.1.2.6. Karşılıklı Sorgulama

13.1.2.7. İkili Denetim

13.1.2.8. Akran Öğretimi

13.1.2.9. Dedikodu

13.2. Proje Tabanlı Öğrenme

13.2.1. temel adımlarıdır

13.2.1.1. Hedeflerin Belirlenmesi

13.2.1.2. Yapılacak İşin ya da Ele Alınacak Konunun Belirlenip, Tanımlanması

13.2.1.3. Takımların Oluşturulması

13.2.1.4. Sonuç Raporunun Özelliklerinin ve Sunuş Biçiminin Belirlenmesi

13.2.1.5. Çalışma Takviminin Oluşturulması

13.2.1.6. Kontrol Noktalarının Belirlenmesi

13.2.1.7. Değerlendirme Ölçütlerinin ve Yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi

13.2.1.8. Bilgilerin Toplanması.

13.2.1.9. Bilgilerin Örgütlenip, Raporlaştırılması.

13.2.1.10. Projenin Sunulması

14. öğrenme modelleridir

14.1. ARCS Motivasyon Modeli

14.1.1. adımlarıdır

14.1.1.1. Dikkat

14.1.1.2. Uygunluk

14.1.1.3. Güven

14.1.1.4. Doyum

14.2. Her An Her Yerde Öğrenme (Ubiquitous)

14.2.1. bileşenleridir

14.2.1.1. Hareketlilik

14.2.1.2. Gömülü

14.2.2. özellikleridir

14.2.2.1. Kalıcılık

14.2.2.2. Erişilebilirlik

14.2.2.3. Yakınlık

14.2.2.4. İnteraktiflik

14.2.2.5. Durumlu Öğretim Aktiviteleri

14.2.2.6. Uyumluluk

14.3. Yaygın Öğrenme

14.3.1. öğrenme kanallarıdır

14.3.1.1. Resmi

14.3.1.2. Resmi Olmayan

14.3.1.3. Sosyal