Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÖĞRENME by Mind Map: ÖĞRENME

1. düşünme stilleridir

1.1. Bilişsel Stil Kuramı

1.1.1. iki boyutludur

1.1.1.1. Bütüncül/Çözümleyici

1.1.1.2. Görsel/Sözel

2. Davranışcı Öğrenme Kuramı

2.1. üçe ayrılır

2.1.1. Klasik Koşullanma Kuramı (Pavlov)

2.1.1.1. ilkeleridir

2.1.1.1.1. Bitişiklik

2.1.1.1.2. Habercilik

2.1.1.1.3. Pekiştireç

2.1.1.1.4. Sönme

2.1.1.1.5. Genelleme

2.1.1.1.6. Ayırt Etme

2.1.1.1.7. Birden Fazla Uyarıcıya Koşullanma

2.1.1.1.8. Gölgeleme

2.1.1.1.9. Öğrenilmiş Çaresizlik

2.1.2. Edimsel Koşullanma Kuramı (Skinner)

2.1.2.1. ögeleridir

2.1.2.1.1. Pekiştirme

2.1.2.1.2. Sönme

2.1.2.1.3. Ceza

2.1.3. Bağlaşımcılık Kuramı (Thorndike)

2.1.3.1. kanunlarıdır

2.1.3.1.1. Hazırbulunuşluk Kanunu

2.1.3.1.2. Tekrar Kanunu

2.1.3.1.3. Etki Kanunu

3. öğrenme stilleridir

3.1. Witkin Düşünme Stili

3.1.1. Alan Bağımlı

3.1.2. Alan Bağımısz

3.2. Kolb

3.2.1. öğrenme stilleri

3.2.1.1. Uyarlayıcı

3.2.1.2. Ayrıştırıcı

3.2.1.3. Birleştirici

3.2.1.4. Özümseyici

3.2.2. öğrenme stili modelleri

3.2.2.1. Somut Yaşantı

3.2.2.2. Yansıtıcı Gözlem

3.2.2.3. Soyut Kavramsallaştırma

3.2.2.4. Aktif Yaşantı

3.3. Gregorc

3.3.1. öğrenme stilleri

3.3.1.1. Somut/Soyut

3.3.1.2. Sıralı/Rasgele

3.3.2. öğrenme stili modelleri

3.3.2.1. Algılama (Somut/Soyut)

3.3.2.2. Düzenleme (Ardışık/Rasgele)

3.4. Honey ve Mumford Öğrenme Stili

3.4.1. Eylemci

3.4.2. Yansıtıcı

3.4.3. Kuramcı

3.4.4. Yararcı

3.4.5. Yansıtıcı

3.4.6. Kuramcı

3.4.7. Yararcı

3.5. Riding ve Cheema Öğrenme Stili

3.5.1. Bütüncül/Çözümleyici

3.5.2. Sözelci/İmgeci

3.5.3. Bütüncül/Çözümleyici

3.6. Dunn ve Dunn Öğrenme Stili Modelleri

3.6.1. Çevresel

3.6.2. Duygusal

3.6.3. Sosyal

3.6.4. Psikolojik

3.6.5. Fizyolojik

3.7. Sarasin Öğrenme Stili Modelleri

3.7.1. İşitseller

3.7.2. Görseller

3.7.3. Dokunsal/Kinestetikler

4. öğrenme türünü savunur

4.1. Mayer

4.1.1. Tepki Güçlendirme

4.1.1.1. yöntem/teknik

4.1.1.1.1. Tekrar

4.1.1.1.2. Alıştırma

4.1.2. Bilgi Birikimini Genişletme

4.1.2.1. yöntem/teknik

4.1.2.1.1. Dersler

4.1.2.1.2. Kitaplar

4.1.2.1.3. Alıştırma Kitapları

4.1.3. Bilgi Birikimini Yapılandırma

4.1.3.1. yöntem/teknik

4.1.3.1.1. Tartışma

4.1.3.1.2. Keşfetmeye Rehberlik

4.1.3.1.3. Anlamlandırmaya Süpervizyon

4.2. Reigeluth

4.2.1. Ezberleme

4.2.1.1. öğrenme adımları

4.2.1.1.1. Sunma

4.2.1.1.2. Tekrar

4.2.1.1.3. Chunking

4.2.1.1.4. Mnemonics

4.2.1.1.5. Motivasyon

4.2.2. Nedenselliği Anlama

4.2.2.1. öğrenme adımları

4.2.2.1.1. Tahmin Etme

4.2.2.1.2. Açıklama

4.2.2.1.3. Çözüm

4.2.2.1.4. Elde Etme

4.2.2.1.5. Uygulama

4.2.3. Kavramsal Öğrenme

4.2.3.1. öğrenme adımları

4.2.3.1.1. Bağlam

4.2.3.1.2. Zıtlık

4.2.3.1.3. Ayırt Etme

4.2.3.1.4. Örneklendirme

4.2.3.1.5. Analoji

5. öğrenme temelleridir

5.1. Üç Temel İlke

5.1.1. İkili Kanal

5.1.2. Sınırlı Kapasite

5.1.3. Etkin İşleme

5.2. Üç Temel Bellek

5.2.1. Algısal Bellek

5.2.2. İşleyen Bellek

5.2.3. Uzun Süreli Bellek

5.3. Üç Temel Bilişsel Süreç

5.3.1. Seçme

5.3.2. Örgütleme

5.3.3. Bütünleştirme

5.4. Beş Tür Bilgi Birikimi

5.4.1. Olgular

5.4.2. Kavramlar

5.4.3. Süreçler

5.4.4. Stratejiler

5.4.5. İnanışlar

6. öğrenme kuramlarıdır

6.1. Bilişsel Öğrenme Kuramı

6.1.1. modelde yer alan unsurlar

6.1.1.1. Dış Ortamdan Alınan Uyarıcılar

6.1.1.2. Algısal Kayıt

6.1.1.3. Kısa Süreli Bellek

6.1.1.4. Uzun Süreli Bellek

6.1.2. bellek türleri

6.1.2.1. Uzun Süreli Bellek

6.1.2.1.1. İşlemsel

6.1.2.1.2. Anısal

6.1.2.1.3. Anlamsal

6.1.2.2. Kısa Süreli Bellek

6.1.2.3. Çalışan Bellek

6.1.2.3.1. Merkez Yürütücü

6.1.2.3.2. Ayrıştırıcı Döngü

6.1.2.3.3. Görsel/Uzamsal Taslak Yüzey

6.1.3. kontrol süreçleridir

6.1.3.1. Tanıma

6.1.3.2. Tekrar

6.1.3.3. Örgütleme

6.1.3.4. Anlamlandırma

6.1.4. kuram türleridir

6.1.4.1. Üst Biliş

6.1.4.1.1. iki temel adımıdır

6.1.4.2. Durumlu Öğrenme

6.1.4.2.1. beş temel adımıdır

6.1.4.2.2. stratejileridir

6.1.4.3. Sunuş Yoluyla Öğrenme (Ausubel)

6.1.4.3.1. ön örgütleyicileridir

6.1.4.3.2. safhalarıdır

6.1.4.4. Buluş Yoluyla Öğrenme (Bruner)

6.1.4.4.1. düşünme çeşitleridir

6.1.4.4.2. bilişsel gelişim modlarıdır

6.1.4.5. Sosyal Bilişsel Öğrenme (Bandura)

6.1.4.5.1. iki çeşit öğrenme

6.1.4.5.2. kuram ilkeleridir

6.2. Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı

6.2.1. üçe ayrılır

6.2.1.1. Bilişsel Gelişim Kuramı (Piaget)

6.2.1.1.1. gelişim dönemleridir

6.2.1.1.2. kavramlarıdır

6.2.1.2. Sosyal Bilişsel Gelişim Kuramı (Vygotsky)

6.2.1.2.1. gelişim dönemleridir

6.2.1.2.2. kavramlarıdır

6.2.1.3. Tam Öğrenme Modeli (Bloom)

6.2.1.3.1. ana değişkenleridir

7. sürecini etkileyen faktörlerdir

7.1. Öğretimin Düzenlenmesi

7.2. Öğrenen Özellikleri

7.3. Öğrenme Bağlamı

7.4. Öğrenme Süreçleri

7.5. Öğrenme Çıktıları

7.6. Çıktı Performansı

8. öğretim stratejileridir

8.1. Doğrudan Öğretim Stratejileri

8.2. Dolaylı Öğretim Stratejileri

8.3. Sorgulama Stratejileri

8.4. Öz Yönelimli Stratejiler

8.5. İşbirlikli Stratejiler

9. öğrenen özelliği türleridir

9.1. Bilişsel

9.1.1. özellikleridir

9.1.1.1. Zeka Bölümü

9.1.1.2. Yetenek Türü/Düzeyi

9.1.1.3. Bilişsel Gelişim Düzeyi

9.1.1.4. Dil Gelişim Düzeyi

9.1.1.5. Sözcük Bilgisi Düzeyi

9.1.1.6. Görsel Okuryazarlık Düzeyi

9.1.1.7. Bilişse Stili

9.1.1.8. Öğrenme Stratejileri

9.1.1.9. Ön Bilgi Düzeyi

9.2. Duyuşsal

9.2.1. özellikleridir

9.2.1.1. Kişilik Yapısı

9.2.1.2. İlgileri

9.2.1.3. Güdülenme Türü/Düzeyi

9.2.1.4. Akademik Benlik Algısı

9.2.1.5. Kaygı Düzeyi

9.2.1.6. Denetim Odağı

9.2.1.7. Epistemolojik İnançları

9.2.1.8. Öz-Yeterlik Algısı

9.2.1.9. Diğer İnançları

9.3. Toplumsal

9.3.1. özellikleridir

9.3.1.1. Akran İlişkileri

9.3.1.2. Otoriteye Karşı Tepkisi

9.3.1.3. Ahlaki Gelişim Düzeyi

9.3.1.4. İşbirliği/Yarışma Yapma Eğilimi

9.3.1.5. Irksal Kökeni

9.3.1.6. Sosyo Ekonomik Düzeyi

9.3.1.7. Aile Yapısı ve Desteği

9.4. Fizyolojik

9.4.1. özellikleridir

9.4.1.1. Duyusal Algılama

9.4.1.2. Beynin Bilgi İşleme Kapasitesi

9.4.1.3. Genel Sağlık Durumu

9.4.1.4. Yaşı

10. bireysel farklılıklardır

10.1. Zeka/Yetenek

10.2. İlgiler

10.3. Öğrenme Biçimi

10.4. Ön Bilgi

10.5. Güdülenme

10.6. Kişilik Yapısı

10.7. Denetim Odağı

10.8. Epistemolojik İnançlar

10.9. Öz Yeterlik

10.10. Cinsiyet

11. .

12. öğrenme yaklaşımlarıdır

12.1. Derin Öğrenme

12.2. Yüzeysel Öğrenme

13. öğrenme yöntem ve teknikleridir

13.1. İşbirlikli Öğrenme

13.1.1. özellikleridir

13.1.1.1. Olumlu Bağlılık

13.1.1.2. Ferdi Sorumluluk

13.1.1.3. Grupların ve Grup Ruhunun Oluşturulması

13.1.1.4. Öğretmenin Rolü

13.1.1.5. Yüz Yüze Etkileşim

13.1.1.6. Ödüller

13.1.2. teknikleridir

13.1.2.1. Öğrenci Grupları-Başarı Bölümleri Tekniği

13.1.2.2. Takım Turnuva Tekniği

13.1.2.3. Takım Destekli Bireyselleştirme

13.1.2.4. Ayrılıp Birleştirme Tekniği

13.1.2.5. Takım Etkinliği

13.1.2.6. Karşılıklı Sorgulama

13.1.2.7. İkili Denetim

13.1.2.8. Akran Öğretimi

13.1.2.9. Dedikodu

13.2. Proje Tabanlı Öğrenme

13.2.1. temel adımlarıdır

13.2.1.1. Hedeflerin Belirlenmesi

13.2.1.2. Yapılacak İşin ya da Ele Alınacak Konunun Belirlenip, Tanımlanması

13.2.1.3. Takımların Oluşturulması

13.2.1.4. Sonuç Raporunun Özelliklerinin ve Sunuş Biçiminin Belirlenmesi

13.2.1.5. Çalışma Takviminin Oluşturulması

13.2.1.6. Kontrol Noktalarının Belirlenmesi

13.2.1.7. Değerlendirme Ölçütlerinin ve Yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi

13.2.1.8. Bilgilerin Toplanması.

13.2.1.9. Bilgilerin Örgütlenip, Raporlaştırılması.

13.2.1.10. Projenin Sunulması

14. öğrenme modelleridir

14.1. ARCS Motivasyon Modeli

14.1.1. adımlarıdır

14.1.1.1. Dikkat

14.1.1.2. Uygunluk

14.1.1.3. Güven

14.1.1.4. Doyum

14.2. Her An Her Yerde Öğrenme (Ubiquitous)

14.2.1. bileşenleridir

14.2.1.1. Hareketlilik

14.2.1.2. Gömülü

14.2.2. özellikleridir

14.2.2.1. Kalıcılık

14.2.2.2. Erişilebilirlik

14.2.2.3. Yakınlık

14.2.2.4. İnteraktiflik

14.2.2.5. Durumlu Öğretim Aktiviteleri

14.2.2.6. Uyumluluk

14.3. Yaygın Öğrenme

14.3.1. öğrenme kanallarıdır

14.3.1.1. Resmi

14.3.1.2. Resmi Olmayan

14.3.1.3. Sosyal