Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đào Tạo by Mind Map: Đào Tạo

1. Định nghĩa

1.1. Một hoạt động thường xuyên định kỷ

1.2. nhằm mục đích cải thiện năng lực của nhân viên

1.2.1. Skill

1.2.2. Knowledge

1.2.3. Attitude

1.3. Phục vụ mục tiêu kinh doanh hiện tại hoặc định hướng trong tương lai của công ty

1.3.1. SOP

1.3.2. JDs

1.3.3. KPIs

1.3.4. Scorecard

2. phân tích nhu cầu đào tạo

2.1. Xác định nguyên nhân nhân viên kém hiệu quả

2.1.1. Thiếu động lực

2.1.2. Thiếu nguồn lực

2.1.3. Thiếu năng lực

2.1.3.1. Đây là đối tượng cần đào tạo

3. Các phương pháp đào tạo

3.1. Các khóa học

3.2. coaching

3.3. shadowing

3.4. mentoring

3.5. Sharing

3.6. Team build

3.7. Observing

4. Các phương pháp đào tạo được sử dụng trong training doanh nghiệp

4.1. Thuyết giảng

4.1.1. Ưu

4.1.1.1. Kiến thức đúng và đủ

4.1.2. Khuyết

4.1.2.1. Buồn ngủ

4.1.2.2. Mất sức người thuyết giảng

4.2. Thảo luận nhóm

4.3. Diễn vai

4.4. Game

4.5. Giải quyết tình huống

4.6. Brainstorm

4.7. Phản biện