El Paisatge Agrari

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
El Paisatge Agrari by Mind Map: El Paisatge Agrari

1. Factors que el determinen

1.1. Humans (acció de l'home)

1.1.1. Desenvolupament cultural i econòmic (tecnologia)

1.1.2. Pressió demográfica o volum de població (intensitat d'aprofitament del sòl)

1.1.3. Cultura i tradició (tipus de producte i sistema d'explotació)

1.2. Físics (naturalesa)

1.2.1. Clima (pluges i temperatures)

1.2.2. Relleu (pla o muntanya)

1.2.3. Fertilitat del sòl (tipus de producte i rendiment)

2. Elements del paisatge

2.1. Elements morfologics

2.1.1. Habitat rural (conjunt d'habitatges i edificis)

2.1.1.1. Concentrat (zones seques, edificis junts)

2.1.1.2. Dispers (zones amb aigua, edificis separats)

2.1.2. Parcel·les (unitats bàsiques de conreu)

2.1.2.1. Camps oberts/Openfield (sense parets ni bardisses)

2.1.2.2. Camps tancats/Bocage (amb parets i bardisses)

2.2. Sistemes de conreu

2.2.1. Segons l'aprofitament de la parcel·la

2.2.1.1. Agricultura intensiva (aprofitar tot l'espai)

2.2.1.1.1. Alta productivitat (molta tecnologia, països desenvolupats)

2.2.1.1.2. Baixa productivitat (molta mà d'obra, països subdesenvolupats)

2.2.1.2. Agricultura extensiva (una part en guaret)

2.2.1.2.1. Alta productivitat (molta tecnologia, països desenvolupats)

2.2.1.2.2. Baixa productivitat (molta mà d'obra, països subdesenvolupats)

2.2.2. Segons les associacions de plantes

2.2.2.1. Policultiu/Policonreu (+1 cultiu en 1 espai agrícola)

2.2.2.2. Monocultiu/Monoconreu (1 cultiu en 1 espai agrícola)

2.3. Altres sistemes de conreu

2.3.1. Sistemes

2.3.1.1. Secà (pluja)

2.3.1.2. Regadiu (regat per l'home)

2.3.2. Tipus

2.3.2.1. Herbacis (herba; cereals)

2.3.2.2. Arbustius (arbust; canya de sucre)

2.3.2.3. Arboris (arbre; arbres fruiters)

2.4. Propietat de la terra

2.4.1. Extensió

2.4.1.1. Minifundi (-10 ha)

2.4.1.2. Explotació mitjana (10-100 ha)

2.4.1.3. Gran explotació (100-200 ha)

2.4.1.4. Latifundi (+250 ha)

2.4.2. Règim d'explotació

2.4.2.1. Directe (pagés propietari)

2.4.2.2. Indirecte (pagés no és propietari)

2.4.2.2.1. Parceria (cedir a canvi d'una part de la collita)

2.4.2.2.2. Arrendament (cedir a canvi d'un lloguer)

2.4.2.2.3. Jornalers (treballador que cobra per jornada)

2.4.2.3. Terres Comunals (pertanyen al municipi)

2.4.3. Destí de la producció

2.4.3.1. Agricultura d'autoconsum (per consum propi)

2.4.3.2. Agricultura de mercat (per vendre al mercat)