ÁLLAMVIZSGA MA - SZAKIRODALOM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÁLLAMVIZSGA MA - SZAKIRODALOM by Mind Map: ÁLLAMVIZSGA MA - SZAKIRODALOM

1. Ajánlott szakirodalom

1.1. Aczél Petra: Meggyőző kommunikáció. A tervezés, az üzenet, a kód és a hatás retorikája. In: Simigné Fenyő Sarolta (szerk.): A meggyőzéstől a manipulációig. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2009. 15–32.

1.2. Angelusz Róbert – Éber Márk Áron – Gecser Ottó (szerk.): Társadalmi rétegződés olvasókönyv TÁMOP 2010-201. Digitális Tankönyvtár, 2010. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_19_Tarsadalmi_retegzodes_olvasokonyv_szerk_Gecser_Otto/adatok.html

1.3. Arapovics Mária: Felnőttek tanulása közművelődési és közgyűjteményi intézményekben. In: Henczi Lajos (szerk.): A szak- és felnőttképzés szervezésének gyakorlata. Henczi Lajos, RAABE, 2011. jan.

1.4. Csizmadia Zoltán: Putnam, Robert D.: Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community. Simon&Schuster, New York, 2000. In: Szociológiai Szemle 2002/3. 183-193. http://www.szociologia.hu/dynamic/0203csizmadia.htm

1.5. Európa kézikönyv az élethosszig tartó tanulásról. Magyar Népfőiskolai Társaság – Szent István Egyetem, Budapest 2001. 22-42. 84-90., 113-142.

1.6. Az Európai Parlament és Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról 2006/962/EK. In: Tanár-továbbképzési Füzetek III. kötet. Andragógiai ismeretek. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2008. 163-177. site.nive.hu/hefop351/ttk/download.php?filename=3_kotet_b5.pd

1.7. A felnőttképzés módszertani kérdései. Tanár-továbbképzési Füzetek IV. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2008. – A tételekkel összefüggő fejezetek site.nive.hu/hefop351/ttk/download.php?filename=4_kotet_b5.pdf

1.8. Felnőttkori tanulás: soha nem késő tanulni Az Európai Közösségek Bizottságának Közleménye, COM (2006) 614 Budapest http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1449397209212&uri=CELEX:52006DC0614

1.9. Feketéné Szakos Éva: A felnőttek tanulása és oktatása – új felfogásban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010. 1-70.

1.10. Gelencsér Katalin: A tudás, a megismerés és a társas megértés öröme. Művelődéstörténeti és közművelődés-elméleti tanulmányok. Tinta Kiadó – Gödöllő Művészetek Háza – ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, 2010.

1.11. Görög Mihály: Bevezetés a projektmenedzsmentbe. Aula Kiadó, Budapest, 2001.

1.12. Henczi Lajos – Murvai László: Projekttervezés és projektmenedzsment. Saldo Zrt., Budapest, 2012. 73-136.

1.13. Henczi Lajos: Tudásmaraton. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2011., 24-195. o.

1.14. Henczi Lajos (szerk.): Felnőttoktató. A felnőttek tanításának-tanulásának elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 2009. 84-88., 163-209., 379-429., 408-412. és 452-472.

1.15. Henczi Lajos: Felnőttképzési és intézményi menedzsment. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest, 2014.

1.16. Kálmán Anikó: Az oktatástól az önálló tanulásig Tanulás Támogatás Útmutató Füzetek. BME APPI Műszaki Pedagógia Tanszék, Budapest, 2009. 52-105., 118-148. 195-213.

1.17. Kiss Endre – Varga Csaba. A legutolsó utolsó esély. Új Valóság és Új Vízió. Stratégiakutató Intézet, Nagykovácsi, 2001. 1-384.

1.18. Kovács Ilma: Az elektronikus tanulásról a 21. század első éveiben. Budapest, 2011. http://mek.oszk.hu/09100/09190

1.19. Kovalcsik József: A kultúra csarnokai. A közösségi művelődés színterei - utópiák, mozgalmak, társadalomszervezés. A művelődési otthonok kialakulása. Serdián Kft., Budapest, 2003. (nemzetközi áttekintés)

1.20. Közös jövőnk. Vitairat a közösségi művelődés megújításának stratégiájáról. Szerkesztők: Beke Márton és Ditzendy Károly Arisztid. Hajdú-Bihar Megyei Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ, Debrecen, 2011.

1.21. Kraiciné Szokoly Mária: Felnőttképzési módszertár, Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2004. 69-155.

1.22. Kraiciné Szokoly Mária: Pedagógus-andragógus szerepek és kompetenciák az ezredfordulón. ELTE Eötvös Kiadó 2007. 61-77.

1.23. Kraiciné Szokoly Mária: Pályázatírás - projektmenedzsment (elektronikus oktatási segédanyag)

1.24. Kraiciné Szokoly Mária: Új kihívások az oktatás-képzés világában: a tudásmenedzsment és a tanuló szervezetek fogalma. In: Henczi Lajos (szerk.): A szak- és felnőttképzés szervezésének gyakorlata. RAABE, 2011. január. 1-19.

1.25. Kraiciné Szokoly Mária – Csoma Gyula: Bevetés az andragógia elméletébe és módszertanába. ELTE, Budapest, 2012. 67-245. http://kraicineszokolymaria.hu/wp-content/uploads/2012/12/modszertar-2.pdf

1.26. Lengyel György – Szántó Zoltán (szerk.): A gazdasági élet szociológiája, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2005. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_02_Lengyel_Gyorgy-Szanto_Zoltan_szerk_A_gazdasagi_elet_szociologiaja/index.html

1.27. Merriam, S.B.; Bierema, Laura (2013): Adult learning: Linking theory and Practice. Jossey-Bass.

1.28. Striker Sándor: A felnőttoktatás, mint kulturális válasz Európában. In: Szabolcs Éva (szerk.): Neveléstudomány – reflexió – innováció. Gondolat 2010. 52-70.

1.29. Striker Sándor: Időskorúak képzési igényei Európában. In: Sz. Molnár Anna: Az idős felnőtt rétegek (45 év felettiek) felnőttképzési igényei és képzési lehetőségei. NSZFI Felnőttképzési Kutatási Füzetek, 2005. 95-126. http://site.nive.hu/konyvtar/content/edoc/files/15szmolnar.pdf

1.30. Sz. Molnár Anna: A tanuló felnőtt. In: Pedagógusképzés, 2009/2-3. 199-218. http://www.diral.hu/publikaciok/A_tanul%C3%B3_feln%C5%91tt.pdf

1.31. Tót Éva: A formális képzésen kívül szerzett tudás és annak elismerése. Az európai gyakorlat tanulságai. Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest, 2006.

1.32. Tót Éva: A munkavégzéshez kapcsolódó informális tanulás. Felsőoktatási Kutatóintézet, Kutatás Közben sorozat (273. szám) Budapest, 2006. www.edu-online.eu/hu/letoltes.php?fid=kutatas_kozben/308

1.33. Virág Irén (2013): Tanuláselméletek és tanulási-tanítási stratégiák. http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/2011-0021_04_tanulaselmeletek_es_tanitasi-tanulasi_strategiak_pdf/04_tanulaselmeletek_es_tanitasi-tanulasi_strategiak.pdf

1.34. Zachár László: Az egész életen át tartó tanulás tartalma és a hazai felnőttképzési rendszer In: Tanár-továbbképzési Füzetek I. kötet: A felnőttképzés rendszere. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2008. 15-86. site.nive.hu/hefop351/ttk/download.php?filename=1_kotet_b5.pdf

1.35. Zrinszky László: A tudás, mint andragógiai probléma (Tanulás az egész életen át) In: Magyar Pedagógia 2002. 102. évf. 2. szám, 131-144. http://www.pukanszky.hu/eloadasok/Selye_Andragogia/Zrinszky_L%E1szl%F3_tanulm%E1ny.pdf

1.36. Zrinszky László: A felnőttképzés tudománya. Bevezetés az andragógiába. OKKER Oktatási Iroda, 2008. 122-130.

1.37. Zrinszky László: A felnőttképzési és befolyásolási célú kommunikáció. Felnőttképzési közlemények I. ELTE, Budapest, 2000.