Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CYTOSTATIKA by Mind Map: CYTOSTATIKA

1. RASTLINNÉ ALKALOIDY

1.1. z barvínku

1.1.1. inhibítory mitózy, väzbou na tubulín rozruší bunkové mikrotubuly

1.1.1.1. vinkristin

1.1.1.2. vinblastin

1.1.1.3. vinorelbin

1.2. z tisu

1.2.1. znemožní funkciu mit. vretienka, zastaví delenie bunky

1.2.1.1. docetaxel

1.2.1.2. paklitaxel

1.3. podofylotoxíny (z mandragory)

1.3.1. etoposid

1.3.2. teniposid

1.3.3. inhibícia topoizomerázy II., zlomy v reťazci v dvojzávitnici DNA

2. ALKYLAČNÉ LIEČIVÁ

2.1. deriváty dusíkatého yperitu

2.1.1. cyklofosfamid

2.1.1.1. IN: hematologické malignity, solídne tumory

2.1.1.1.1. NÚ: typické pre skupinu+ hemoragická cystitída- akroleín, nutná hydratácia, MESNA

2.1.2. isofosfamid

2.1.2.1. liečba lymfomov

2.1.3. chlorambucil

2.1.3.1. účinok na lymf, tkaň

2.1.4. melfalan

2.1.4.1. myelom, myelosupresia

2.2. deriváty nitrosomočoviny

2.2.1. karmustin

2.2.2. lomustin

2.2.3. fotemustin

2.3. rozpustné v tukoch, aktivované neenz, rozkladom

2.4. IN: mozgové nádory& metastáz

2.5. NÚ: toxicita na kost. dreň

2.6. platinové cytostatiká

2.6.1. cisplatina

2.6.1.1. IN: ovariálny& testikulárny karcinóm, nádory oblasti hlavy, krku

2.6.1.2. NÚ: nauzea, vracanie(emetogén), neurotoxicita-tinnitus, nefrotoxicita, myelotoxicita

2.6.2. karbolatina

2.6.2.1. menej NÚ, II. gen.

2.6.3. oxaliplatina

2.6.3.1. III. gen, obmedzená toxicita

2.6.3.2. IN: metastázujúci kolorektálny karcinom

2.7. ostatné alkylujúce liečivá

2.7.1. busulfan

2.7.1.1. selektívny ú. na kost, dreň

2.7.1.2. IN: chronická granulocytárna leukémia- imunosupresívum v transplantológii

2.7.2. dakarbazin

2.7.2.1. účinný u maligného melanomu

2.7.2.2. NÚ: myelotoxicita, nauzea, zvracanie

2.7.3. prokarbazin

2.7.4. mitomycin

2.7.4.1. IN: karcinom jícnu, žalúdku, kolorekta, pankreasu

2.7.5. streptozocin

2.7.5.1. afinita k Langerhansovým ostruvkum

2.7.5.2. selektívne ničí beta- bunky pankreasu

3. KAMPTOTECÍNY

3.1. inhibujú topoizomerázu I

3.2. vznik zlomov v DNA

3.3. topotekan

3.3.1. terapia vaječníkov, krčka maternice

3.4. irinotekan

3.4.1. terapia kolorektálneho karcinómu

4. ANTIMETABOLITY

4.1. analógy kyseliny listovej (antifoláty)

4.1.1. metotrexát

4.1.1.1. IN: hematologické malignity& solídne nádory

4.1.1.1.1. antagonista-luekovorin

4.1.1.1.2. imunosupresivum

4.1.2. ratiltrexed

4.1.2.1. MÚ: inhibícia thymidylát syntázy

4.1.2.2. IN: kolorektálny karcinom

4.1.3. pemetrexed

4.1.3.1. IN: nemalobunkový bronchogénny karcinóm

4.2. analógy pyrimdínu

4.2.1. cytarabin

4.2.1.1. IN: akútne leukémie

4.2.1.2. NÚ: emetogénny, stomatitída, útlm kost. drene

4.2.2. gemcitabin

4.2.2.1. IN: pankreas, nádory pankreasu, pľúc, prsníkov, ovarií,

4.2.3. 5-fluorouracil

4.2.3.1. NÚ: myelosupresia, mukozitída, mozečková ataxie

4.2.4. floxuridin

4.2.4.1. jaterné metastaze

4.3. analógy purínu

4.3.1. 6- merkaptopurin

4.3.1.1. liečba ALL u detí, imunosupresívum

4.3.1.2. NÚ: pošk, kostná dreň, nauzea, zvracanie, polymorfismus thiopurin-S-methyltransferázy vede vysokému riziku NÚ

4.3.2. 6- thioguanin

4.3.2.1. bunková bioaktivácia

4.3.2.2. liečba leukémií

4.3.2.3. myelotoxicita

4.3.3. fludarabin

4.3.4. kladribin

4.3.5. pentostatin

4.3.6. F,K+P- inhibítory adenozindeaminázy

4.3.6.1. malignity lymf, systému

4.3.6.2. NÚ: myelosupresia

5. CYTOSTATICKÉ ANTIBIOTIKÁ

5.1. IN: lymfómy, myelom, myeloídna leukémia

5.2. NÚ: kardiotoxicita

5.3. doxorubicin

5.4. daunorubicin

5.5. epirubicin

5.6. mitoxantron

5.6.1. nekovalentné väzby medzi reťazcami DNA,

5.6.2. IN: AML, lymfomy, nádory vaječníkov, prsníkov

6. STEROIDNÉ HORMÓNY

6.1. antiestrogény

6.1.1. blokáda transkripcie génov regulovaných estrogénmi

6.1.1.1. toremifen

6.1.1.2. tamoxifen

6.1.2. nesteroídne anties., nižšia afinita k estr. receptorom

6.1.2.1. prevencia: dexrazoxan

6.1.3. parciálni antagonisti, bránia úbytku kost, drene

6.2. antiandrogény

6.2.1. cyproteron

6.2.1.1. steroídny a. brzdí premenu testosterónu na DHT

6.3. nesteroidní antiandrogeny, blokují vychytávání testosteronu buňkami cílové tkáně a vazbu androgenů na androgenní rcp

6.3.1. flutamid

6.3.2. bikalutamid

6.4. inhibítory aromatáz

6.4.1. Brání konverzi androgenů na estrogeny – tlumí tak tvorbu estrogenů z androgenů v nadledvinách

6.4.1.1. letrozol

6.4.1.2. anastrozol

6.4.1.3. exemestan

6.5. analógy gonadrenalínu

6.5.1. "chemická kastrácia"

6.5.2. IN: karcinóm prostaty, prsníkov

6.5.2.1. goserelin

6.5.2.2. triptorelin

6.5.2.3. leupropelin

6.6. glukokortikoidy

6.6.1. vedú k rozpadu lymfocytov- zmenšenie lymf, uzlín

6.6.2. IN: akutní leukémie, lymfomy, hematologické malignity

6.6.2.1. prednisolon

6.6.2.2. dexametason

7. OSTATNÉ CYTOSTATIKÁ

7.1. L-asparagináza

7.1.1. spôsobí nedostatok L-asparagínu-zánik nád. buniek, terapia lymfoblastových leukémií, lymfómy u detí

7.1.2. NÚ: vplyv na koaguláciu

7.2. IN: mnohočetného myelomu, pro známý teratogenní účinek ale přísně jen v programu prevence početí

7.2.1. inhibují neoangiogenezi a sekreci prozánětlivých cytokinů

7.2.2. thalidomid

7.2.3. lenalidomid

7.3. tretinoin

7.3.1. metabolit vit. A

7.3.2. indukuje diferenciaci a terminální dělení buněk

7.3.3. IN: promyelocytární leukémie