Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การทำแผล by Mind Map: การทำแผล

1. วัตถุประสงค์

1.1. 1. ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่แผลทางผิวหนัง

1.1.1. บรรยายแบบมีส่วนร่วม

1.2. 2.ป้องกันไม่ให้แผลได้รับอันตรายเพิ่มขึ้น

1.3. ช่วยกระตุ้นให้แผลหายเร็วขึ้น

2. ชนิดของการทำแผล

2.1. 1. การทำแผลแบบแห้ง (dry dressing)

2.1.1. การทำแผลสะอาด แผลปิด แผลที่ไม่มีการ อักเสบเป็นแผลเล็ก ๆ ที่ไม่มีสิ่งขับหลั่งมาก

2.2. 2.การทำแผลแบบเปียก (wet dressing)

2.2.1. การทำแผลที่มีลักษณะเป็นแผลเปิด แผล อักเสบติดเชื้อ แผลที่มีสิ่งขับหลั่งมาก

3. ขั้นตอนการทำแผล

3.1. การทำแผลแบบแห้ง

3.1.1. 1.ใส่ถุงมือ

3.1.2. 2.ใช้มือหยิบผ้าปิดแผลเดิมออกโดยยึดหลักปราศจากเชื้อ

3.1.3. 3. เปิดชุดทำแผล

3.1.4. 4. ใช้ปากคีบมีเขี้ยวคีบสำลีชุบแอลกอฮอล์70% นำไปเช็ดขอบแผลและวนออกนอกแผล สำลีที่ใช้แล้วให้ทิ้งลงในภาชนะรองรับ

3.1.5. 5.ปิดแผลด้วยผ้าก๊อซและติดพลาสเตอร์ตามแนวขวางของลำตัว

3.2. การทำแผลแบบเปียก

3.2.1. 1. ใส่ถุงมือ

3.2.2. 2. เปิดแผลโดยยึดหลักปราศจากเชื้อ

3.2.3. 3. เปิดชุดทำแผล

3.2.4. 4. ใช้ปากคีบมีเขี้ยวคีบสำลีชุบแอลกอฮอล์70% นำไปเช็ดชิดขอบแผลและวนออกนอกแผลสำลีที่ใช้ทำความสะอาดแล้วให้ทิ้งลงในชามรูปไต

3.2.5. 5. ใช้มือสองข้างหยิบปากคีบข้างละหนึ่งอัน คีบผ้าก๊อซชุบ normal saline บิดพอหมาด เช็ดทำความ สะอาดภายในแผลจนแผลสะอาด

3.2.6. 6. ใช้ปากคีบหยิบผ้าก๊อซหนึ่งข้างชุบ normal saline และใช้มืออีกข้างหยิบปากคีบเพื่อบิดผ้าก๊อซที่ ชุบ normal saline นั้น ให้พอหมาด วางในแผล แล้วใช้ผ้าก๊อซวางทับ

3.2.7. 7. ปิดแผลด้วยผ้าก๊อซและติดพลาสเตอร์ตามแนวขวางของลำตัว

4. อุปกรณ์การทำแผล

4.1. ชุดทำแผลที่ปราศจากเชื้อ

4.2. น้ ายาทำความสะอาดแผล โดยทั่วไปคือ 0.9% NSS

4.3. อะซิโตนหรือโลชั่นเช็ดคราบพลาสเตอร์ออก

4.4. ถุงมือปราศจากเชื้อ

4.5. ชามรูปไต

4.6. พลาสเตอร์

5. รูปแบบการสอน

5.1. บรรยายแบบมีส่วนร่วม