การดูดเสมหะ

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การดูดเสมหะ by Mind Map: การดูดเสมหะ

1. ดูดอย่างไร

1.1. ขั้นเตรียม

1.1.1. ล้างมือให้สะอาดก่อนดูดเสมหะ

1.1.2. บอกผู้ป่วยว่าจะดุูดเสมหะ

1.1.3. ฟังเสียงปอด

1.1.4. ตรวจสอบเครื่องดูดเสมหะ

1.1.4.1. ความดัน

1.1.4.1.1. ผู้ใหญ่ประมาณ 100-120 มม.ปรอท

1.1.4.1.2. เด็กประมาณ 70-80 มม.ปรอท

1.1.5. จัดท่านอนศีรษะสูงเล็กน้อยประมาณ 15 องศา

1.1.6. ให้ออกซิเจนก่อนดูด 2-3 นาที

1.2. ขั้นดูด

1.2.1. สวมถุงมือสะอาด

1.2.2. จับสายดูดเสมหะต่อเข้ากับหัวต่อเครื่องดูดเสมหะ มืออีกข้างเปิดเครื่องดูดเสมหะ

1.2.3. ใส่สายดูดเสมหะลงไปบริเวณที่มีเสมหะมากและไม่มีข้อห้ามใดๆ

1.2.4. ใช้นิ้วปิดรูตรงหัวข้อต่อ

1.2.5. ค่อยๆหมุนสายยางไปรอบๆ และค่อยๆ ดึงสายดูดเสมหะออกมาช้าๆ

1.2.5.1. ใช้เวลาในการดูดเสมหะไม่นานเกิน 10-15 วินาที

1.2.6. จุ่มปลายสายดูดเสมหะลงในขวดน้ำที่สะอาด ดูดน้ำผ่านสายดูดเสมหะเพื่อชะล้างภายในสาย

1.2.7. ปลดปลายสายดูดเสมหะทิ้ง

1.2.8. เช็ดปลายสายที่ต่อกับสายดูดเสมหะด้วยสำลีแอลกอฮอล์ 70%

1.2.9. หลังดูดเสมหะควรให้ออกซิเจน 100% หรือประมาณ 10 ลิตร/นาที

1.3. ขั้นประเมิน

1.3.1. ฟังเสียงการทำงานของปอดภายหลังการดูดเสมหะ

1.3.2. O sat > 95%

2. วัตถุประสงค์

2.1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูดเสมหะ

2.2. ตระหนักถึงความสำคัญของการดูดเสมหะ

2.3. สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติการพยาบาลในการดูดเสมหะผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

3. มีกี่ประเภท

3.1. ทางจมูกและปาก

3.1.1. ขับเสมหะออกจากทางเดินหายใจส่วนบน

3.1.2. กระตุ้นให้เกิดการไอขับเสมหะ

3.1.3. ป้องกันการสำลักสิ่งแปลกปลอมเข้าปอด เช่น น้ำ เลือด อาเจียน

3.2. ทางท่อหายใจและท่อเจาะคอ

4. ดูดเมื่อไหร่

4.1. มีเสมหะอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน ไม่สามารถไอขับเสมหะออกมาได้

4.1.1. หายใจเสียงดัง ได้ยินเสียงเสมหะ

4.1.2. กระสับกระส่าย

4.1.3. PR + RR เพิ่มขึ้นกว่าปกติ

4.1.4. ฟังเสียงปอดได้ยินเสียงเสมหะ

4.1.5. ไอไม่มีประสิทธิภาพที่จะขับเสมหะออกได้

4.1.6. เสมหะเหนียวและมีจำนวนมาก

4.1.7. ช่วย on ET tube