การดูดเสมหะ

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การดูดเสมหะ by Mind Map: การดูดเสมหะ

1. ดูดเมื่อไหร่

1.1. มีเสมหะอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน ไม่สามารถไอขับเสมหะออกมาได้

1.1.1. หายใจเสียงดัง ได้ยินเสียงเสมหะ

1.1.2. กระสับกระส่าย

1.1.3. PR + RR เพิ่มขึ้นกว่าปกติ

1.1.4. ฟังเสียงปอดได้ยินเสียงเสมหะ

1.1.5. ไอไม่มีประสิทธิภาพที่จะขับเสมหะออกได้

1.1.6. เสมหะเหนียวและมีจำนวนมาก

1.1.7. ช่วย on ET tube

2. มีกี่ประเภท

2.1. ทางจมูกและปาก

2.1.1. ขับเสมหะออกจากทางเดินหายใจส่วนบน

2.1.2. กระตุ้นให้เกิดการไอขับเสมหะ

2.1.3. ป้องกันการสำลักสิ่งแปลกปลอมเข้าปอด เช่น น้ำ เลือด อาเจียน

2.2. ทางท่อหายใจและท่อเจาะคอ

3. ดูดอย่างไร

3.1. ขั้นเตรียม

3.1.1. ล้างมือให้สะอาดก่อนดูดเสมหะ

3.1.2. บอกผู้ป่วยว่าจะดุูดเสมหะ

3.1.3. ฟังเสียงปอด

3.1.4. ตรวจสอบเครื่องดูดเสมหะ

3.1.4.1. ความดัน

3.1.4.1.1. ผู้ใหญ่ประมาณ 100-120 มม.ปรอท

3.1.4.1.2. เด็กประมาณ 70-80 มม.ปรอท

3.1.5. จัดท่านอนศีรษะสูงเล็กน้อยประมาณ 15 องศา

3.1.6. ให้ออกซิเจนก่อนดูด 2-3 นาที

3.2. ขั้นดูด

3.2.1. สวมถุงมือสะอาด

3.2.2. จับสายดูดเสมหะต่อเข้ากับหัวต่อเครื่องดูดเสมหะ มืออีกข้างเปิดเครื่องดูดเสมหะ

3.2.3. ใส่สายดูดเสมหะลงไปบริเวณที่มีเสมหะมากและไม่มีข้อห้ามใดๆ

3.2.4. ใช้นิ้วปิดรูตรงหัวข้อต่อ

3.2.5. ค่อยๆหมุนสายยางไปรอบๆ และค่อยๆ ดึงสายดูดเสมหะออกมาช้าๆ

3.2.5.1. ใช้เวลาในการดูดเสมหะไม่นานเกิน 10-15 วินาที

3.2.6. จุ่มปลายสายดูดเสมหะลงในขวดน้ำที่สะอาด ดูดน้ำผ่านสายดูดเสมหะเพื่อชะล้างภายในสาย

3.2.7. ปลดปลายสายดูดเสมหะทิ้ง

3.2.8. เช็ดปลายสายที่ต่อกับสายดูดเสมหะด้วยสำลีแอลกอฮอล์ 70%

3.2.9. หลังดูดเสมหะควรให้ออกซิเจน 100% หรือประมาณ 10 ลิตร/นาที

3.3. ขั้นประเมิน

3.3.1. ฟังเสียงการทำงานของปอดภายหลังการดูดเสมหะ

3.3.2. O sat > 95%

4. วัตถุประสงค์

4.1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูดเสมหะ

4.2. ตระหนักถึงความสำคัญของการดูดเสมหะ

4.3. สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติการพยาบาลในการดูดเสมหะผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง