การล้างมือ 7 ขั้นตอน

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การล้างมือ 7 ขั้นตอน by Mind Map: การล้างมือ 7 ขั้นตอน

1. ขั้นตอน

1.1. 1. ฝ่ามือถูกัน

1.2. 2. ฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้วมือ

1.3. 3. ฝ่ามือถูกฝ่ามือและซอกนิ้วมือ

1.4. 4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ

1.5. 5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ

1.6. 6. ปลายนิ้วถูฝ่ามือ

1.7. 7. ถูรอบข้อมือ

2. โรคติดเชื้อที่ติดต่อผ่านทางมือที่พบบ่อยๆ

2.1. โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

2.1.1. ไข้หวัด

2.1.2. วัณโรค

2.1.3. หัด

2.1.4. หัดเยอรมัน

2.2. โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร

2.2.1. ท้องเสีย

2.2.2. ตับอักเสบชนิดเอ

2.2.3. บิด

2.2.4. อหิวาตกโรค

2.2.5. โรคพยาธิชนิดต่างๆ

2.3. โรคติดต่อทางการสัมผัสโดยตรง

2.3.1. ตาแดง

2.3.2. เชื้อรา

2.3.3. แผลอักเสบที่ผิวหนัง

2.3.4. หิด เหา เริม

2.4. โรคที่ติดต่อได้หลายทาง

2.4.1. อีสุกอีใส

3. วัตถุประสงค์

3.1. เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อทั้งทางเดินหายใจและการสัมผัส

4. 5 Moments สำหรับสุขอนามัยของมือ

4.1. 1. ก่อนสัมผัสผู้ป่วย

4.2. 2. ก่อนท้าหัตถการสะอาดหรือปราศจากเชื้อ

4.3. 3. หลังสัมผัสสารน้้าหรือสารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ป่วย

4.4. 4. หลังสัมผัสผู้ป่วย

4.5. 5. หลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย

5. สื่อการสอน

5.1. วิดีโอ

5.2. สาธิต