Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Activitat mòdul 3 by Mind Map: Activitat mòdul 3
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Activitat mòdul 3

Activitats d'Aplicació: Estudi de casos, jocs de rol, resolució de problemes, simulacions....

Emilia Alcaraz

Context d'aprenentatge: Aula d’informàtica amb alumnes del Cicle Superior de Primària. Els alumnes han estudiat a l’aula ordinària durant una setmana el tema dels Ecosistemes.

Explicació de l'activitat: L’activitat es realitza amb la meitat del grup/classe. Els alumnes estan asseguts davant de l’ordinador i de forma individual hauran de respondre a les qüestions plantejades pel professor/a del grup.

Eina més adient: Els alumnes treballen amb l’entorn Moodle i han de resoldre les preguntes d’un qüestionari que ha creat el professor/a, amb la intenció de comprovar el grau d’assoliment dels continguts.

Gemma Vicente

Context d'aprenentatge: Aula d'aprenentatge, disposaran d'un ordinador portàtil per grup (a classe està repartida en grups de 4 alumnes, com a molt. A l'aula es presentarà el resultat final de cada grup als altres companys/es

Explicació de l'activitat: cada grup preparà una presentació d'un ecosistema a la resta del grup. S'haurà d'aplicar tot allò que s'ha après anteriorment per poder explicar els ecosistemes als altres.

Eina més adient: es pot fer servir el OpenOffice Impress. Entre tots decideixen les tasques a fer i les reparteixen. Caldrà seguir un guió que prèviament els hi haurà lliurat el professor per tal de poder donar tota la informació necessària d'un escosistema.

Rosa Bergadà

Context d'aprenentatge, Quan a l'alumnat, Paper tutor

Explicació de l'activitat, PART 1, PART 2

Eina més adient

Activitat de síntesi: Esquemes, resums, mapes conceptuals, classificacions...

Jaume Serra

Context d'Aprenentatge:.

Explicació de l'activitat, Primera part, Segona part

Eina més adient

Activitat d'anàlisi de la informació: Observació, taules, comparacions

Pilar Domínguez

Context d'aprenentatge: Aquesta és una de les primeres activitats de la unitat didàctica. Es tracta de treballar sobre la informació rebuda o cercada, analitzar-la, extreure els elements comuns i diferents. Plasmar els resultats d'aquest anàlisi. La visualització del vídeo es faria en gran grup i la resta per parelles.

Explicació de l'activitat: Els alumnes reben la informació mitjançant dos canals diferents: un vídeo de l'Educat i la web de la Enciclopèdia de la Naturalesa 2.0. Després, amb la informació recollida han d'omplir una taula.

Eina més adient: Com que utilitzem el moodle com a entorn d'aprenentatge: Hi seran els enllaços a la informació. També estarà el fitxer amb la taula que hauran d'omplir i després trametre la tasca al mestre.