Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Activitat mòdul 3 by Mind Map: Activitat mòdul 3
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Activitat mòdul 3

Activitats d'Aplicació: Estudi de casos, jocs de rol, resolució de problemes, simulacions....

Emilia Alcaraz

Context d'aprenentatge: Aula d’informàtica amb alumnes del Cicle Superior de Primària. Els alumnes han estudiat a l’aula ordinària durant una setmana el tema dels Ecosistemes.

Explicació de l'activitat: L’activitat es realitza amb la meitat del grup/classe. Els alumnes estan asseguts davant de l’ordinador i de forma individual hauran de respondre a les qüestions plantejades pel professor/a del grup.

Eina més adient: Els alumnes treballen amb l’entorn Moodle i han de resoldre les preguntes d’un qüestionari que ha creat el professor/a, amb la intenció de comprovar el grau d’assoliment dels continguts.

Gemma Vicente

Context d'aprenentatge: Aula d'aprenentatge, disposaran d'un ordinador portàtil per grup (a classe està repartida en grups de 4 alumnes, com a molt. A l'aula es presentarà el resultat final de cada grup als altres companys/es

Explicació de l'activitat: cada grup preparà una presentació d'un ecosistema a la resta del grup. S'haurà d'aplicar tot allò que s'ha après anteriorment per poder explicar els ecosistemes als altres.

Eina més adient: es pot fer servir el OpenOffice Impress. Entre tots decideixen les tasques a fer i les reparteixen. Caldrà seguir un guió que prèviament els hi haurà lliurat el professor per tal de poder donar tota la informació necessària d'un escosistema.

Rosa Bergadà

Context d'aprenentatge, Quan a l'alumnat, Paper tutor

Explicació de l'activitat, PART 1, PART 2

Eina més adient

Activitat de síntesi: Esquemes, resums, mapes conceptuals, classificacions...

Jaume Serra

Context d'Aprenentatge:.

Explicació de l'activitat, Primera part, Segona part

Eina més adient

Activitat d'anàlisi de la informació: Observació, taules, comparacions

Pilar Domínguez

Context d'aprenentatge: Aquesta és una de les primeres activitats de la unitat didàctica. Es tracta de treballar sobre la informació rebuda o cercada, analitzar-la, extreure els elements comuns i diferents. Plasmar els resultats d'aquest anàlisi. La visualització del vídeo es faria en gran grup i la resta per parelles.

Explicació de l'activitat: Els alumnes reben la informació mitjançant dos canals diferents: un vídeo de l'Educat i la web de la Enciclopèdia de la Naturalesa 2.0. Després, amb la informació recollida han d'omplir una taula.

Eina més adient: Com que utilitzem el moodle com a entorn d'aprenentatge: Hi seran els enllaços a la informació. També estarà el fitxer amb la taula que hauran d'omplir i després trametre la tasca al mestre.