Style uczenia się

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Style uczenia się by Mind Map: Style uczenia się

1. Akomodacyjny

2. Asymilacyjny

3. Dywergencyjny

4. Konwergencyjny

5. Jak rozpoznać styl uczenia się po mowie ciała?

5.1. uczeń wzrokowy

5.2. uczeń słuchowy

5.3. uczeń kinestetyczny

5.4. uczeń dotykowy

6. Rodzaje inteligencji

6.1. językowa

6.2. logiczno-matematyczna

6.3. wizualno-przestrzenna

6.4. muzyczna

6.5. kinestetyczna

6.6. interpersonalna

6.7. intrapersonalna