Виконання операцій в Пролог-програмах

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Виконання операцій в Пролог-програмах by Mind Map: Виконання операцій в Пролог-програмах

1. Операції введення-виведення даних

1.1. Введення числових значень

1.1.1. readint(X) – введення цілих чисел

1.1.2. readreal(X) – введення дійсних чисел

1.2. Введення буквенно-цифрових значень

1.2.1. readchar(X) – введення одного символу

1.2.2. readln(X) – введення рядка символів (максимум 147)

1.3. Введення даних

1.3.1. write(X) – виведення констант або значень змінних

1.3.2. nl – перехід до нового рядка (предикат переміщує курсор на початок наступного рядка)

2. Арифметичні операції і функції

2.1. Арифметичні операції

2.1.1. +(додавання)

2.1.2. –(віднімання)

2.1.3. унарний "мінус" (–X)

2.1.4. *–(множення)

2.1.5. /–(ділення)

2.1.6. mod–(X mod Y–остача від ділення X на Y)

2.1.7. div–(X div Y – частка від ділення X на Y)

2.2. Функції

2.2.1. abs (X)-абсолютне значення числа

2.2.2. sin(X),cos(X),tan(X)-тригонометричні функції (значення аргументу в радіанах)

2.2.3. arctan(X)-арктангенс дійсного значення, з яким зв’язана змінна X

2.2.4. exp(X) -експонента X

2.2.5. ln(X) -натуральний логарифм

2.2.6. log (X) - логарифм за основою 10

2.2.7. sqrt (X) - корінь квадратний з X

2.2.8. random (X) - повертає випадкове дійсне число X, яке міститься в діапазоні від 0 до 1

2.3. Логічні операції

2.3.1. bitand

2.3.2. bitor

2.3.3. bitnot

2.3.4. bitxor

3. Управління пошуком. Відсікання

3.1. Повідомлення у вікні трасування

3.1.1. CALL

3.1.2. RETURN

3.1.3. FAIL

3.1.4. REDO