Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Gravitační pole by Mind Map: Gravitační pole

1. je konzervativní

2. Vlastnosti pole: -intenzita gravitačního pole -gravitační zrychlení

2.1. Gravitační zrychlení: zrychlení, které tělesům uděluje gravitační síla

2.2. Intenzita gravitačního pole: je rovna velikosti gravitačí síly působící na 1 kg hmoty

2.2.1. jednotka: N/kg

2.2.2. vzorček: K= Fg/m

3. Druhy gravitačních polí: *homogenní *radiální (centrální) *gravitační pole planet

4. pohyb v gravitačním poli--> ŠIKMÝ VRH

4.1. speciální případy: *volný pád *vrh svislý *vrh vodorovný

5. každý hmotný předmět ho vytváří

6. síly působící v poli = GRAVITAČNÍ SÍLY

6.1. síla, kterou vzájemně hmotná tělesa přitahují

6.2. zkoumal je Isaac Newton

6.2.1. Gravitační zákon: Dvě tělesa se navzájem přitahují stejně velkými silami, opačného směru.

6.3. výpočet pro gravitační sílu: Fg=x.m1.m2:r2

6.3.1. x= gravitašní konstanta (kappa)

6.3.2. m= hmotnosti těles

6.3.3. r= vzdálenost těžišť

6.4. z rovnice vyplývá že: gravitační síla je přímo úměrná hmotnostem těles

6.4.1. gravitační síla klesá s druhou mocninou vzdálenosti těles

7. projevuje se přitažlivým silovým působením na jiná tělesa