Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Gravitační pole by Mind Map: Gravitační pole

1. každý hmotný předmět ho vytváří

2. síly působící v poli = GRAVITAČNÍ SÍLY

2.1. síla, kterou vzájemně hmotná tělesa přitahují

2.2. zkoumal je Isaac Newton

2.2.1. Gravitační zákon: Dvě tělesa se navzájem přitahují stejně velkými silami, opačného směru.

2.3. výpočet pro gravitační sílu: Fg=x.m1.m2:r2

2.3.1. x= gravitašní konstanta (kappa)

2.3.2. m= hmotnosti těles

2.3.3. r= vzdálenost těžišť

2.4. z rovnice vyplývá že: gravitační síla je přímo úměrná hmotnostem těles

2.4.1. gravitační síla klesá s druhou mocninou vzdálenosti těles

3. projevuje se přitažlivým silovým působením na jiná tělesa

4. je konzervativní

5. Vlastnosti pole: -intenzita gravitačního pole -gravitační zrychlení

5.1. Gravitační zrychlení: zrychlení, které tělesům uděluje gravitační síla

5.2. Intenzita gravitačního pole: je rovna velikosti gravitačí síly působící na 1 kg hmoty

5.2.1. jednotka: N/kg

5.2.2. vzorček: K= Fg/m

6. Druhy gravitačních polí: *homogenní *radiální (centrální) *gravitační pole planet

7. pohyb v gravitačním poli--> ŠIKMÝ VRH

7.1. speciální případy: *volný pád *vrh svislý *vrh vodorovný