หม่อมราโชทัย

This is a sample mind map.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หม่อมราโชทัย by Mind Map: หม่อมราโชทัย

1. ครั้งเยาว์วัย

1.1. ศึกษากับมิชชันนารีประเทศอังกฤษ

1.2. ถวายตัวอยู่กับ เจ้าฟ้ามงกุฎสมมุติเทวาวงศ์ พงศาอิศวรกระษัตริย์ขัตติยราชกุมาร (ร.๔)

1.3. เสด็จรับใช้เจ้าฟ้ามงกุฏตลอด

2. เมื่อโตขึ้น

2.1. รับราชการสนองพระมหากรุณาธิคุณและด้วยความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ จึงได้เลื่อนยศเป็น “ หม่อมราโชทัย ”

2.2. เป็นล่ามให้ราชทูตไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีกับอังกฤษ

2.3. เป็นอธิบดีพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นคนแรก

3. ผลงาน

3.1. นิราศลอนดอน

3.2. จดหมายเหตุประสบความสำเร็จ

4. วิดีโอประวัติโดยย่อ

5. จัดทำโดย น.ส.วนิดา ใจแปง 6/2 เลขที่ 12