เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: เครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. ลักษณะของเครือข่าย

1.1. เครือข่ายแบบรับ-ให้บริการ หรือไคลเอนท์/เซิรฟเวอร์(client-server network)

1.2. เครือข่ายระดับเดียวกัน (Peer-to-Peer Network : P2P network)

2. ประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.1. เครือข่ายเฉพาะที่ หรือแลน (Local Area Network : LAN)

2.2. เครือข่ายส่วนบุคคล หรือแพน (Personal Area Network : PAN)

2.3. เครือข่ายวงกว้าง หรือแวน (Wide Area Network : WAN)

2.4. เครือข่ายนครหลวง หรือแมน (Metropolitan Area Network : MAN)

3. รูปร่างเครือข่าย

3.1. เครือข่ายแบบดาว (star topology)

3.2. เครือข่ายแบบบัส (bus topology)

3.3. เครือข่ายแบบวงแหวน (ring topology)