Get Started. It's Free
or sign up with your email address
I.C.T by Mind Map: I.C.T

1. บรรยาย

1.1. เทคโนโลยีล้ำๆ รอบตัวเรา

1.1.1. เทคโนโลยีรอบตัวเรา

1.1.1.1. Smart sleep system

1.1.1.2. GPS

1.1.1.3. Smart card

1.1.1.4. Smart home

1.1.1.5. อื่นๆ

1.2. ไอทีคืออะไร

1.2.1. ความหมาย

1.2.1.1. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) คือ การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาจัดการสารสนเทศที่ต้องการ โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่

1.2.2. ประเภท

1.2.2.1. ขนาดเล็ก

1.2.2.1.1. สมาร์ทโฟน

1.2.2.1.2. แท็บเล็ต

1.2.2.2. ขนาดกลาง

1.2.2.2.1. อินเทอร์เน็ต

1.2.2.3. ขนาดใหญ่

1.2.2.3.1. ระบบเครือข่าย

1.2.2.3.2. การประชุมทางไกล

1.2.3. องค์ประกอบ

1.2.3.1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1.2.3.1.1. คอมพิวเตอร์ หมายถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งที่มีความสามารถในการคำนวณอัตโนมัติตามชุดคำสั่ง

1.2.3.2. ทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม

1.2.3.2.1. ทำหน้าที่เผยแพร่ แลกเปลี่ยนสารสนเทศไปยังผู้ที่ต้องการในแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสถานการณ์ อดีต การติดต่อสื่อสารโดยการเขียนจดหมายถึงกัน ปัจจุบัน มีการใช้งานระบบเครือข่าย เช่น โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร วิทยุ ตลอดจนถึงโทรทัศน์

1.2.4. บทบาทของระบบสารสนเทศ

1.2.4.1. ระบบสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินชีวิตของเรา วิวัฒนาการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล แบ่งปันข้อมูลได้อย่ารวดเร็ว โดยสามารถแบ่งตามบทบาทของระบบสารสนเทศ

1.2.4.1.1. ระบบสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

1.2.4.1.2. ระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัย

1.2.4.1.3. ระบบสารสนเทศในภาคธุรกิจ

1.2.5. แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

1.2.5.1. ทิศทางในอนาคตของเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์

1.2.5.1.1. การลดขนาดอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ (Miniaturization) ความเร็วในการทำงาน (Speed) ความสามารถในการซื้อ (Affordability)

1.2.5.2. ทิศทางของเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคม

1.2.5.2.1. ด้านการเชื่อมต่อ(Connectivity) ด้านการสื่อสารแบบโต้ตอบ (Interactivity) ด้านสื่อประสม (Multimedia)

1.2.5.3. ทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2.5.3.1. การหลอมรวมเทคโนโลยี (Convergence) การพกพาและเคลื่อนที่ (Portability and Mobility) เทคโนโลยีส่วนบุคคล (Personalization) การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)

1.3. แกดเจ็ต

1.3.1. อุปกรณ์ใน Real World

1.3.1.1. การใช้งานคอมพิวเตอร์ปัจจุบันมักพบว่าไม่ใช่เฉพาะคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังมีอุปกรณ์อื่น ๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ในการดำรงชีวิต อุปกรณ์เหล่านี้ถูกออกแบบให้มีการเพิ่มเทคโนโลยีเข้าไป เช่น นาฬิกาข้อมือ รองเท้ากีฬา เป็นต้น

1.3.1.1.1. ความต้องการทางด้านการใช้งานระบบ (Usability Requirements)

1.3.1.1.2. มาตรการในการตรวจวัดความสามารถในการใช้งานของระบบ (Usability Measures)

1.3.2. Application gadgets

1.3.2.1. แอปพลิเคชันแกดเจ็ต คือซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการดำเนินการต่าง ๆ บางครั้งเรียกว่า วิดเจ็ต (Widget) แนวคิดการสร้างเกิดจากการใช้งานซอฟต์แวร์บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ที่ต้องการผู้ช่วยในการแจ้งเตือนข้อมูล

1.3.2.1.1. การแจ้งสภาพอากาศ

1.3.2.1.2. การแจ้งอีเมลล่าสุด

1.3.2.1.3. ปฏิทิน

1.3.3. Hardware Gadgets

1.3.3.1. LittleBits Gadgets & Gizmos

1.3.3.1.1. เป็นอุปกรณ์สำหรับเด็ก หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ เพื่อใช้สร้างฝันของตนเองในการ LittleBits ช่วยทำให้สามารถประดิษฐ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าใจวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

1.3.3.2. Apple Watch

1.3.3.2.1. คือคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานได้ดีขึ้น เพราะผู้ใช้งานสามารถที่จะพกติดตัวได้ตลอดเวลาโดยการสวมใส่ สามารถแจ้งเตือนได้เมื่อมีสายเข้า สามารถที่จะแจ้งสภาพอากาศล่วงหน้าก่อนที่จะก้าวออกจากบ้าน เป็นเลขาส่วนตัวแจ้งเตือนนัดหมาย เป็นต้น

1.3.3.3. Action cams

1.3.3.3.1. กล้องที่มีความละเอียดสูง สามารถจับภาพเหตุการณ์สดที่เกิดขึ้น อุปกรณ์สามารถเชื่อต่อกับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน และมีแอปพลิเคชันที่สอดคล้องกันที่จะช่วยให้สามารถแก้ไขภาพได้ สามารถซูม ตัด และแม้กระทั่งปล่อยให้กล้องติดตามใบหน้าทั้งหมดภายในแอปพลิเคชัน

1.4. โมเดิร์น OS

1.4.1. Hardware และ Software

1.4.1.1. Hardware (ฮาร์ดแวร์) ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้ เช่น จอภาพ หน่วยประมวลผล (CPU) หน่วยความจำ (เช่น RAM) คีย์บอร์ด เม้าส์ เครื่องพิมพ์ สาย LAN Router

1.4.1.2. Software (ซอฟต์แวร์) หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน หมายถึง ลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์

1.4.2. ประเภทของซอฟต์แวร์

1.4.2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System software) ซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการกับระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

1.4.2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software) ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

1.4.3. ประโยชน์ของระบบปฏิบัติการ

1.4.3.1. ใช้งานง่าย และรวดเร็ว ใช้งานโปรแกรมได้พร้อมกันหลาย ๆ โปรแกรมได้ (Multitasking) ผู้ผลิตโปรแกรมสำหรับใช้งานเฉพาะด้านทำงานง่ายขึ้น

1.4.4. ระบบปฏิบัติการ Android OS

1.4.4.1. ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์พกพา เริ่มพัฒนาโดยบริษัทแอนดรอยด์ มีรากฐานมาจาก Linux จากนั้นกูเกิลได้ซื้อแอนดรอยด์ไปพัฒนาต่อ โอเพนซอร์ส (Open Source)

1.5. โมเดิร์นแอพ

1.5.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์พื้นฐาน

1.5.1.1. เป็นซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตารางทำการ ซอฟต์แวร์นำเสนอ ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล และซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล

1.5.2. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (Word processor software)

1.5.2.1. ใช้สร้างเอกสาร ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติในเรื่องของการพิมพ์ผ่านแป้นพิมพ์ การแก้ไข และการจัดรูปแบบของเอกสาร โปรแกรมประมวลคำที่นิยมใช้กันได้แก่ Microsoft Word, Corel WordPerfect, Lotus Word Pro OpenOffice.org Writer

2. ปฏิบัติการ

2.1. การเตรียมความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

2.2. ระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัยบูรพา

2.3. การใช้โปรแกรมประมวณผลคำ

2.4. การใช้โปรแกรมประมวณผลคำอัตโนมัติ

2.5. การใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Excel 1

2.6. การใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Excel 2