หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (402403)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (402403) by Mind Map: หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (402403)

1. บทที่ 4

1.1. ความสำคัญ  แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

1.1.1. ความสำคัญ

1.1.1.1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อประชาชนทุกระดับทั้งในระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศ ซึ่งเป็นแนวทางให้ประชาชนนำไปใช้ในการดำรงชีวิตแบบพออยู่พอกินและพึ่งตนเองได้ รวมถึงการวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งด้วย

1.1.2. แนวทางปฏิบัติ

1.1.2.1. ยึดความประหยัด

1.1.2.2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต

1.1.2.3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าขายประกอบอาชีพแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง

1.1.2.4. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางในชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากครั้งนี้

1.1.2.5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีลดละสิ่งยั่วกิเลสให้หมดสิ้นไป

2. บทที่ 1

2.1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2.1.1. 3 ห่วง

2.1.1.1. พอประมาณ

2.1.1.2. มีเหตุผล

2.1.1.3. มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

2.1.2. 2 เงื่อนไข

2.1.2.1. เงื่อนไขความรู้

2.1.2.1.1. รอบรู้

2.1.2.1.2. รอบคอบ

2.1.2.1.3. ระมัดระวัง

2.1.2.2. เงื่อนไขคุณธรรม

2.1.2.2.1. ซื่อสัตย์สุจริต

2.1.2.2.2. ขยันอดทน

2.1.2.2.3. สติปัญญา

2.1.2.2.4. แบ่งปัน

3. บทที่ 2

3.1. ความหมาย หลักการ แนวคิดของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3.1.1. ความหมาย

3.1.1.1. ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก่ประชาชน  โดยยึดหลัก “ทางสายกลาง”

3.1.1.2. หลักการ

3.1.1.2.1. การพึ่งพาตนเอง เป็นการยึดหลักตนเองเป็นที่พึ่งแห่งตน รู้จักนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ รู้จักผลิตพืชให้เพียงพอกับความต้องการในการบริโภคของครัวเรือนก่อนหลังจากนั้นจึงผลิตเพื่อการค้า

3.1.1.2.2. ให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มกันของชาวบ้าน เพื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น การเกษตรแบบผสมผสาน การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแปรรูปอาหาร เป็นต้น

4. บทที่ 3

4.1. การศึกษาแนวคิด วิเคราะห์สังคม ปัญหาสังคม และการพัฒนาสังคม

4.1.1. แนวคิด

4.1.1.1. การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและ ความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจน ใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ

4.1.2. ปัญหาสังคม

4.1.2.1. ท้องก่อนวันเรียน

4.1.2.2. ยาเสพติด

4.1.2.3. หนี้สิน

4.1.2.4. ความรุนแรง