Elukestev õpe

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Elukestev õpe by Mind Map: Elukestev õpe

1. Elukestev õpe „õpe läbi elu“, õpe sünnist surmani. See hõlmab kõiki õppefaase ja –vorme alates koolieelsest ajast kuni elu lõpuni, sisaldades ka kohustusliku kooliea. Elukestva õppe läbiviimisel on peamiseks eesmärgiks õppija vajadustega arvestamine. Elukestev õpe hõlmab kõiki formaalseid, mitteformaalseid ja informaalseid õppetegevusi alates eelkoolieast kuni eani peale pensioneerumist, ja laia eesmärkide ringi personaalsete saavutuste, kodanikuaktiivsuse, sotsiaalse kuuluvuse ja tööhõive näol. (Märja, Lõhmus, Jõgi, 2003, 231-233)

1.1. Elukestev haridus

1.1.1. Elukestev haridus hõlmab organisatsioonilisi, administratiivseid, metodoloogilisi ja protseduurilisi meetmeid, mille eesmärgiks on edendada elukestvat õpet (Findsen, Formosa, 2011, 22).

1.1.2. Täiskasvanuharidus

1.1.2.1. Täiskasvanu haridus tähistab valdkonda, kus täiskasvanuhariduse spetsialistid töötavad indiviidide, gruppide, organisatsioonide ja kogukondadega, et efektiivistada nende õppimist. Täiskasvanuharidus viitab õppimivõimalustele struktureeritud ja juhendatud keskkonnas. (Findsen, Formosa, 2011, 21).

2. Pidevõpe - elukestva õppe sünonüüm (Eesti Keele Instituut)

3. Eluhõlmav õppimine

3.1. Eluhõlmav õppimine on inimese indviduaalne areng, mis leiab aset läbi inimese tegevuste, erinevates eluvaldkondades ja situatsioonides eesmärgiga täita rolle, saavutada spetsiifilisi eesmärke ja pidevalt arendada teadmisi, uskumusi, oskuseid, võimeid, iseloomu ning väärtusi (Jackson, 2015)

3.1.1. Formaalne õpe

3.1.1.1. Seotud institutsiooniga, on kronoloogiliselt järjestatud ning hierarhilise süsteemiga (Jarvis, 1985, viidanud Findsen, Formosa, 2011, 23-24) eesmärgipärane ning õppe tulemused on hinnatavad ja õppijale väljastatakse tunnistus (Isacsson, 2007, 91)

3.1.2. Mitteformaalne õpe

3.1.2.1. Igasugune süstemaatiline, organiseeritud, haridusliku eesmärgiga tegevus, mida viiakse läbi väljaspool formaalset haridussüsteemi, et pakkuda õppijatele võimalust enesearenguks kõikvõimalikes valdkondades (Jarvis, 1985, viidanud Findsen, Formosa, 2011, 23-24).

3.1.3. Informaalne õpe

3.1.3.1. Protsess, mille vältel inimene omandab teadmisi, oskusi, hoiakuid ning võimeid oma igapäevaelust (Jarvis, 1985, viidanud Findsen, Formosa, 2011, 23-24). Informaalne õpe on struktureerimata, juhuslik õppimine, mis leiab aset igapäevaelu ülesandeid täites (Rogers, 2005, 260).

4. Elukestev õppimine

4.1. Elukestev õppimine on protsess, mis hõlmab kõiki elu jooksul ette võetud õppetegevusi, eesmärgiga parandada teadmisi, oskusi ja kompetentsi vastavalt iseenda, kodanikkonna, ühiskonna ja /või tööturu vajadustele (Märja, Lõhmus, Jõgi, 2003, 233)

5. Allikad

5.1. Findsen, B., Formosa, M., (2011), Lifelong Learning in Later Life. A Handbook on Older Adult Learning, Sense Publishers, Rotterdam Isacsson A. (2007) Lifelong learning travels. Abo. Abo Akademi University Press Märja T., Jõgi L. (2003) Andraoogika. Raamat õppimiseks ja õpetamiseks. Tallinn. Ilo Print Rogers, A., (2005), Non-Formal Education Flexible Schooling or Participatory Education?, Universities of Nottingham and East Anglia, United Kingtom