การปฏิวัติอุตสาหกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การปฏิวัติอุตสาหกรรม by Mind Map: การปฏิวัติอุตสาหกรรม

1. ผลของการปฏิวัติ

2. ระยะที่2

3. ความหมาย

4. การปฏิวัติอุตสาหกรรม คือ การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตจากเดิมที่เคยใช้แรงงานคนและสัตว์พลังงานธรรมชาติ หรือเครื่องมือง่าย ๆ ในสังคมเกษตรกรรมมาเป็นใช้เครื่องจักรกลผลิตสินค้าในระบบโรงงานอุตสาหกรรมทำให้ได้ผลผลิตในปริมาณมาก

5. ความมั่นคงและเสรีภาพทางการเมืองในยุโรป ทำให้พ่อค้า นายทุน และนักอุตสาหกรรม มีสิทธิมีเสียงในการปกครองประเทศ

6. มีการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการผลิตภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง เป็นยุคที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ น้ำมันปิโตรเลียม และไฟฟ้า

7. ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

8. เกิดการขยายตัวทางการเมือง เกิดเมืองใหม่ๆขึ้นจำนวนมาก

9. การแสวงหาอาณานิคม เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิต

10. เกิดวิธีการและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมากมาย

11. สาเหตุ

12. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ จึงเกิดความสนใจที่จะประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการอุตสาหกรรม

13. การสำรวจทางทะเลและการแสวงหาอาณานิคม ทำให้มีแหล่งวัตถุดิบและตลาดระบายสินค้า เป็นการกระตุ้นให้การค้าขยายตัว

14. ความพร้อมในการเป็นผู้นำทางการปฏิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษ

15. ระยะแรก

16. อุตสาหกรรมทอผ้า

17. เครื่องทอผ้า ที่เรียกว่า “กี่กระตุก” ของ จอห์น เคย์ (John Kay)

18. เครื่องปั่นด้าย “สปินนิง มูล” (Spinning Mule) ของแซมมวล ครอมป์ตัน (SamuelCrompton)

19. เครื่องทอผ้า ที่เรียกว่า หูกทอผ้า “พาเวอร์ ลูม” (Power Loom) ของเอ็ดมันด์ คาร์ตไรท์ (Edmund Cartwright)

20. เครื่องจักรไอน้ำของเจมส์ วัตต์ (James Watt)

21. อุตสาหกรรมเหล็ก

22. อุตสาหกรรมที่สำคัญ คือ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกลที่ทำด้วยเหล็กกล้า (Steel) และอุตสาหกรรมเคมี