หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) by Mind Map: หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

1. อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง (Pointing Devices)

1.1. เมาส์ (Mouse)

1.1.1. การกดปุ่ม (Click)

1.1.2. กดปุ่มซ้อนสองครั้ง (Double Click)

1.1.3. กดปุ่มขวา (Right Click)

1.1.4. การลากแล้ววาง (Drag and Drop)

1.2. ลูกกลมควบคุม (Track ball)

1.3. แท่งชี้ควบคุม (Track Point)

1.4. แผ่นรองสัมผัส (Touch pad)

1.5. จอยสติก (Joy Stick)

2. อุปกรณ์แบบกด (Keyed Device)

2.1. แป้นอักขระ (Character Keys)

2.2. แป้นฟังก์ชั่น (Function Keys)

2.3. แป้นตัวเลข (Numeric Keys)

3. จอภาพระบบไวต่อการสัมผัส (Touch-Sensitive Screen)

3.1. จอภาพระบบสัมผัส (Touch Screen)

4. ระบบปากกาแสดง (Pen-Based System)

4.1. ปากกาแสง (Light pen)

4.2. เครื่องอ่านพิกัด (Digitizing tablet)

4.3. อุปกรณ์กวาดข้อมูล (Data Scanning Devices)

4.4. เอ็มไอซีอาร์ (Magnetic Ink Character Recognition – MICR)

4.5. เครื่องอ่านรหัสแท่ง (Bar Code Reader)

4.6. เครื่องรู้จำอักขระด้วยแสง (Optical Character Recognition – OCR)

4.7. เครื่องอ่านเครื่องหมายด้วยแสง (Optical Mark Reader-OMR)

4.8. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (Digital Camera)

4.9. กล้องถ่ายทอดวิดีโอดิจิตอล (Digital Video)

4.10. อุปกรณ์รู้จำเสียง (Voice Recognition Device)

4.11. อุปกรณ์วิเคราะห์เสียงพูด (Speech Recognition Device)

4.12. สแกนเนอร์ (Scanner)

4.12.1. สแกนเนอร์มือถือ (Handhelp scanner)

4.12.2. สแกนเนอร์แบบสอดกระดาษ (Sheet-fed scanner)

4.12.3. สแกนเนอร์แบบแท่น (Flatbed scanner)