Педагогика и психология на интегрираното обучение

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Педагогика и психология на интегрираното обучение by Mind Map: Педагогика и психология на интегрираното обучение

1. Същност - съвместно обучение на деца със специални педагогически потребности и здрави деца в обикновеното училище.

2. Цел - постигане вграждане на децата със СОП в средата на техните връстници, а впоследствие- в обществото като цяло.

3. Роля в интегрираното обучение    играят ресурсните учители. Те  проучват и анализират всички фактори, свързани с въвеждането в обучението и  подготвят ученика за интегриране.

4. Идея - индивидуалността на всеки ученик трябва да бъде приета и неговото образование да се организира по такъв начин, че да се удовлетворят особените потребности на всяко дете.

5. Отношението към децата със специални образователни потребности трябва да се основава на хуманността и разбиране на положението, в което се намират.

6. Задача -  стимулиране на равноправието на учениците и създаването на възможности за тяхното участие във всички аспекти на живота на групата (класа).